Ārlietu ministrijas darbības jomas:

 • Latvijas ārpolitikas plānošana un īstenošana
 • Iemaksu starptautiskajās organizācijās nodrošināšana

Ārlietu ministrijas galvenie pasākumi 2022. gadā:

 1. drošības aspektā:
 • stiprināt valsts drošību transatlantisko attiecību (kuru pamats ir NATO un tās klātbūtne reģionā) griezumā;
 1. ES aspektā:
 • paust Latvijas viedokli par procesiem un līdzdarboties tajos, lai stiprinātu ES globālo ietekmi un konkurētspēju, un veicinātu sadarbību ar ES dalībvalstīm;
 • veikt ES politiku koordināciju ar nozaru ministrijām ar mērķi nodrošināt Latvijas pozīciju un viedokļu saskaņotību un kvalitāti;
 • piedalīties Konferences par Eiropas nākotni procesā gan ES līmenī, gan nacionāli ar mērķi maksimāli nodrošināt Latvijas iedzīvotāju aktīvu iesaisti;
 1. globālajā aspektā:
 • iestāties par pašreizējās starptautiskās sistēmas saglabāšanu un attīstību;
 • iesaistīties Latvijas interesēm atbilstošā reģionālā sadarbībā;
 • spēcināt attīstības sadarbības politikas instrumentus un palielināt tiem pieejamo finansējumu;
 • mērķtiecīgi gatavoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Padomē 2023. gadā un Latvijas kandidēšanai ANO Drošības padomes vēlēšanās 2025. gadā;
 • nodrošināt Latvijas ekspertu dalību starptautiskajās civilajās misijās un operācijās.

Ārlietu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Ārlietu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(fakts)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

599

603

610

612

614

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

599

603

610

612

614

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2022. līdz 2024. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2022. gadā

2023. gadā

2024. gadā

1.

Latvijas ārlietu spēju stiprināšana pieaugošu starptautisko izaicinājumu un sarežģītākas starptautiskās vides apstākļos

2 300 000

2 300 000

2 300 000

MK 24.09.2021. prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Stiprināt Latvijas ārlietu spējas, lai nodrošinātu kvalitatīvu Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvību aizvien sarežģītākā, izaicinājumiem bagātākā starptautiskajā vidē

1 392 812

1 392 812

1 392 812

Stiprināta Latvijas kapacitāte ES jautājumu risināšanā

Izveidotas jaunas amata vietas (skaits)

7

7

7

01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs

Stiprināt Latvijas ārlietu spējas, lai nodrošinātu Latvijas uzņēmēju informēšanu aizvien sarežģītākā, izaicinājumiem bagātākā starptautiskajā vidē

907 188

907 188

907 188

Latvijas uzņēmēju informēšana, interešu identificēšana un iepazīstināšana ar attiecīgā jaunā tirgus specifiku un darbības principiem

Informatīvie biznesa semināri (skaits)

5

5

5

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

2.

Latvijas kandidatūras ANO Drošības padomes vēlēšanās 2025. g. lobija kampaņas nodrošināšana Latvijas dalībai ANO Drošības padomē 2026-2028. g.

873 823

1 177 667

1 344 686

MK 24.09.2021. prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Īstenot Valdības rīcības plāna 209.1 punktu par mērķtiecīgu sagatavošanos vēlēšanām Latvijas izvirzītajai kandidatūrai ANO Drošības padomē 2025. gada vēlēšanās

873 823

1 177 667

1 344 686

Latvijas kandidatūras lobija kampaņas sagatavošana un īstenošana

Izveidotas terminētas amata vietas (skaits)

2

2

4

Organizēti ar Latvijas ANO DP tematiskajām prioritātēm un Latvijas starptautiskajām aktivitātēm saistīti pasākumi (skaits)

8

35

35

01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs

630 648

690 655

887 300

Izveidotas terminētas amata vietas (skaits)

3

6

6

Organizētas augsta līmeņa reģionālās vizītes (skaits)

3

10

12

Organizēti ar Latvijas ANO DP tematiskajām prioritātēm un Latvijas starptautiskajām aktivitātēm saistīti pasākumi (skaits)

2

5

5

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

143 175

387 012

357 386

02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

100 000

100 000

100 000

3.

Attīstības sadarbības projektu īstenošana, ieguldījums globālajā un reģionālajā stabilitātē

700 000

1 000 000

1 200 000

MK 24.09.2021. prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Sniegt ieguldījumu globālajā un reģionālajā drošībā un stabilitātē, veicinot ilgtspējīgu attīstību un nabadzības izskaušanu, tiesiskumu un labu pārvaldību

700 000

1 000 000

1 200 000

Sniegts atbalsts ES Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstu ilgtspējīgai attīstībai un nodrošināta Latvijas divpusējās attīstības sadarbības finansēto aktivitāšu sasaiste ar citu donoru aktivitātēm un finansējumu, paplašinot sniegtā atbalsta ilgtspēju un redzamību un īstenojot ārpolitiskās un drošības intereses

Attīstības sadarbības projekti (skaits)

17

17

25

Attīstības sadarbības projekti ar līdzfinansējumu (skaits)

10

10

15

07.00.00 Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība

4.

Latvijas prezidentūra Eiropas Padomē 2023. gadā

33 517

226 894

-

MK 24.09.2021. prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Nodrošināt sagatavošanos Latvijas (LV) prezidentūrai Eiropas Padomes (EP) Ministru komitejā (MK) un prezidentūras novadīšanu no 2023. gada maija vidus līdz 2023. gada novembra vidum

33 517

226 894

-

LV prezidentūras EP Ministru komitejā sagatavošana un norise

Noorganizēta LV prezidentūra EP 2023.gadā (skaits)

-

1

-

01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs

-

142 900

-

02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

20 000

30 000

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

13 517

53 994

-

5.

IKT funkcionalitātes nodrošināšana un pārvaldības spēju stiprināšana

726 884

4 066

4 066

MK 24.09.2021. prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Uzlabot kopējo IKT sistēmu noturību pret krīzes situācijām, nodrošinot nepieciešamo iekārtu un programmatūras uzturēšanu, kā arī uzlabot pakalpojumu pieejamību un caurskatāmību

726 884

4 066

4 066

Pilnveidotas vienotā ārlietu dienesta dokumentu vadības un kopējās ārlietu ministrijas informācijas sistēmas, turpinās iespēja diplomātiskā dienesta klasificētās informācijas sakaru punktiem elektroniski apmainīties ar klasificēto informāciju, jo atjaunoti novecojušie tehnoloģiskie risinājumi

Ar atbilstošām iekārtām aprīkoti diplomātiskā dienesta klasificētās informācijas sakaru punkti (skaits)

8

-

-

01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs

45 565

-

-

Vienotajai ārlietu dienesta dokumentu vadības sistēmai papildināta funkcionalitāte uzlabojot/pielāgojot e-pakalpojumus (skaits)

3

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

681 319

4 066

4 066

 

6.

Iemaksa ES ārpusbudžeta fondā “Eiropas miera mehānisms”

630 816

1 112 812

1 659 222

MK 24.09.2021. prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Uzlabot ES un tās partnervalstu spējas konfliktu un starptautisku krīžu novēršanā, miera saglabāšanā un starptautiskās drošības un stabilitātes stiprināšanā

630 816

1 112 812

1 659 222

Nodrošināta Latvijas pilntiesīga dalība un interešu aizstāvība Eiropas miera mehānismā

Iemaksa Eiropas miera mehānismā (skaits)

1

1

1

02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

7.

Trīs jūru iniciatīvas (TJI) samita organizēšana 2022. gadā

394 817

-

-

MK 24.09.2021. prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Nodrošināt Ārlietu ministrijas iesaisti TJI samita organizācijā Latvijā 2022. gadā

394 817

-

-

Ārlietu ministrijas iesaistes nodrošināšana TJI samita un TJI nacionālo koordinatoru sanāksmes organizācijas procesā

Noorganizēts TJI samits 2022. gadā (skaits)

1

-

-

Noorganizēta TJI nacionālo koordinatoru sanāksme 2022. gadā (skaits)

1

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

8.

Civilo ekspertu dalības nodrošināšana ES Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā

373 953

11 665

-

Priekšlikums Nr.65 2.lasījumam

Nodrošināt civilo ekspertu dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā un ES Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā

373 953

11 665

-

Nodrošināta civilo ekspertu no Latvijas dalība ES Padomdevēja misijā Ukrainā un civilo ekspertu no Latvijas dalība EDSO Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā

Civilie eksperti (skaits)

8

2

-

01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs

Kopā

6 033 810

5 833 104

6 507 974

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Ārlietu ministrija 2022. gadam, salīdzinot ar 2021. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu struktūrā:

izslēgta programma 06.00.00 “Latvijas institūts”.