Covid-19 dēļ valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, kā arī ieviesta virkne drošības pasākumu, kas gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem liek pielāgoties, lai pēc iespējas drīzāk ierobežotu vīrusa izplatību. Lai palīdzētu tautsaimniecībā aktīvajiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem ir pieejams atbalsts to dīkstāvē esošajiem darbiniekiem, kā arī algas subsīdija tiem darbiniekiem, kas valstī noteikto ierobežojumu dēļ strādā nepilnu darba laiku. Savukārt pašnodarbinātajiem un patentmaksas maksātājiem ir pieejams atbalsts par dīkstāvi.

Līdz 30. decembrim Valsts ieņēmumu dienests (VID) saņēmis kopumā 9910 dīkstāves pabalstu un subsīdiju piešķiršanas iesniegumus. Kopumā VID izmaksājis dīkstāves atbalstu un algu subsīdijas 9 282 644 eiro apmērā.

Pēc 5214 iesniegumiem izmaksāti 21 256 dīkstāves pabalsti darbiniekiem kopumā 5 925 465 eiro apmērā un 10 698 algu subsīdijas kopumā 2 334 864 eiro apmērā. Pēc 2983 pašnodarbināto personu iesniegumiem izmaksāti dīkstāves pabalsti kopumā 806 765 eiro apmērā, kā arī pēc 743 patentmaksātāju iesniegumiem izmaksāti dīkstāves pabalsti 215 548 eiro apmērā.

Tāpat saņemti 707 iesniegumi par grantu piešķiršanu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai. Kopējā prasījumu summa – 6 353 696 eiro. 

Atbalsta pasākumiem var pieteikties arī turpmāk

Dīkstāves atbalsta un daļēji nodarbināto algas subsīdijai par decembri var pieteikties līdz 15. janvārim, bet par janvāri – līdz 15. februārim. Dīkstāves atbalsta saņēmējam papildus pieejama piemaksa 50 eiro apmērā par apgādībā esošu bērnu.

Pieteikumu iesniedz, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Par uzņēmuma darbiniekiem pieteikumu gan dīkstāves atbalstam, gan algas subsīdijai iesniedz darba devējs, bet atbalstu uz savu kontu saņem darbinieks.

Tāpat līdz 15. janvārim uzņēmumi var iesniegt pieteikumus VID vienreizēja granta saņemšanai apgrozāmajiem līdzekļiem.

Privātpersonām ir pieejams arī atbalsts pašizolācijas izdevumu segšanai viesnīcās. To saraksts ir publicēts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) mājaslapā

Atbalsta pasākumi nodokļu jomā

Nodokļu maksātāji var lūgt sadalīt vai atlikt nodokļu maksājumus uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, kā arī piešķirt termiņa pagarinājumu tiem nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš jau ir pagarināts saskaņā ar likumu ”Par nodokļiem un nodevām”, ja termiņa kavējums radies Covid-19 rezultātā.

Kopš pavasara līdz 28.decembrim ir pieņemti 19 164 lēmumi 304,78 miljonu eiro apmērā par nodokļu nomaksas termiņa pagarinājumiem. Saistībā ar Covid-19 (pagarinājums uz trim gadiem) ir pieņemti 7 707 lēmumi 159,28 miljonu eiro apmērā.

5 176 lēmumi 63,19 miljonu eiro apmērā pieņemti saistībā ar nepārvaramas varas situāciju (pagarinājums uz vienu gadu). Savukārt par kārtējās deklarācijās deklarētajiem (pagarinājums uz vienu gadu) ir pieņemti 6 281 lēmumi 82,30 miljonu eiro apmērā.

Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana vai sadalīšana nomaksas termiņos uz laiku līdz trim gadiem turpināsies līdz 2021. gada 30. jūnijam. 

Finanšu institūcijas ALTUM atbalsta programmas

Līdz 17. decembrim ir atbalstīti Covid-19 instrumenti – 515 aizdevumi par kopējo summu 92 miljonu eiro apmērā un garantijas 33,5 miljoni eiro par kopējo finansējuma apmēru – 93 miljoniem eiro. Tāpat atbalstīti citi instrumenti – darījumi (234 miljoni eiro) par kopējo finansējuma apmēru 528 miljoniem eiro.

Kopā šis atbalsts sasniedzis 713 miljonu eiro efektu tautsaimniecībai. Visvairāk pārstāvētas ir pakalpojumu, apstrādes rūpniecības, tirdzniecības, transporta un būvniecības nozares.

Arī 2021. gadā uzņēmējiem būs pieejamas finanšu institūcijas Altum atbalsta programmas maziem, vidējiem un lieliem uzņēmumiem. Altum turpinās piešķirt garantijas lieliem komersantiem, apgrozāmo līdzekļu aizdevumus ar papildu finansējumu 10 miljonu eiro apmērā, garantijas banku kredītbrīvdienu piešķiršanai un Covid-19 eksporta kredītu garantijas neatkarīgi no eksporta partnera valsts un uzņēmuma lieluma. Tūrisma operatoriem ir pieejamas Altum garantijas banku nodrošinājuma garantiju saņemšanai. Plānots, ka Altum kapitāla fonds atbalstu varēs piešķirt līdz 2021. gada 30. septembrim.

Savukārt garantijas darījumiem līdz 500 tūkstošiem eiro Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai, kas tiek piešķirtas ar komercbanku starpniecību, uzņēmumiem būs pieejamas līdz nākamā gada beigām. Tāpat tiks turpinātas līdzšinējās atbalsta programmas aizdevumu, riska kapitāla un garantiju veidā jauniem un esošiem komercbanku finanšu pakalpojumiem, kuras komersantiem izsniedz gan Altum, gan ar komercbanku starpniecību, un ir pieejamas MVU un lielajiem saimnieciskās darbības veicējiem. 

Citi atbalsta pasākumi Covid-19 krīzes pārvarēšanai

Joprojām ir spēkā virkne atbalsta pasākumu nodokļu jomā, kas stājās spēkā pavasarī, piemēram, ātrāka PVN pārmaksas atmaksa, iespēja nemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumus u.c. Informācija par tiem pieejama VID tīmekļvietnē.

Tāpat valsts sedz slimības lapas Covid-19 inficētajiem no pirmās dienas, kā arī ir radīti atbalsta mehānismi uzņēmumiem nomas maksas atbrīvojumam, ja telpas tiek īrētas no  valsts vai pašvaldību iestādēm.