Eiropas Komisija ir ieviesusi de minimis atbalsta  jēdzienu, kura saturiskā jēga nozīmē, ka  atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī, kas nepārsniedz EUR 200 000 augšējo robežu trīs gadu periodā, neietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm un/vai neizkropļo konkurenci, vai nedraud kropļot to, un tādēļ uz to neattiecas Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1.punkts. Savukārt komercsabiedrībām, kuras darbojas kravu autopārvadājumu nozarē, par de minimis atbalsta augšējo robežu tiek uzskatīta summa, kas trīs gadu laikā nepārsniedz EUR 100 000 eiro.

Tiesiskais regulējums Eiropas Savienības līmenī ir Komisijas Regula (EK) Nr. 1407/2013 (2013. gada 18. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī  L352, 24.12.2013) (turpmāk - Komisijas regula Nr.1407/2013), kas aizstāj Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam.  Komisijas Regula Nr. 1407/2013 stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī.

 

Regula nosaka šādus principus:

 • kopējais de minimis atbalsts, ko viena dalībvalsts piešķīrusi vienam vienotam uzņēmumam, triju fiskālo gadu periodā nepārsniedz EUR 200 000;
 • grūtībās nonākuši uzņēmumi netiek izslēgti no de minimis atbalsta saņemšanas (specifiski nosacījumi/ierobežojumi, ja atbalstu sniedz garantiju, kredītu veidā);
 • precizēta „viena vienota uzņēmuma” definīcija (2.panta 2.punkts);
 • papildus tiek skaidrotas de minimis kumulācijas normas, paredzot, ka atbalstu var kumulēt ar de minimis atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr.360/2012 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam, ko piešķir uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (OV L 114, 26.4.2012.), kā arī to var kumulēt ar de minimis atbalstu, ko piešķir saskaņā ar citām de minimis regulām (5.pants), ievērojot de minimis atbalsta slieksni;
 • Latvijā kopš 01.07.2019 de mininis atbalsta uzskaite tiek veikta centralizētā, elektroniskā reģistrā – De minimis atbalsta uzskaites sistēmā (turpmāk – sistēma), kas aizstāj līdz 30.06.2019 spēkā esošo deklarāciju sistēmu, kuras ietvaros atbalsta pretendents aizpildīja un iesniedza atbalsta sniedzējam uzskaites veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai, savukārt, piešķirot de minimis atbalstu, atbalsta sniedzējs izsniedza atbalsta saņēmējam uzskaites veidlapu par de minimis atbalsta piešķiršanu.

Komisijas regulas Nr.1407/2013 (21) preambulas punkts nosaka, ka dalībvalstīm būtu jāizstrādā instrumentus, lai nodrošinātu, ka de minimis atbalsta kopsumma, kas piešķirta vienam vienotam uzņēmumam saskaņā ar de minimis noteikumiem, nepārsniedz kopējo pieļaujamo robežlielumu. Latvijā to nodrošina ar Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumiem Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.715), kas aizstāj Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumus Nr.740 „De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” un 2014.gada 2.decembra noteikumus Nr.741 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība komercsabiedrībām, kuras sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, un uzskaites veidlapu paraugi”. ”. MK noteikumi Nr.715 nosaka:

 • de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību, izmantojot sistēmu;
 • sistēmas saturu, sistēmas izveidošanas un uzturēšanas, minētās sistēmas datu izmantošanas, aktualizācijas un informācijas aprites kārtību;
 • lietotāju lomas un tiesības sistēmā;
 • kārtību, kādā piešķir, bloķē un anulē sistēmas lietošanas tiesības;
 • lietotāju piekļuves kārtību sistēmai;
 • veidlapu paraugus: