Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt finansējumu valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem, katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai un to radīto zaudējumu kompensēšanai un citiem neparedzētiem gadījumiem.

Galvenā aktivitāte:

segt tiesvedības procesu izmaksas, kas rodas saistībā ar valsts interešu pārstāvību starptautiskās šķīrējtiesas procesos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kanceleja.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 448 995

-

1 069 559

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4 448 995

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

100,0

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

1 069 559

1 069 559

t.sk.

Vienreizēji pasākumi

-

1 069 559

1 069 559

Finansējums pamatojoties uz MK 2023. gada 17. janvāra sēdē izskatīto informatīvo ziņojumu (MK 17.01.2023. sēdes prot. Nr. 3 61. §)

-

1 069 559

1 069 559