Svarīgi!

Ministru kabinetā 2019.gada 15.oktobrī ir apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”, kas stāsies spēkā 2020.gada 1.janvārī. Grozījumu mērķis ir  veicināt, ka pēc ekonomiskās būtības līdzvērtīgi izdevumi tiktu attiecināti uz vienu kodu, kā arī samazināt izdevumu klasifikācijas kodu skaitu, tādējādi samazinot interpretācijas iespējas un atvieglojot klasifikācijas piemērošanu tās lietotājiem.

Saites uz MK noteikumu grozījumiem www.likumi.lv:

Nr.1031 https://likumi.lv/ta/id/310189-grozijumi-ministru-kabineta-2005-gada-27-decembra-noteikumos-nr-1031-noteikumi-par-budzetu-izdevumu-klasifikaciju-atbilstosi-ek...

Nr.1032 https://likumi.lv/ta/id/303487-grozijumi-ministru-kabineta-2005-gada-27-decembra-noteikumos-nr-1032-noteikumi-par-budzetu-ienemumu-klasifikaciju- 

Finanšu ministrija ir sagatavojusi klasifikāciju salīdzinošās tabulas:

  • redakcija līdz 31.12.2019. un izmaiņas no 01.01.2020:
  • redakcija līdz 31.12.2018. un redakcija/izmaiņas no 01.01.2019 un aktualizēto transfertu kodu pāru tabulu:

! Izdevumu kodu pielietošana Covid-19 laikā.

Kods

Skaidrojums

2363 "Ēdināšanas izdevumi"

Valsts dotācija trūcīgām un maznodrošinātām personām un daudzbērnu ģimenēm, saskaņā ar MK rīkojumu Nr.103 - siltās pusdienas un pārtikas pakas, kas ir ēdināšanas pakalpojumi (līdzfinansē IZM)

6253 “Pabalsti ēdināšanai naudā”

Trūcīgu, maznodrošinātu ēdināšana, ko finansē  tikai pašvaldība

6254 “Pašvaldību pabalsti naudā krīzes situācijā”

Krīzes pabalsts  (līdzfinansē LM)

6322 “Pabalsti ēdināšanai natūrā”

Trūcīgu, maznodrošinātu ēdināšana, ko finansē  tikai pašvaldība

6323 kods "Pašvaldību pabalsti natūrā krīzes situācijā”

Pārtikas paka, kas tiek dota līdzi krīzes pabalstam kā piemaksa natūrā, un tas ir atrunāts saistošajos noteikumos (līdzfinansē LM)

6421 “Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā brīvprātīgo iniciatīvu izpildei”

Pašvaldību piešķirtie pabalsti (pārtikas taloni, pārtikas kartes pārtikai citām grupām, izņemot trūcīgus, maznodrošinātus)

6423 “Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei”

Pašvaldību piešķirtie pabalsti (naudas pabalsts pārtikai citām grupām, izņemot trūcīgus, maznodrošinātus).

 

 

Nr.
p.k.

Budžeta klasifikācijas

MK Noteikumu Nr. 

Datums

Ielāde

1.

Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju

Jautājumi un atbildes par budžetu ieņēmumu klasifikāciju

Ieņēmumu klasifikācijas struktūras shēma

1032

27.12.2005

likumi

docx

xlsx

2.

Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Jautājumi un atbildes par budžetu izdevumu klasifikāciju

Izdevumu klasifikācijas struktūras shēma

1031

27.12.2005

likumi

docx

xlsx

3.

Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Metodika Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumu Nr.934 kodā 09.219 uzskaitīto izdevumu sadalei pa izglītības līmeņiem atbilstoši starptautiskajai izglītības klasifikācijai ISCED-97

Jautājumi un atbildes par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām

934

13.12.2005

likumi

Metodika

Pielikums

docx

4.

Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju

875

22.11.2005

likumi

5.

Noteikumi par vispārējās valdības parāda klasifikāciju

842

08.11.2005

likumi

6.

Noteikumi par institucionālo sektoru klasifikāciju

1456

10.12.2013

likumi