Nodokļa taksācijas periods ir viens kalendāra mēnesis.

Nodokļa maksātājs taksācijas periodā aprēķināto nodokli par elektroenerģiju, kas šajā periodā piegādāta galalietotājiem, samaksā valsts budžetā ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 23. datumam pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām.