Eiropas Komisija ir ieviesusi de minimis atbalsta  jēdzienu, kura saturiskā jēga nozīmē, ka  atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī, kas nepārsniedz konkrētu robežu trīs gadu periodā, neietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm un/vai neizkropļo konkurenci, vai nedraud kropļot to, un tādēļ uz to neattiecas Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1.punkts.

Vispārējās tautsaimniecības de minimis regula

JAUNUMS! Ar 2024.gada 1.janvāri de minimis atbalsta piešķiršanai var piemērot Komisijas Regulu 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr.2023/2831). Komisijas regula Nr.2831/2023 nosaka šādus principus:

 • kopējais de minimis atbalsts jeb robežlielums, ko viena dalībvalsts piešķīrusi vienam vienotam uzņēmumam, jebkurā triju gadu periodā nepārsniedz EUR 300 000;
 • trīs gadu laikposms noteikts kā slīdošs periods, tas ir, turpmāk de minimis atbalsta kopsumma, ko piešķir vienam vienotam uzņēmumam, nevienā trīs gadu periodā no tā piešķiršanas brīža nedrīkst pārsniegt noteikto robežlielumu (no datuma, kurā plānots piešķirt atbalstu skatās trīs kalendāro gadu laikā piešķirto atbalstu (piemēram, ja, atbalstu plānots piešķirt 18.01.2024., tad ņem vērā iepriekš piešķirto de minimis atbalstu periodā no 18.01.2021. (ieskaitot) līdz 18.01.2024);
 • pārējie nosacījumi kopumā nemainās.

Līdz 2024.gada 30.jūnijam de minimis atbalsta piešķiršanai var piemērot Komisijas regula Nr.1407/2013 (2013. gada 18. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – 1407/2013). Komisijas regula Nr.1407/2013 nosaka šādus principus:

 • kopējais de minimis atbalsts, ko viena dalībvalsts piešķīrusi vienam vienotam uzņēmumam, triju fiskālo gadu periodā nepārsniedz EUR 200 000;
 • kopējais de minimis atbalsts, ko viena dalībvalsts piešķīrusi vienam vienotam uzņēmumam jebkurā triju fiskālo gadu periodā (kārtējo un iepriekšējos divus fiskālos gadus) nepārsniedz EUR 200 000);
 • attiecībā uz kravu komercpārvadājumu autotransporta uzņēmumiem – EUR 100 000, turklāt de minimis atbalstu nedrīkst izmantot kravas transportlīdzekļu iegādei.

Sabiedrisko pakalpojumu de minimis regula

JAUNUMS! Ar 2024.gada 1.janvāri de minimis atbalsta piešķiršanai var piemērot Komisijas Regulu 2023/2832 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam, ko piešķir uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (turpmāk – Komisijas regula Nr. 2023/2832). Komisijas regula Nr.2023/2832  nosaka šādus principus:

 • kopējais de minimis atbalsts jeb robežlielums, ko viena dalībvalsts piešķīrusi vienam vienotam uzņēmumam, jebkurā triju gadu periodā nepārsniedz EUR 750 000
 • Komisijas regulā Nr.2023/2832 tiek lietots jēdziens “viens vienots uzņēmums”.

Līdz 2024.gada 30.jūnijam de minimis atbalsta piešķiršanai sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai var piemērot Komisijas regula Nr.360/2012 (2012. gada 25. aprīlis) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam, ko piešķir uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (turpmāk – 360/2012). Komisijas regula Nr.360/2012  nosaka šādus principus:

 • kopējā atbalsta summa, kas piešķirta uzņēmumam sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, nedrīkst pārsniegt EUR 500 000 robežlielumu jebkuru trīs fiskālo gadu periodā;
 • uzņēmumam jābūt rakstveidā pilnvarotam sniegt sabiedriskos pakalpojumus, attiecībā uz kuru atbalsts tiek piešķirts ar Komisijas regulu Nr. 360/2012;
 • pieškirot atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 360/2012, ir jāpārbauda visus uzņēmumus, kuri veido ekonomisko vienību.

Lauksaimniecības nozares un zvejniecības nozares de minimis regulas

Attiecībā uz de minimis atbalstu lauksaimniecības nozarē tiek piemērota Komisijas 2013. gada 18. decembra Regula (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē. Savukārt attiecībā uz de minimis atbalstu zvejniecības un akvakultūras nozarē tiek piemērota Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regula (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē.

Minēto regulu piemērošana Latvijā atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 9.pantā noteiktajam ietilpst Zemkopības ministrijas kompetencē.

De minimis atbalsta uzskaites kārtība Latvijā

De minimis atbalsta uzskaite notiek centralizētā elektroniskā reģistrā – de minimis atbalsta uzskaites sistēmā (turpmāk – sistēma). Plašāku informāciju skatīt šeit.

Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumi Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” nosaka:

 • de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību, izmantojot sistēmu;
 • sistēmas saturu, sistēmas izveidošanas un uzturēšanas, minētās sistēmas datu izmantošanas, aktualizācijas un informācijas aprites kārtību;
 • lietotāju lomas un tiesības sistēmā;
 • kārtību, kādā piešķir, bloķē un anulē sistēmas lietošanas tiesības;
 • lietotāju piekļuves kārtību sistēmai;
 • veidlapu paraugus.

Papildus skaidrojumi un metodoloģiskais materiāls par de minimis atbalstu pieejams šeit.