Centrālās zemes komisijas darbības jomas:

  • Zemes reformas īstenošana un koordinēšana Latvijas Republikā

Centrālās zemes komisijas galvenie pasākumi 2021. gadā:

  1. pieņemt lēmumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un lēmumus par tiesībām saņemt zemi īpašumā par samaksu bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem;
  2. saskaņot pilsētas zemes komisiju darbības izbeigšanu;
  3. saskaņā ar likumu “Par zemes komisijām” 5. punktu:
    • nodot Valsts zemes dienestam arhīva dokumentāciju, kas saistīta ar zemes reformu,  līdz 2021. gada 1. jūnijam;
    • izbeigt iestādes darbību ar 2021. gada 30. jūniju.

Centrālās zemes komisijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam1

1Centrālajai zemes komisijai izdevumi plānoti līdz 2021. gadam sakarā ar tās likvidāciju 2021. gada 30. jūnijā saskaņā ar likuma “Par zemes komisijām” Pārejas noteikumu 5. punktu.

Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

6

6

5

-

-

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

6

6

5

-

-