No nodokļa ir atbrīvota elektroenerģija, ko izmanto:

  1. preču pārvadājumiem un sabiedriskajiem pasažieru pārvadājumiem, tajā skaitā dzelzceļa transportā un pilsētu sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos;
  2. mājsaimniecību lietotāji.

 

No nodokļa atbrīvo elektroenerģiju, kuru piegādā citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai citu ārvalstu pārstāvjiem vai organizācijām:

  1. saistībā ar diplomātiskajām vai konsulārajām attiecībām;
  2. starptautiskajām organizācijām, kas par tādām atzītas to valstu iestādēs, kurās šīs organizācijas atrodas, kā arī šo organizāciju biedriem saskaņā ar starptautiskajām šo organizāciju dibināšanas konvencijām vai to mītnes zemes nolīgumiem;
  3. jebkuras Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts bruņotajiem spēkiem, izņemot dalībvalsti, kurā iekasē elektroenerģijas nodokli, kā arī bruņotajiem spēkiem, kas minēti Eiropas Padomes 1990.gada 3.decembra lēmuma 90/640/EEK 1.pantā, šo bruņoto spēku patēriņam un civilpersonālam, kas tos pavada, vai šo bruņoto spēku virtuves vai ēdnīcu vajadzībām;
  4. patēriņam saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar ārvalstīm, kuras nav dalībvalstis, vai starptautiskajām organizācijām, ja vien attiecībā uz atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa šāds līgums ir atļauts vai apstiprināts.

Citu dalībvalstu vai citu ārvalstu pārstāvji vai organizācijas Latvijas Republikā var saņemt elektroenerģiju, ja tām ir izsniegts dokuments, kas noteikts Padomes 2011.gada 15.marta Īstenošanas Regulas (ES) Nr.282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu II pielikumā.