Elektroenerģijas nodokļa maksātāji ir personas, kuras saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu var nodarboties ar elektroenerģijas tirdzniecību un ir noslēgušas līgumus vai citādi vienojušās par elektroenerģijas piegādi (pārdošanu), kā arī autonomie ražotāji, kuri atbilst noteiktajiem kritērijiem, un elektroenerģijas galalietotāji, ja ir noslēgts līgums vai citāda vienošanās par elektroenerģijas iegādi biržā.