Pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti šādi maksātāja izdevumi:

  1. samaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (arī pēc būtības līdzīgi maksājumi ES valstu un EEZ dalībvalstīs);
  2. solidaritātes nodoklis;
  3. izdevumi par maksātāja un viņa ģimenes locekļu** kvalifikācijas paaugstināšanu, specialitātes iegūšanu, izglītības iegūšanu, tai skaitā interešu izglītības programmu apgūšanu bērniem, par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem apdrošināšanas sabiedrībām, kas izveidotas un darbojas saskaņā ar apdrošināšanas jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem*;
  4. ziedojumi vai dāvinājumi budžeta iestādei vai Latvijas Republikā reģistrētai biedrībai, nodibinājumam, reliģiskai organizācijai vai to iestādei*;
  5. nosacītie izdevumi, kas saistīti ar samaksas par intelektuālo īpašumu gūšanu, 25 vai 50 procentu apmērā no samaksas par intelektuālo īpašumu (ja samaksu izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācija vai tā tiek izmaksāta nerezidentam) par noteiktiem autoru darbu un izpildījumu veidiem (periodā līdz 2021.gada 30.jūnijam zinātnes, literatūras un mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru un izpildītāju izdevumi 25 vai 50 procentu apmērā no autoratlīdzības (honorāra) summas atkarībā no autoru darba veida);
  6. saskaņā ar likumu “Par privātajiem pensiju fondiem” izveidotajos privātajos pensiju fondos vai citās ES dalībvalstīs vai EEZ valstīs, vai ESAO dalībvalstīs reģistrētajos privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas***;
  7. apdrošināšanas prēmiju maksājumi, kas atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu) izdarīti apdrošināšanas sabiedrībai, kura nodibināta un darbojas saskaņā ar apdrošināšanas jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, vai citā ES dalībvalstī vai EEZ valstī, vai ESAO dalībvalstī reģistrētajai apdrošināšanas sabiedrībai, ievērojot likumā noteiktos nosacījumus ***;
  8. ziedojumi vai dāvinājumi Latvijas Republikā reģistrētai politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumam*.

*Kopējiem attaisnotajiem izdevumiem par izglītības un ārstniecības pakalpojumu izmantošanu, ziedojumiem un dāvinājumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem politiskām personām tiek noteikts gan procentuāls (50% no maksātāja gada apliekamā ienākuma), gan summārs ierobežojums (600 euro gadā).

**Par ģimenes locekļiem piemērojamie attaisnotie izdevumi par izglītības un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu nedrīkst pārsniegt 600 euro par katru ģimenes locekli.

***Attaisnotajos izdevumos iekļaujamās maksātāja  iemaksas privātajos pensiju fondos un  dzīvības apdrošināšanas prēmiju maksājumi kopā nedrīkst pārsniegt 10% no maksātāja gada ienākuma lieluma, bet ne vairāk kā 4000 euro gadā.

Attaisnotos izdevumus par izglītības un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu, var attiecināt uz nākamo 3 gadu apliekamo ienākumu hronoloģiskā secībā.