Nr.

Budžeta izpildes analīze un publiskais pārskats

MK Noteikumu Nr. 

Datums

Ielāde

1.

Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi

1. pielikums - "Paskaidrojums par valsts budžeta izpildi 20__. gada __ mēnešos";

1.1 pielikums - "Paskaidrojums par valsts budžeta izpildi 20__. gada 12 mēnešos";

3. pielikums - "Valsts sociālo pabalstu, izdienas pensiju, valsts atbalsta sociālajai apdrošināšanai, valsts speciālā budžeta sociālo pabalstu un iemaksu valsts pensiju, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumā izpilde 20__. gada __ mēnešos";

3.1 pielikums - "Mērķfinansējuma izpildes analīze 20__. gadā";

4. pielikums - "Rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izpildes analīze 20__. gadā";

5. pielikums - "Prioritāro pasākumu izpildes analīze 20__. gadā".

 

Instrukcija 
Nr.2

10.04.2018

 

 

Nr.1

Nr.1.1

Nr.3

Nr.3.1

Nr.4

Nr. 5

2.

Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu

317

17.06.2014