Augstākās tiesas darbības jomas:

  • Tiesiskuma īstenošana, veidojot vienotu un stabilu tiesību piemērošanas praksi kasācijas instancē

Augstākās tiesas galvenie pasākumi 2022. gadā:

  1. stabilas judikatūras veidošana;
  2. efektīva kasācijas procesa nodrošināšana;
  3. resursu izmantošanas un iekšējo procesu efektivizēšana;
  4. sadarbība un dialogs;
  5. sabiedrības informēšana un izglītošana.

Augstākās tiesas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Euro 

Augstākās tiesas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

138

146

156

152

152

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

138

146

156

152

152

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2022. līdz 2024. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2022. gadā

2023. gadā

2024. gadā

1.

Konkurētspējīgas Augstākās tiesas darbinieku atalgojuma sistēmas izveidošana

218 545

218 545

218 545

MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts

Atalgojuma sistēmas izveidošana, nodrošinot konkurētspējīgu atalgojumu Augstākās tiesas darbiniekiem

218 545

218 545

218 545

Darba samaksa Augstākās tiesas darbiniekiem

Augstākās tiesas darbinieku atlīdzības pieaugums (%)

6,3

6,3

6,3

01.00.00 Tiesa

2.

Augstākās tiesas kapacitātes stiprināšana

200 709

181 669

181 669

MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts

Kasācijas procesa efektivitātes palielināšana, lietu izskatīšanas termiņu un tiesnešu noslodzes mazināšana, palielinot zinātniski analītisko padomnieku skaitu Senāta departamentos. Tiks izveidotas 4 jaunas amata vietas – katrā departamentā viena zinātniski analītiskā padomnieka vieta un jurista amata vieta Kancelejā

200 709

181 669

181 669

Augstākās tiesas kapacitātes stiprināšanas ietvaros izveidotas jaunas amata vietas

Amata vietas (skaits)

4

4

4

01.00.00 Tiesa

3.

Tieslietu padomes kapacitātes stiprināšana

78 977

70 057

70 057

MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts

Tieslietu padomes sekretariāta kapacitātes palielināšana, ieviešot divas jaunas amata vietas – padomnieks un konsultants, kas strādās Tieslietu padomes uzdevumā

78 977

70 057

70 057

Tieslietu padomes sekretariāta kapacitātes stiprināšanas ietvaros izveidotas jaunas amata vietas

Amata vietas (skaits)

2

2

2

01.00.00 Tiesa

4.

Sabiedrības informēšana un izglītošana

53 000

53 000

53 000

MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts

Prioritātes ietvaros 2022. – 2024. gados plānots:

1) Sabiedrības informēšanas video materiālu sagatavošana par specifiskām, detalizētām tēmām tiesību jautājumos;

2) Sabiedrības izglītošana – mācību materiālu izveide izglītības iestādēm

53 000

53 000

53 000

Sabiedrības informēšana               

Video klipi (skaits)

10

10

10

Sabiedrības izglītošana

Mācību video (skaits)

4

4

4

01.00.00 Tiesa

5.

Dalība Starptautiskajā augstāko administratīvo tiesu asociācijā

310

310

310

MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts

Prioritātes ietvaros Augstākā tiesa kļūst par Starptautiskās augstāko administratīvo tiesu asociācijas dalībvalsti

310

310

310

Dalība starptautiskajās organizācijās

Dalība starptautiskajās organizācijās (skaits)

1

1

1

01.00.00 Tiesa

6.

Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas simtgades atzīmēšana

32 000

-

-

MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts

Dalība Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas simtgades atzīmēšanā, organizējot pasākumus atbilstoši apstiprinātajam plānam

32 000

-

-

Atbilstoši plānam veikti pasākumi

Noorganizēta starptautiska konference (skaits)

1

-

-

Izdots atziņu krājums (skaits)

1

-

-

Noorganizēta ekspertu diskusija par apkopojumu (skaits)

1

-

-

01.00.00 Tiesa

Kopā

583 541

523 581

523 581

-