Augstākās tiesas darbības jomas:

  • Tiesas spriešana kasācijas instancē

Augstākās tiesas galvenie pasākumi 2021. gadā:

  1. nodrošināt tiesas spriešanu;
  2. nodrošināt lietu izskatīšanu Disciplinārtiesā;
  3. nodrošināt vienotas tiesu prakses veidošanu un judikatūras attīstīšanu;
  4. nodrošināt sevišķā veidā veicamo operatīvo pasākumu un kredītiestāžu rīcībā esošo ziņu pieprasījumu akceptēšanu.

Augstākās tiesas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam (eiro)

Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

141

146

146

146

146

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

141

146

146

146

146

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2021. līdz 2023. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu (ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2021. gadā

2022. gadā

2023. gadā

1.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas darbinieku atalgojuma palielināšana

468 003

468 003

468 003

MK 22.09.2020. sēdes protokols Nr.55 38.§                 3.punkts 

Tiks nodrošināta Tieslietu padomes 2016.gada 15.februārī pieņemtā lēmuma Nr.20  “Par tiesu un prokuratūras darbinieku atalgojumu sistēmu”  izpilde.

01.00.00  Tiesa

2.

Augstākās tiesas informācijas tehnoloģiju infrastruktūras mobilitātes attīstīšana

45 000

68 500

42 500

MK 22.09.2020. sēdes protokols Nr.55 38.§                 3.punkts 

Tiks nodrošināta iespēja tiesnešiem un tiesu darbiniekiem efektīvi un kvalitatīvi veikt darba pienākumus, strādājot attālinātā vidē.

01.00.00  Tiesa

3.

Augstākās tiesas Administratīvā departamenta kapacitātes palielināšana

54 458

54 458

-

MK 22.09.2020. sēdes protokols Nr.55 38.§                 3.punkts 

Divas Administratīvās apgabaltiesas tiesnešu un divas palīgu amata vietas uz 2 gadiem tiks pārceltas uz Senāta Administratīvo lietu departamentu, kas dos iespēju būtiski samazināt lietu atlikumu Senāta Administratīvo lietu departamentā.

01.00.00  Tiesa

Kopā

567 461

590 961

510 503

-