Finanšu ministrijas darbības jomas:

 • Publisko izdevumu un valsts parāda vadība
 • Valsts ieņēmumu un muitas politikas vadība
 • Eiropas Savienības fondu vadība
 • Valsts nekustamo īpašumu būvniecības finansēšana
 • Maksājumu nofrošināšana starptautiskajās organizācijās

Finanšu ministrijas galvenie pasākumi 2021. gadā:

 1. nodrošināt valsts fiskālo stabilitāti un ilgtspēju, ņemot vērā valsts ieņēmumu un izdevumu kvalitāti, kā arī normatīvo regulējumu un specifiskos apstākļus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanu;
 2. nodrošināt vispārējās valdības parāda ilgtspēju ar zemām valsts parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus, atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumam;
 3. izstrādāt ekonomiskajai situācijai atbilstošu gadskārtējo valsts budžeta likumprojektu, primāri atbalstot reformu īstenošanu, un nodrošinot valsts darbībai nepieciešamos valsts budžeta izdevumus un ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm resursu pieejamību to funkciju veikšanai;
 4. nodrošināt valsts budžeta izdevumu 2022. gadam pārskatīšanu, kā arī apkopot un analizēt priekšlikumus budžeta procesu un sistēmu sakārtošanai, kas veicina līdzekļu ekonomisku izlietošanu, administratīvā sloga mazināšanu un palielina iestāžu darbības efektivitāti;
 5. veikt finanšu resursu pieejamības un pašvaldību finanšu izlīdzināšanas mehānisma darbības analīzi, lai atbilstoši ekonomiskai situācijai pašvaldībām nodrošinātu to funkciju veikšanai nepieciešamo finansējumu, tai skaitā dotāciju sadali, aizņēmumu un galvojumu resursu pieejamību;
 6. sagatavot ES struktūrfondu un KF darbības programmu 2021.-2027. gadam, nodrošināt tās apstiprināšanu MK un EK;
 7. sagatavot un iesniegt EK Atveseļošanas un noturības plānu un izveidot efektīvu, pārskatāmu un pareizas finanšu pārvaldības principiem atbilstošu Eiropas Atveseļošanās un noturības mehānisma ieviešanas tiesisko bāzi, lai veicinātu ES ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, stiprinot dalībvalstu noturības un pielāgošanas spējas ar mērķi mazināt Covid-19 krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi un atbalstīt pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku;
 8. nodrošināt nepārtrauktu ES budžeta līdzekļu pieejamību Latvijas tautsaimniecībā;
 9. sagatavot un apstiprināt ES fondu Izvērtēšanas plānu 2021.-2027. gadam;
 10. veikt vismaz vienu 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas perioda darbības programmas ieguldījumu prioritātes lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtējumu;
 11. risināt stratēģiskos un ieviešanas jautājumus ar EK dienestiem un donorvalstu pārstāvjiem, nodrošinot efektīvu investīciju ieguldīšanu tautsaimniecībā un Latvijas saistību izpildi 2021.gadā;
 12. organizēt plašu informatīvu/komunikācijas pasākumu par ES fondu un EEZ un Norvēģijas atbalsta programmu ieguldījumiem, prioritātēm, sasniegto;
 13. veicināt sabiedrības interešu aizstāvību, mazinot ar azartspēlēm un izlozēm saistītos riskus, nodrošinot kontrolētu, caurskatāmu, legālu, sociāli atbildīgu un atkarības riskus neradošu azartspēļu un izložu organizēšanas vidi, tai skaitā, izstrādāt vienotu metodiku riska spēlētāja pazīmju noteikšanai un rekomendācijas attiecībā uz riska spēlētāja identificēšanu un atturēšanu no dalības spēlē, kā arī veikt pētījumu par riska spēlētāja uzvedības un paradumu pazīmju identificēšanu un azartspēļu zāļu vizuālā tēla ietekmi uz riska spēlētāju grupām un iekļaušanos pilsētvides kopējā tēlā, ievērojot sabiedrības kopējās intereses;
 14. izvērtēt un pilnveidot sabiedriskā labuma organizāciju darbību regulējošās tiesību sistēmas efektivitāti;
 15. pilnveidot nodokļu administrēšanas procesu, tai skaitā ieviešot vienkāršotu (automatizētu) nodokļu nomaksas risinājumu, pilnveidojot nodokļu nomaksas kontroles regulējumu un pilnveidojot procesus nodokļu termiņu pagarinājumiem un nodokļu piedziņai.

Finanšu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam (eiro)

Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

4 709

5 098

5 097

4 625

4 623

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

4 232

4 618

4 615

4 615

4 615

ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

477

480

482

101

8

Piezīmes.
1 Nav iekļautas ES struktūrfondu un KF tehniskās palīdzības projektos plānotās amata vietas, jo 2021.-2027. gada plānošanas perioda tehniskās palīdzības projekti vēl nav apstiprināti.

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2021. līdz 2023. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu (ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2021. gadā

2022. gadā

2023. gadā

1.

Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu pilnveidošana un attīstība normatīvo aktu īstenošanas nodrošināšanai (likums “Par akcīzes nodokli” un likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”)

511 620

-

-

 

Priekšlikums 2.lasījumam  Nr.4

Pilnveidot VID informācijas sistēmas normatīvo aktu īstenošanas nodrošināšanai (likums “Par akcīzes nodokli” un likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”)

VID informācijas sistēmu pielāgošana  ar akcīzes nodokli apliekamo objektu  prasību ievērošanai

Pielāgotas VID informācijas sistēmas (skaits)

3

-

-

VID informācijas sistēmu pielāgošana minimālo obligāto iemaksu objekta ieviešanai

Pielāgotas VID informācijas sistēmas (skaits)

4

-

-

33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana

2.

Latvijas Okupācijas muzeja pārbūve un Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecība

1 800 000

-

-

 Priekšlikums 2.lasījumam  Nr.10

Saglabāt, aizsargāt un attīstīt Rīgas pilsētas attīstības programmā balstītu nozīmīgu kultūras mantojumu, pārbūvējot Latvijas Okupācijas muzeja ēku, izbūvējot Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksu un sakārtojot Latviešu strēlnieku laukumu un tam pieguļošo publisko āra teritoriju apkārt memoriāla ansamblim, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu attīstību.

Izveidots Latvijas Okupācijas muzeja un Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla ansamblis

Pārbūvēta Okupācijas muzeja ēka (skaits)

1

-

-

Izbūvēts Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāls (skaits)

1

-

-

Sakārtots Latviešu strēlnieku laukums apkārt memoriāla ansamblim (skaits)

1

-

-

41.13.00 “Finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem”

Kopā

2 311 620

-

-