2014.-2021.gada plānošanas periodā Finanšu ministrija kā Revīzijas iestāde saskaņā ar 13.11.2018. MK noteikumiem Nr.686 veic finanšu instrumentu vadības un kontroles sistēmas revīzijas un vismaz vienu programmas vadības un kontroles sistēmas revīziju katrā programmā, lai novērtētu finanšu instrumentu un programmas vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti, kā arī veic projekta vai iepriekš noteiktā projekta revīziju programmas apsaimniekotāja iestādē, programmas partnera iestādē un aģentūrā, pie attiecīgā projekta vai iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmēja un projekta partnera, lai pārliecinātos, vai deklarētie izdevumi ir attiecināmi.

Revīzijas stratēģija ir dokuments, kuru sagatavo Revīzijas iestāde par periodu no 2019. gada līdz 2025. gadam un kurā norāda mērķus, darbības jomas un metodiku Revīzijas iestādes funkciju īstenošanai finanšu instrumentu 2014.–2021. gada periodam, kā arī indikatīvu revīziju plānu, lai nodrošinātu, ka revīzijas ir vienmērīgi sadalītas visā periodā.

Vairāk informācijas šeit.