Svarīgi!

Ministru kabinetā 2021.gada 8.aprīlī ir apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”, kas ir piemērojami no 2021.gada 1.aprīļa, lai harmonizētu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktos sociālās palīdzības pabalstu veidus ar izdevumu uzskaiti atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, un lai nodrošinātu budžeta izpildes analīzi, statistiskās informācijas sistematizēšanu, apkopošanu un analīzi.

Nr.1031 https://likumi.lv/ta/id/322335-grozijumi-ministru-kabineta-2005-gada-27-decembra-noteikumos-nr-1031-noteikumi-par-budzetu-izdevumu-klasifikaciju-atbilstosi-ek

Ministru kabinetā 2020.gada 29.septembrī ir apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 „Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju”, kas stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī. Grozījumu mērķis ir pilnveidot budžetu ieņēmumu klasifikāciju, pārstrukturizējot un samazinot ieņēmumu klasifikācijas kodu skaitu, lai nodrošinātu, ka pēc ekonomiskās būtības līdzvērtīgi ieņēmumi tiktu attiecināti uz vienu kodu, tādējādi novēršot interpretācijas iespējas un atvieglojot klasifikācijas piemērošanu, kā arī mazinot kļūdu skaitu uzskaitē.

Saites uz MK noteikumu grozījumiem www.likumi.lv:

Nr.1032 https://likumi.lv/ta/id/317683-grozijumi-ministru-kabineta-2005-gada-27-decembra-noteikumos-nr-1032-noteikumi-par-budzetu-ienemumu-klasifikaciju-

Finanšu ministrija ir sagatavojusi klasifikāciju salīdzinošo tabulu (no 01.01.2020)

Transfertu kodu pāru tabula 

Kods

Skaidrojums

6299 “Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem naudā”

Piemēro izmaksājot atbalstu iedzīvotājiem par energoresursiem, pamatojoties uz likumu "Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumi".

10.920 “Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi”

Piemēro izmaksājot atbalstu iedzīvotājiem par energoresursiem, pamatojoties uz likumu "Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumi".

Kods

Skaidrojums

2363 “Ēdināšanas izdevumi”

Ja pašvaldībai ir noslēgts līgums par bēgļu ēdināšanu, un bēgļi reģistrējas pašvaldībā, uzskatāms, ka viņi ir pašvaldības apgādē esoši.

2369 “Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšanas izdevumi, kuri nav minēti citos koda 2360 apakškodos”

Ja pašvaldībai ir noslēgts līgums par bēgļu izmitināšanu, un bēgļi reģistrējas pašvaldībā, uzskatāms, ka viņi ir pašvaldības apgādē esoši.

3260 “Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām” apakškods Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 7.1 panta pirmo daļu, kompensējot izdevumus juridiskām personām.

3291 “Subsīdijas un dotācijas biedrībām un nodibinājumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)”

Divpusējās sadarbības fonda stratēģiskā iniciatīva Ukrainas atbalstam. Iniciatīvā kā finansējuma saņēmējs būs Latvijā reģistrēta biedrība, kas savukārt veiks tālāku atbalsta izmaksu atbalsta pieprasītājiem.

6299 “Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem naudā”

Kompensāciju izmaksām mājsaimniecībām par Ukrainas bēgļu izmitināšanu.

7720 "Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm"

Ziedojot līdzekļus (gan finanšu atbalsts, gan preces) Latvijā reģistrētai biedrībai, saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 11.pantu.

7730 “Starptautiskā palīdzība”

Ja tiek ziedota manta Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri atrodas Ukrainas teritorijā.

 

 

01.220 “Ekonomiskā palīdzība, kuru sniedz ar starptautisko organizāciju starpniecību”

Ja Ukrainas bēgļiem tiek sniegta ekonomiska palīdzība, kas tiek sniegta ar organizāciju starpniecību.

07.000 “Veselība”

Ja Ukrainas bēgļiem tiek sniegta palīdzība medicīnas jomā.

09.000 “Izglītība”

Ja Ukrainas bēgļiem tiek sniegta palīdzība izglītības jomā (piemēram, piemaksas pedagogiem).

10.920 “Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi”

Ja Ukrainas bēgļiem tiek sniegta sociālā palīdzība.

Kods

Skaidrojums

1228 “Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas” Izdevumi par attālināto darbu, saskaņā ar grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (kas stājās spēkā 2021.gada 1.janvārī), kuru Pārejas noteikumu 159.punkts paredz: “No aplikšanas ar nodokli 2021. taksācijas gadā atbrīvo ar attālinātā darba veikšanu saistītos darbinieka izdevumus, kurus atbilstoši Darba likumam sedz darba devējs, ja to kopējais apmērs mēnesī par pilnas slodzes darbu nepārsniedz 30 euro”
2122 “Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi” Izdevumi par Covid-19 testu veikšanu darbiniekiem komandējuma ietvaros.
2313 "Darba izsardzības līdzekļi" Iestādes izdevumi par maskām, dezinfekcijas līdzekļiem, cimdiem un citām precēm saistībā ar Covid19, kas ir paredzēti darbiniekiem

2363 "Ēdināšanas izdevumi"

Valsts dotācija trūcīgām un maznodrošinātām personām un daudzbērnu ģimenēm, saskaņā ar MK rīkojumu Nr.103 - siltās pusdienas un pārtikas pakas, kas ir ēdināšanas pakalpojumi (līdzfinansē IZM)

6253 “Pabalsti ēdināšanai naudā”

Trūcīgu, maznodrošinātu ēdināšana, ko finansē  tikai pašvaldība

6254 “Pašvaldību pabalsti naudā krīzes situācijā”

Krīzes pabalsts  (līdzfinansē LM)

6322 “Pabalsti ēdināšanai natūrā”

Trūcīgu, maznodrošinātu ēdināšana, ko finansē  tikai pašvaldība

6323 kods "Pašvaldību pabalsti natūrā krīzes situācijā”

Pārtikas paka, kas tiek dota līdzi krīzes pabalstam kā piemaksa natūrā, un tas ir atrunāts saistošajos noteikumos (līdzfinansē LM)

6421 “Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā brīvprātīgo iniciatīvu izpildei”

Pašvaldību piešķirtie pabalsti (pārtikas taloni, pārtikas kartes pārtikai citām grupām, izņemot trūcīgus, maznodrošinātus)

6423 “Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei”

Pašvaldību piešķirtie pabalsti (naudas pabalsts pārtikai citām grupām, izņemot trūcīgus, maznodrošinātus).

 

Nr.
p.k.

Budžeta klasifikācijas

MK Noteikumu Nr. 

Datums

Ielāde

1.

Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju

Jautājumi un atbildes par budžetu ieņēmumu klasifikāciju

Ieņēmumu klasifikācijas struktūras shēma

1032

27.12.2005

likumi

docx

xlsx

2.

Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Jautājumi un atbildes par budžetu izdevumu klasifikāciju

Izdevumu klasifikācijas struktūras shēma

1031

27.12.2005

likumi

docx

xlsx

3.

Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Metodika Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumu Nr.934 kodā 09.219 uzskaitīto izdevumu sadalei pa izglītības līmeņiem atbilstoši starptautiskajai izglītības klasifikācijai ISCED-97

Jautājumi un atbildes par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām

934

13.12.2005

likumi

Metodika

Pielikums

docx

4.

Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju

875

22.11.2005

likumi

5.

Noteikumi par budžetu parāda instrumentu klasifikāciju

7

07.01.2021

likumi

6.

Noteikumi par institucionālo sektoru klasifikāciju

1456

10.12.2013

likumi