04.00.00 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

Programmas mērķis:

  • nodrošināt Valsts prezidenta darbību un funkciju izpildi.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Valsts prezidenta valsts, oficiālās vizītes un vietējās nozīmes vizītes;
  2. nodrošināt ārvalstu pārstāvju valsts un oficiālās vizītes;
  3. nodrošināt ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju darba vizītes;
  4. nodrošināt Valsts augstāko apbalvojumu izgatavošanas organizēšanu un kontroli;
  5. nodrošināt vēsturnieku komisijas, valodas komisijas un Valsts Heraldikas komisijas un darba grupu sanāksmes.

Programmas izpildītājs: Valsts prezidenta kanceleja.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 435 114

6 896 627

5 348 721

5 338 000

4 854 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 461 513

- 1 547 906

- 10 721

-484 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

48,7

-22,5

0,2

-9,1

Atlīdzība, euro

1 407 313

1 416 784

1 878 639

1 878 639

1 878 639

Vidējais amata vietu skaits gadā

67

69

69

69

69

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

1 735

1 694

2 252

2 252

2 252

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

12 676

13 772

13 772

13 772

13 772

1Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam”)

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

- 2 924 405

1 376 499

-1 547 906

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

2 848

2 848

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

2 848

2 848

Vienreizēji pasākumi

-2 910 745

-

-2 910 745

Samazināti izdevumi Rīgas pils Priekšpils aprīkojuma un mēbeļu restaurācijai, jaunu reprezentācijas mēbeļu iegādei un izgatavošanai

-2 910 745

-

-2 910 745

Palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai, lai pabeigtu Rīgas pils Priekšpils telpu iekārtošanu saskaņā ar Saeimā otrajā lasījumā atbalstīto priekšlikumu Nr.40

-

494 721

494 721

Citas izmaiņas

-13 660

878 930

865 270

Palielināti izdevumi Valsts prezidenta kancelejas darbinieku atalgojuma nodrošināšanai (MK 01.03.2016. sēdes prot. Nr.10  50.§ 3.punkts)

-

459 007

459 007

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Rīgas pils un Jūrmalas rezidences nomātās platības uzturēšanu (MK 01.03.2016. sēdes prot. Nr.10 51.§ 2.punkts)

-

412 915

412 915

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu sociālās garantijas personām, kuras ieņēma Valsts prezidenta amatu (MK 01.03.2016. sēdes prot. Nr.10 51.§ 2.punkts)

-

7 008

7 008

Samazināti izdevumi Priekšpils nomas izdevumu segšanai VAS "Valsts nekustāmie īpašumi" (MK 16.08.2016. sēdes prot. Nr.40 67.§ 7.punkts)

-13 660

-

-13 660