Aizsardzības ministrijas darbības jomas:

 • Valsts aizsardzība
 • Jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā
 • Valsts politikas īstenošana ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā

Aizsardzības ministrijas galvenie pasākumi 2022. gadā:

 1. nodrošināt ilgtspējīgu NBS spēju attīstību saskaņā ar aktuālo NBS attīstības plānu un aizsardzībai pieejamo finansējumu, turpinot pretgaisa aizsardzības, netiešā uguns atbalsta, komandvadības spēju un sauszemes spēku mehanizētās brigādes attīstību, un helikopteru ieviešanu bruņojumā, kā arī prioritāri attīstīt militārās medicīnas, taktiskās mobilitātes un Brigādes līmeņa nodrošinājuma spējas;
 2. sekmēt nacionālās aizsardzības industrijas attīstību, piešķirot finanšu resursus nacionālās pētniecības kapacitātes celšanai, realizējot Aizsardzības tehnoloģiju un inovāciju centra projektus, kā arī strādājot pie militāro komersantu un industrijas vispusīga atbalsta;
 3. turpināt NBS nodrošinājuma jomas efektivizāciju, pakāpeniski ieviešot nodrošinājuma reformu un digitālos risinājumus visos apgādes un nodrošinājuma līmeņos;
 4. attīstīt visaptverošās valsts aizsardzības sistēmu un informēt sabiedrību par rīcību krīzes situācijās, organizēt izspēles ar privāto sektoru, kā arī pilnveidot izpratni par nozaru ministriju un vietējo pašvaldību lomu aizsardzības sistēmā;
 5. stiprināt valsts kiberdrošību un nacionālās kiberaizsardzības spējas, lai pilnveidotu noturību pret kiberuzbrukumiem un mazinātu digitālās drošības riskus;
 6. turpināt valsts aizsardzības mācības ieviešanu izglītības sistēmā un Jaunsardzes kustības attīstību, veicinot jauniešu piederības sajūtu Latvijai, attīstot kritisko domāšanu un pilsonisko apziņu;
 7. nodrošināt kvalitatīvu un kompetencēm atbilstošu kadetu sagatavošanu Pulkveža O. Kalpaka profesionālajā vidusskolā, veicinot jaunas virsnieku paaudzes izveidi;
 8. nodrošināt Zemessardzes spēju attīstību, sekmēt zemessargu rekrutēšanu un motivāciju, stiprināt sadarbību ar vietējām pašvaldībām, kā arī ieguldīt reģionālās infrastruktūras attīstībā un pilnveidē;
 9. turpināt Latvijas karavīru dalību starptautiskajās misijās un operācijās: ANO, NATO, ES un koalīcijas spēku operācijās, NATO ātrās reaģēšanas spēkos, ES  kaujas grupās un Apvienotajos reaģēšanas spēkos (JEF, NRF, EUBG).

Aizsardzības ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Aizsardzības ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas1

8 480

9 448

9 945

10 204

10 380

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

-

-

12,1

18,1

24,0

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

-

-

18

23

23

Piezīmes.

1Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31. pantu.

Zemessargu amata vietu skaits  2020.gadā - 644, 2021.gadā – 669, 2022.gadā – 729, 2023.gadā – 729, 2024.gadā – 729.

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2022. līdz 2024. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2022. gadā

2023. gadā

2024. gadā

1.

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana

186 080

186 080

186 080

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. p.

Nodrošināt ārstniecības personu darba samaksas pieaugumu

Ārstu un funkcionālo speciālistu zemākās mēnešalgas pieaugums (%)

4,4

4,4

4,4

Ārstniecības un pacientu aprūpes personu zemākās mēnešalgas pieaugums (%)

4,74

4,74

4,74

22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums

2.

Latvijas militārās un aizsardzības industrijas, kas veido vietējo ražošanu t.sk. piesaistot zinātni un pētniecību, attīstības projekti

10 000 000

-

-

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. p.

Stiprinātas NBS kaujas spējas, attīstot industrijas kapacitāti

Spēju nodrošināšanai nepieciešamo tehnisko vienību iegāde (skaits)

9

-

-

22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana

3.

Valsts drošības aizsardzības uzdevumu realizācija

1 140 000

1 140 000

1 140 000

Priekšlikums Nr.8

2.lasījumam Saeimā 23.11.2021.

06.00.00 Valsts drošības aizsardzība

4.

Latvijas Nacionālo karavīru biedrības pamatdarbības nodrošināšanai

30 000

-

-

Priekšlikums Nr.9

2.lasījumam Saeimā 23.11.2021.

        Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, kuru darbības mērķis saskan ar AiM noteiktajiem

        uzdevumiem

             Noslēgtie sadarbības līgumi (skaits)

1

-

-

34.00.00 Jaunsardzes centrs

5.

Latvijas virsnieku apvienībai 100 gades pasākumu organizēšanai

10 000

-

-

Priekšlikums Nr.10

2.lasījumam Saeimā 23.11.2021.

        Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, kuru darbības mērķis saskan ar AiM noteiktajiem

        uzdevumiem

             Noslēgtie sadarbības līgumi (skaits)

1

-

-

34.00.00 Jaunsardzes centrs

Kopā

11 366 080

1 326 080

1 326 080

-

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Aizsardzības ministrija 2022. gadam, salīdzinot ar 2021. gadu, ir veikusi izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

netiek plānots finansējums apakšprogrammā 70.06.00 “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm”.