Piemēro nodokļa pārmaksām, kas radušās, aprēķinot nodokli par 2022. taksācijas gadu un turpmākajiem gadiem

VID veic automātisku nodokļa pārmaksas atmaksu pēctaksācijas gadā no 1.oktobra līdz 31.decembrim, ja tiek izpildīti noteikti nosacījumi:

  1. nodokļa maksātājs nav reģistrējis saimniecisko darbību, nav guvis ienākumus ārvalstīs, nav guvis citus ienākumus, par kuriem informācija ir ietverama deklarācijā un nodoklis maksājams rezumējošā kārtībā;
  2. nodokļa maksātājam nav nodokļu parādu;
  3. automātiskā pārmaksātā nodokļa atmaksa varēs notikt tikai tad, ja tā veidosies šādu faktoru rezultātā:
  • gada diferencētā neapliekamais minimums;
  • pensionāra neapliekamais minimums, ja pensionārs saņem tikai pensiju saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem;
  • papildu atvieglojumi (personām ar invaliditāti, politiski represētajiem un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem);
  • progresīvā nodokļa likme;
  • noteiktos gadījumos atvieglojuma par apgādībā esošu personu nepilnīga izmantošana
  • par paša nodokļa maksātāja attaisnotajiem izdevumiem, kas saistīti ar personas veiktajām iemaksām privātajos pensiju fondos, un apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, kas izdarīti atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam;
  1. VID rīcībā ir informācija par aktuālo personīgo norēķinu kontu Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojumu sniedzēja, uz kuru veicama nodokļa pārmaksas atmaksa.

 

Nodokļa maksātājam līdz pēctaksācijas gada 30. septembrim VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā ir jāsniedz informācija par aktuālo kontu, uz kuru vēlas saņemt nodokļa pārmaksas automātisko atmaksu.

Nodokļa maksātājam ir tiesības līdz pēctaksācijas gada 30. septembrim attiekties no automātiskās nodokļa pārmaksas atmaksas saņemšanas.