Nr.

Budžeta izpildes analīze un publiskais pārskats

MK Noteikumu Nr. 

Datums

Ielāde

1.

Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi
1. pielikums - "Paskaidrojums par valsts budžeta izpildi 20__. gada __ mēnešos";

3. pielikums - "Valsts sociālo pabalstu, izdienas pensiju, valsts atbalsta sociālajai apdrošināšanai, valsts speciālā budžeta sociālo pabalstu un iemaksu valsts pensiju, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumā izpilde 20__. gada __ mēnešos";

3.1 pielikums - "Mērķfinansējuma izpildes analīze 20__. gadā";

4. pielikums - "Rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izpildes analīze 20__. gadā".

 

Instrukcija 
Nr.2

10.04.2018

 

Nr.1

Nr.3

Nr.3.1

Nr.4 

2.

Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem

Pielikums “Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums”

413

05.05.2010

 

Pielikums

3.

Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu

317

17.06.2014