2020. gada 1. februārī Latvijā stājusies spēkā daudzpusējā konvencija nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas novirzīšanas novēršanas pasākumu ieviešanai attiecībā uz nodokļu konvencijām (turpmāk – Konvencija) (parakstīta 2017. gada 6. jūnijā). Tādējādi, līdz ar Konvencijas spēkā stāšanās brīdi Latvija un noteiktas jurisdikcijas, kurās Konvencija ir stājusies spēkā pirms Latvijas,  ir kļuvušas par Konvencijas līgumslēdzējām pusēm, un var tikt uzsākta tās piemērošana. Uz Konvencijas spēkā stāšanās brīdi Latvijā minētās jurisdikcijas ir šādas: Austrija, Beļģija, Kanāda, Dānija, Somija, Francija, Gruzija, Islande, Indija, Īrija, Izraēla, Luksemburga, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Katara, Krievija, Serbija, Singapūra, Slovākija, Slovēnija, Zviedrija, Ukraina, Apvienotie Arābu Emirāti un Apvienotā  Karaliste. Jāatzīmē, ka šis jurisdikciju skaits pieaugs līdz ar Konvencijas stāšanos spēkā citās jurisdikcijās, ar kurām Latvijai ir noslēgtas nodokļu konvencijas. Papildus informācija pieejama OECD mājaslapā.

Konvenciju ir izstrādājusi ESAO ar mērķi pēc iespējas īsākā laika posmā un pēc iespējas vienotā veidā nodrošināt ESAO BEPS novēršanas pasākumu plāna – pasākumu Nr.2 (Hibrīdu nesaderības), Nr.6. (Nodokļu konvenciju neatbilstošas izmantošanas novēršana), Nr.7 (Izvairīšanās no pastāvīgās pārstāvniecības statusa novēršana) un Nr.14 (Strīdu izšķiršanas uzlabošana) aktivitātēs noteiktā minimālā standarta un rekomendāciju ieviešanu un piemērošanu attiecībā uz noslēgtajiem nodokļu līgumiem.

Latvija ir izvēlējusies piemērot tikai un vienīgi tās Konvencijas normas, kas nodrošina BEPS pasākuma plāna minimālā standarta (ietverts 6. un 14.  aktivitātēs) attiecībā uz nodokļu līgumiem ieviešanu – Konvencijas 6.pants – Preambula (kas papildus dubultas nodokļu uzlikšanas novēršanai paredz arī novērst nodokļu līgumu noteikumu neatbilstošu piemērošanu, BEPS – 6.aktivitāte); Konvencijas 7.pants (Galvenā mērķa tests (Principal Purpose Test - PPT), BEPS – 6.aktivitāte); Konvencijas 16.pants (Savstarpējā saskaņošanas procedūra, BEPS – 14.aktivitāte); un Konvencijas 17.pants (Atbilstošās korekcijas, BEPS  – 14.aktivitāte). Lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku BEPS noteikto risku novēršanu, Latvija vēlas Konvenciju attiecināt uz visiem tās noslēgtajiem nodokļu līgumiem, kuros nav ietverts minētais BEPS minimālais standarts (uz šo brīdi no Latvijas paziņotajiem 57 nodokļu līgumiem Konvencija tiks attiecināta uz 44 nodokļu līgumiem, jo visas valstis ar kurām Latvijai ir noslēgtas nodokļu konvencijas vēl nav iesniegušas attiecīgo paziņojumu  (Konvencijas piemērošana pamatojas uz divpusējības principu)).