Ekonomikas ministrijas darbības jomas:

 • Nozaru vadība un politikas plānošana
 • Uzņēmējdarbības konkurētspējas atbalsts
 • Enerģētikas politikas īstenošana
 • Būvniecības un mājokļu politikas īstenošana
 • Iekšējā tirgus uzraudzība
 • Oficiālās statistikas nodrošināšana

Ekonomikas ministrijas galvenie pasākumi 2022. gadā:

 1. identificēt konkrētās investīciju vajadzības tautsaimniecībā, piesaistīt ārvalstu investorus un īstenot pasākumus vienota Latvijas valsts tēla attīstībai;
 2. veicināt augstu sasniegumu zinātnes un pētniecības projektu īstenošanu, kā arī  lielo investīciju projektu attīstību ekonomikas atveseļošanai pēc Covid-19 izraisītās krīzes;
 3. efektivizēt uz riska vadības principiem preču un pakalpojumu tirgus uzraudzību, bīstamo iekārtu un metroloģisku uzraudzību, stiprināt būvizstrādājumu kontroli, kā arī īstenot patērētāju tiesību uzraudzību, stiprinot uz sadarbību un labprātīgām darbībām vērstas procedūras;
 4. atklāt un novērst būtiskus konkurences pārkāpumus, tirgus kropļojumus un nepieļaut tirgus koncentrācijas nelabvēlīgu ietekmi, kā arī ieviest efektīvu uzraudzību konkurences neitralitātes jomā;
 5. analizēt situāciju Latvijā darbaspēka pieejamības jomā un plānot pasākumus, kas sekmētu darbaspēka ģeogrāfisko mobilitāti, prasmju un iemaņu attīstību atbilstoši mainīgajām darba tirgus prasībām, kā arī veicinātu iedzīvotāju izpratni par mūžizglītības lomu;
 6. atvieglot ģimenēm ar bērniem iespēju nodrošināt aizdevumus mājokļa iegādei vai būvniecībai;
 7. turpināt būvniecības procesa pilnveidošanu un vienkāršošanu, panākot caurspīdīgu, īsu un efektīvu būvniecības ieceres saskaņošanas digitālo procesu, attīstot Būvniecības informācijas sistēmu, kā arī monitorēt būvniecības cenu tendences;
 8. nodrošināt ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda programmu īstenošanu inovācijas, uzņēmumu atbalsta un enerģētikas jomās, kā arī Atveseļošanas fonda un ES fondu plānošanas dokumentu izstrādi 2021. – 2027. gadam;
 9. nodrošināt oficiālās statistikas modernizāciju un kvalitatīvu datu ražošanu atbilstoši lietotāju interesēm, mazinot administratīvo slogu uzņēmējiem, kā arī attīstīt sadarbību ar partneriem un īstenot pasākumus datu pieejamības veicināšanai;
 10. nodrošināt pasākumus ilgtspējīgai atjaunojamās enerģijas ražošanas veicināšanai un energoefektivitātes mērķu sasniegšanai, kā arī nodrošināt elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes pakāpenisku samazinājumu, elektroenerģijas lietotāju atbalstu un energoefektivitātes jautājumu efektīvu administrēšanu.

Ekonomikas ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

1 296

1 300

1 275

1 228

1 121

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

1 079

1 077

1 086

1 086

1 086

ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

217

223

189

142

35

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2022. līdz 2024. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2022. gadā

2023. gadā

2024. gadā

1.

Finanšu instruments - aizdevumi investīciju projektiem ar kapitāla atlaidi

41 000 000

-

-

MK 24.09.2021. prot. Nr.63 1.§ 2.p.

Nodrošināt finanšu pieejamību lieliem investīciju projektiem ekonomikas atveseļošanai pēc Covid-19 izraisītās krīzes

41 000 000

-

-

Atbalsts lielajiem investīciju projektiem

Atbalstītie lielie investīciju projekti (skaits)

3

-

-

35.00.00 Valsts atbalsta programmas

2.

Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla nodrošināšana

1 231 066

1 231 066

1 231 066

MK 24.09.2021. prot. Nr.63 1.§ 2.p.

Nodrošināt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvniecību darbību ārvalstīs, kas sniedz eksporta atbalsta pakalpojumus

1 231 066

1 231 066

1 231 066

Veicināts eksporta pieprasījuma pieaugums pēc Latvijas uzņēmumu precēm un pakalpojumiem

Padziļinātas konsultācijas Latvijas uzņēmējiem par ārējiem tirgiem (skaits)

200

200

200

28.00.00 Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana

3.

Inovāciju fonds (nozaru pētījumu programmas)

4 000 000

4 000 000

4 000 000

MK 24.09.2021. prot. Nr.63 1.§ 2.p.

Sniegt atbalstu augstu sasniegumu zinātnes un pētniecības projektu īstenošanai, izveidojot valsts ilgtermiņa misiju orientētas pētījumu programmas katrā no Latvijā apstiprinātajām Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) jomām

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Izveidota programma “Inovāciju fonds (nozaru pētījumu programmas)”

Programmā “Inovāciju fonds (nozaru pētījumu programmas)” uzsākti pētniecības projektu virzieni atbilstoši Latvijā apstiprinātajām Viedās specializācijas jomām (skaits)

3

3

3

35.00.00 Valsts atbalsta programmas

4.

Enerģētikas politikas īstenošanas monitorings un ziņošanas sistēmas īstenošana, IKT risinājumu izstrāde

439 185

402 515

222 515

MK 24.09.2021. prot. Nr.63 1.§ 2.p.

Nodrošināts enerģētikas politikas īstenošanas monitorings

305 615

268 945

88 945

IKT risinājumu izstrāde enerģētikas politikas monitoringam

 

Veikti pasākumi IKT risinājuma izveidei  enerģētikas politikas monitoringam (skaits)

1

1

1

29.06.00 Enerģētikas jautājumu administrēšana

 

Nodrošināta EK enerģētikas ziņošanas sistēmas darbība un plānošanas dokumentu aktualizēšana

133 570

133 570

133 570

 

Progresa ziņojumu  un plānošanas dokumentu sagatavošana un iesniegšana EK

 

Sagatavoti ziņojumi un aktualizēti plānošanas dokumenti (skaits)

2

6

1

 

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

5.

PTAC darbības procesu un sniegto pakalpojumu digitalizēšana

287 424

284 374

159 374

MK 24.09.2021. prot. Nr.63 1.§ 2.p.

Izstrādāt PTAC funkciju nodrošināšanai jaunu, efektīvu savstarpēji savietojamu informācijas sistēmu

287 424

284 374

159 374

Izstrādāta un ieviesta jauna informācijas sistēma iestādes funkciju efektivizēšanai un e-pakalpojumu nodrošināšanai

Veikti pasākumi informācijas sistēmas ieviešanai (skaits)

1

1

1

26.01.00 Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība

6.

Konkurences padomes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot iespēju efektīvāk izpildīt konkurences noteikumus un uzraudzīt iekšējā tirgus pienācīgu darbību

168 490

221 668

230 471

MK 24.09.2021. prot. Nr.63 1.§ 2.p.

Nodrošināt direktīvas 2019/1/ES prasību un OECD rekomendāciju izpildi, veicinot ilgtermiņā KP lēmējinstitūcijas kapacitātes stiprināšanu un darbības pārskatāmību iesniegumu izskatīšanā

168 490

221 668

230 471

Būtisku konkurences pārkāpumu, tirgus kropļojumu atklāšana, novēršana, tirgus koncentrācijas nelabvēlīgas ietekmes nepieļaušana

Izvērtēti iesniegumi par konkurences tiesību iespējamiem pārkāpumiem (skaits)

30

40

40

26.02.00 Konkurences politika ieviešana

7.

Trīs jūru iniciatīvas (TJI) samita organizēšana 2022. gadā

532 500

-

-

MK 24.09.2021. prot. Nr.63 1.§ 2.p.

Nodrošināt augsta līmeņa Biznesa foruma organizēšanu  ES valstu prezidentu ierosinātās ekonomiskas sadarbības platformas Trīs jūru iniciatīvas (TJI) 2022.gada samita ietvaros

532 500

-

-

Trīs jūru iniciatīvas (TJI) samita Biznesa foruma organizācija Latvijā 2022. gadā

Biznesa forums (skaits)

1

-

-

28.00.00 Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana

8.

Jaunuzņēmumu nozares un  investoru tīkla attīstības veicināšana Latvijā

60 000

-

-

Priekšlikumi

Nr.66, Nr.67, Nr.68 un Nr.69

2.lasījumam

Veicināt jaunuzņēmumu nozares ekonomisko attīstību, paplašināt un attīstīt investoru tīklu Latvijā un atbalstīt jaunus un perspektīvus projektus

60 000

-

-

Pasākumu īstenošana jaunuzņēmumu nozares attīstībai un investoru tīkla paplašināšanai

Noorganizēts starptautiska līmeņa pasākums (skaits)

1

-

-

Izveidota mentoru programma jaunuzņēmējiem (skaits)

1

-

-

28.00.00 Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana

Kopā

47 718 665

6 139 623

5 843 426

-

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Ekonomikas ministrija 2022. gadam, salīdzinot ar 2021. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. likvidēta apakšprogramma 29.05.00 “Valsts pētījumu programma”;
 2. likvidēta apakšprogramma 62.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)”;
 3. likvidēta programma 63.00.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”;
 4. likvidēta apakšprogramma 63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014‑2020);
 5. likvidēta apakšprogramma 63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020);
 6. izveidota jauna apakšprogramma 67.02.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu finansējumu”.