Dokumenta veids Plāna projekts.
Aprites stadija

Apspriešanas stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Plānošanas dokuments: Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāns (turpmāk – plāns).

Plāns ir sagatavots balstoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2021/241 (2021.gada 12.februāris), ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu un “Stratēģiju Latvijai COVID-19 krīzes radīto seku mazināšanai”, kas nosaka stratēģisku ietvaru ar kompleksu pasākumu kopumu, lai pārvarētu COVID-19 un tā ietekmes ierobežošanas pasākumu izraisīto ekonomikas krīzi, fokusējoties ne tikai uz tautsaimniecības stabilizāciju, bet arī tautsaimniecības pārorientāciju un uz krīzes radīto izaugsmes iespēju izmantošanu. Kā galvenie rīcības virzieni Latvijas valdības stratēģijā ir noteikti cilvēkkapitāls, inovācija, biznesa vide un eksportspēja, finanšu pieejamība un infrastruktūra. Plāns sniegs tiešu ieguldījumu visu minēto stratēģijas mērķu sasniegšanā, nodrošinot investīciju atbalstu un ieviešot būtiskas strukturālās reformas, lai sakārtotu politikas ietvaru konkrētās jomās. Plānošanas dokuments ietekmēs visu Latvijas teritoriju. Plāna sabiedriskā apspriešana notiek no 2021.gada 8.februāra līdz 9.martam.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

Dokumenti

Vides pārskats  Kopsavilkums

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Rakstiskus priekšlikumus/atsauksmes ar norādi “Priekšlikumi Vides pārskatam par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu” var nosūtīt līdz 2021.gada 31.martam pa pastu Finanšu ministrijai vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@fm.gov.lv. Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un datumu. Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.

Cita informācija Plānošanas dokumenta Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana norisināsies no 2021.gada 1.marta līdz 2021.gada 31.martam. Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) laika posmā no 2021.gada 22.marta līdz 2021.gada 28.martam (videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs www.fm.gov.lv un www.esfondi.lv, sākot ar 22.martu), kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz Finanšu ministrijas e-pasta adresi: pasts@fm.gov.lv. Tiešsaistes videokonference notiks 2021.gada 26.martā plkst. 10:00 (pieejas saite tiks nosūtīta e-pastā pēc pieprasījuma).
Atbildīgā amatpersona

Plānošanas dokumentu un Vides pārskata projektu ir izstrādājusi Finanšu ministrija (adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV–1919, Latvija, tālrunis: 67095656; e-pasts: pasts@fm.gov.lv; tīmekļvietnes adrese: www.fm.gov.lv).