Ekonomikas ministrijas darbības jomas:

 • Nozaru vadība un politikas plānošana
 • Uzņēmējdarbības konkurētspējas atbalsts
 • Enerģētikas politikas īstenošana
 • Būvniecības un mājokļu politikas īstenošana
 • Iekšējā tirgus uzraudzība
 • Oficiālās statistikas nodrošināšana

Ekonomikas ministrijas galvenie pasākumi 2021. gadā:

 1. identificēt konkrētās investīciju vajadzības tautsaimniecībā, piesaistīt ārvalstu investorus un īstenot pasākumus vienota Latvijas valsts tēla izstrādei;
 2. efektivizēt uz riska vadības principiem balstīto preču un pakalpojumu tirgus uzraudzību, bīstamo iekārtu un metroloģisku uzraudzību, stiprināt būvizstrādājumu kontroli, ieviest uzraudzību un veikt pārbaudes un ekspertīzes prioritārajās jomās (t.sk. droniem un kuģu aprīkojumam), kā arī īstenot patērētāju tiesību uzraudzību, stiprinot uz sadarbību un labprātīgām darbībām vērstas procedūras;
 3. atklāt un novērst būtiskus konkurences pārkāpumus, tirgus kropļojumus un nepieļaut tirgus koncentrācijas nelabvēlīgu ietekmi, kā arī ieviest efektīvu uzraudzību konkurences neitralitātes jomā;
 4. analizēt situāciju Latvijā darbaspēka pieejamības jomā un plānot pasākumus, kas sekmētu darbaspēka ģeogrāfisko mobilitāti, prasmju un iemaņu attīstību atbilstoši mainīgajām darba tirgus prasībām, kā arī veicinātu iedzīvotāju izpratni par mūžizglītības lomu;
 5. atvieglot ģimenēm ar bērniem iespēju nodrošināt aizdevumus mājokļa iegādei vai būvniecībai;
 6. turpināt būvniecības procesa pilnveidošanu un vienkāršošanu, panākot caurspīdīgu, īsu un efektīvu būvniecības ieceres saskaņošanas digitālo procesu, attīstot Būvniecības informācijas sistēmu, kā arī monitorēt būvniecības cenu tendences;
 7. nodrošināt ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda programmu īstenošanu inovācijas, uzņēmumu atbalsta un enerģētikas jomās, kā arī ES fondu plānošanas dokumentu izstrādi 2021.-2027.gadam;
 8. nodrošināt oficiālās statistikas modernizāciju un kvalitatīvu datu ražošanu atbilstoši lietotāju interesēm, mazinot administratīvo slogu uzņēmējiem, kā arī pilnveidot sadarbību ar respondentiem un īstenot pasākumus datu pieejamības veicināšanai;
 9. nodrošināt pasākumus ilgtspējīgai atjaunojamās enerģijas ražošanas veicināšanai un energoefektivitātes mērķu sasniegšanai, kā arī nodrošināt elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes samazināšanu, elektroenerģijas lietotāju atbalstu un energoefektivitātes jautājumu efektīvu administrēšanu;
 10. nodrošināt Latvijas dalību starptautiskajā izstādē “Expo 2020 Dubai” un īstenot ar izstādi saistītos pasākumus starptautiskās ekonomiskās sadarbības un biznesa attīstības jomā.

  Ekonomikas ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam (eiro)

  Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam

   

  2019. gads
  (izpilde)

  2020. gada     plāns

  2021. gada plāns

  2022. gada plāns

  2023. gada plāns

  Vidējais amata vietu skaits gadā

  1 289

  1 296

  1 300

  1 270

  1 257

  Tajā skaitā:

  Valsts pamatfunkciju īstenošana

  Vidējais amata vietu skaits gadā

  1 079

  1 079

  1 077

  1 077

  1 077

  ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

  Vidējais amata vietu skaits gadā

  210

  217

  223

  193

  180

  Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2021. līdz 2023. gadam

  Nr.

  p.k.

  Pasākuma nosaukums

  Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

  Darbības rezultāts

  Rezultatīvais rādītājs

  Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

  Izdevumi,  euro /

   rādītāji, vērtība

  Pamatojums

  2021. gadā

  2022. gadā

  2023. gadā

  1.

  Mājokļu garantiju atbalsta programma

  5 000 000

  -

  -

  MK 22.09.2020. prot. Nr.55 38.§ 3.p.

  Atvieglot ģimenēm ar bērniem iespēju nodrošināt pirmo iemaksu aizdevumam mājokļa iegādei vai būvniecībai

  5 000 000

  -

  -

  Atbalstīta mājokļu pieejamība

  Izsniegtas garantijas mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem (skaits)

  3 000

  -

  -

  35.00.00 Valsts atbalsta programmas

  Kopā

  5 000 000

  -

  -