Ārlietu ministrijas darbības jomas:

 • Latvijas ārpolitikas plānošana un īstenošana
 • Iemaksu starptautiskajās organizācijās nodrošināšana

Ārlietu ministrijas galvenie pasākumi 2021. gadā:

 1. Drošības aspektā:
 • stiprināt valsts drošību transatlantisko attiecību (kuru pamats ir NATO un tās klātbūtne reģionā) griezumā.
 1. ES aspektā:
 • paust Latvijas viedokli par procesiem un līdzdarboties tajos, lai stiprinātu ES globālo ietekmi un konkurētspēju, un veicināt sadarbību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm;
 • piedalīties Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES un nākotnes attiecību veidošanas ar Apvienoto Karalisti procesā, ES stratēģisko pamatnostādņu 2019.-2024.gadam noteikšanā, kā arī ES augstāko amatpersonu iecelšanā.
 1. Globālajā aspektā:
 • iestāties par pašreizējās starptautiskās sistēmas saglabāšanu un attīstību;
 • iesaistīties Latvijas interesēm atbilstošā reģionālā sadarbībā;
 • spēcināt attīstības sadarbības politikas instrumentus un palielināt tiem pieejamo finansējumu;
 • nodrošināt Latvijas ekspertu dalību starptautiskajās civilajās misijās un operācijās.

Ārlietu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam (eiro)

Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(fakts)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

599

600

603

601

601

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

599

600

603

601

601

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2021. līdz 2023. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu (ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2021. gadā

2022. gadā

2023. gadā

1.

Atbalsts cietušajiem Baltkrievijā, sniedzot psiholoģisku, medicīnisku, juridisku un praktisku palīdzību, stiprinātu mediju brīvību un veicinātu demokrātiskās reformas

120 000

-

-

Priekšlikums 2.lasījumam Nr.1

Latvijas īstenotās attīstības sadarbības politikas ietvaros sniegt atbalstu Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai

Tiks nodrošināta atbalsta sniegšana cietušajiem Baltkrievijā, sniedzot psiholoģisku, medicīnisku, juridisku un praktisku palīdzību, kā arī stiprināta mediju brīvība un veicinātas demokrātiskās reformas

Īstenoti projekti saskaņā ar izsludināto granta projektu konkursu (skaits)

4

-

-

07.00.00 Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība

2.

Civilo ekspertu darbības nodrošināšana Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā un Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā

132 145

6 030

-

Priekšlikums 2.lasījumam Nr.3

Nodrošināt izdevumu, kas saistīti ar 2 civilo ekspertu dalību ES Padomdevēja misijā Ukrainā un 1 civilā eksperta dalību EDSO Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā, segšanu

Nodrošināt civilo ekspertu atlīdzības un citu izdevumu segšanu

Civilie eksperti (skaits)

3

1

-

01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs

Kopā

252 145

-

-