2014.–2020. gada plānošanas periodā Finanšu ministrija kā Revīzijas iestāde atbild par Latvijai apstiprinātās ESF (t.sk. JNI), ERAF un KF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” revīziju.

Revīzijas stratēģija ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.1303/2013 127.panta 4.punktā noteiktais Revīzijas iestādes darba plānošanas dokuments, kurā tiek izklāstīta revīzijas metodoloģija, metode darbību izlasei revīzijas mērķiem un revīziju plānošana saistībā ar kārtējo grāmatvedības gadu un diviem nākamajiem grāmatvedības gadiem.

Vairāk informācijas šeit.