Politikas rezultatīvie rādītāji

Radio un televīzija

Zemes apraidē iekļauto televīzijas programmu pieejamība Latvijas iedzīvotājiem visā valsts teritorijā (% no iedzīvotāju kopskaita)

  • 2019 99.8
  • 2021 99.8

Vismaz vienas LR sabiedriskā pasūtījuma ietvaros veidotas programmas pieejamība radio zemes apraidē (% no teritorijas)

  • 2019 99.2
  • 2021 99.8