Finanšu ministrijas darbības jomas:

 • Publisko izdevumu un valsts parāda vadība
 • Valsts ieņēmumu un muitas politikas vadība
 • Eiropas Savienības fondu vadība
 • Valsts nekustamo īpašumu būvniecības finansēšana
 • Maksājumu nofrošināšana starptautiskajās organizācijās

Finanšu ministrijas galvenie pasākumi 2022. gadā:

 1.  uzsākt efektīvu un pareizās finanšu pārvaldības principiem atbilstošu Kohēzijas politikas 2021. – 2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas un noturības mehānisma vadības un kontroles sistēmas ieviešanu, lai nodrošinātu šo instrumentu Regulās dalībvalstīm noteikto pienākumu izpildi un veicinātu ES ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju;
 2. nodrošināt valsts fiskālo stabilitāti un ilgtspēju, ņemot vērā valsts ieņēmumu un izdevumu kvalitāti, kā arī normatīvo regulējumu;
 3. nodrošināt vispārējās valdības parāda ilgtspēju ar zemām valsts parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus, atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumam;
 4. izstrādājot ikgadējo valsts budžetu, noteikt un pamatot, kādi līdzekļi nepieciešami valdībai, citām valsts institūcijām un pašvaldībām to valsts pienākumu izpildei, kuru finansēšana noteikta ar likumdošanas aktiem, nodrošinot, lai tajā laikposmā, kuram šie līdzekļi paredzēti, izdevumus segtu atbilstoši ieņēmumi;
 5. nodrošināt valsts budžeta izdevumu 2023. gadam pārskatīšanu, kā arī apkopot un analizēt priekšlikumus budžeta procesu un sistēmu sakārtošanai, kas veicina līdzekļu ekonomisku izlietošanu, administratīvā sloga mazināšanu un palielina iestāžu darbības efektivitāti;
 6. nodrošināt līdzsvarotu reģionālo attīstību, lai pašvaldībām būtu stabils to funkciju veikšanai nepieciešamais finansējums, tai skaitā dotāciju sadale, aizņēmumu un galvojumu resursu pieejamība;
 7. noteikt virzienus vidēja termiņa nodokļu politikai, īstenojot nodokļu politiku tautsaimniecības izaugsmei un starptautiskās konkurētspējas veicināšanai;
 8. izstrādāt spēkā esošo nodokļu atvieglojumu mērķus un noteikt sasnieguma rādītājus atbilstoši informatīvajā ziņojumā “Par spēkā esošo nodokļu atvieglojumu izvērtēšanu” ietvertajam plānam “Plāns spēkā esošo nodokļu atvieglojumu mērķu un sasnieguma rādītāju definēšanai”;
 9. nodrošināt aktīvu dalību ES Padomes, EK darba grupās un normatīvo aktu nodokļu jomā atbilstību ES normatīvo aktu prasībām, kā arī nodrošināt dalību OECD tādējādi, apzinot un izvērtējot starptautisko jautājumu risinājumu jaunākās tendences, kā arī nodrošinot Latvijas normatīvo aktu atbilstību OECD standartiem;
 10. nodokļu nomaksas kontroles regulējuma pilnveidošanas procesa ietvaros pārskatīt par nodokļu pārkāpumiem paredzēto sodu naudas efektivitāti, ieviešot motivējošus elementus to piemērošanā;
 11. mazināt Covid-19 krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi, nodrošinot investīcijas un reformas inovāciju jomā, cilvēkkapitāla stiprināšanā un reģionālo atšķirību mazināšanā, tai skaitā Atveseļošanās un noturības mehānisma finansējuma ietvaros;
 12. veikt efektīvu risku pārvaldību un risināt plānošanas un ieviešanas jautājumus ar sociāliem un sadarbības partneriem un EK dienestiem, donorvalstu pārstāvjiem, nodrošinot sekmīgu investīciju ieguldīšanu tautsaimniecībā un Latvijas saistību izpildi 2022. gadā;
 13. nodrošinot pierādījumu bāzes veidošanu, veikt vismaz vienu 2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas perioda darbības programmas ieguldījumu prioritātes lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtējumu;
 14. veicināt sabiedrības interešu aizstāvību azartspēļu un izložu jomā, izstrādājot vienotu metodiku riska spēlētāja pazīmju noteikšanai un rekomendācijas attiecībā uz riska spēlētāja identificēšanu un atturēšanu no dalības spēlē, kā arī veikt pētījumu par riska spēlētāja uzvedības un paradumu pazīmju identificēšanu, un azartspēļu zāļu vizuālā tēla ietekmi uz riska spēlētāju grupām, un iekļaušanos pilsētvides kopējā tēlā, ievērojot sabiedrības kopējās intereses;
 15. uzturēt aktīvu dialogu ar nozares pārstāvošajām organizācijām un nozaru ministrijām par aktualitātēm izložu un azartspēļu jomā;
 16. noteikt iepirkumu veicēju lomas un katrai lomai nepieciešamās kompetences, izstrādāt vienotu mācību programmu;
 17. veicināt izpratni par PPP izmantošanas iespējām un tā piemērošanu, izstrādāt tipveida risinājumus;
 18. veikt Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijas gala ietekmes izvērtējumu un noteikt turpmākās rīcības virzienus;
 19. īstenot Finanšu sektora attīstības plānu 2021. – 2023. gadam, nodrošinot stabilu finanšu sektora un ilgtspējīgu un sabalansētu tautsaimniecības attīstību prioritārajos virzienos (t.i., finanšu pieejamība un investīciju iespējas, digitalizācija un inovatīvu pakalpojumu pieejamība, ilgtspējīgas finanses);
 20. īstenot pasākumu plānā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam ietvertos pasākumus, nodrošinot starptautiskiem standartiem atbilstošu jomas regulējumu, vienlaikus virzoties no noteikumos balstītas pieejas uz riskos balstītu pieeju sadarbībā ar klientiem, kā arī likuma subjektu uzraudzībā;
 21. optimizēt un veicināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību īstenošanas uzraudzības institucionālās sistēmas efektivitāti, pārskatot uzraudzības un kontroles institūciju funkcijas, tai skaitā centralizējot atsevišķu institūciju uzraudzības funkcijas;
 22. veicināt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pievienošanas procesa Latvijas Bankai ātrāku virzību, vienlaikus ņemot vērā Latvijas Bankas neatkarību, kā arī nodrošinot nacionālajiem un starptautiskajiem tiesību aktiem atbilstošu regulējumu un ievērojot monetārās politikas, kā arī finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un noregulējuma iestādes funkciju neatkarību;
 23. uzlabot informācijas par fizisku personu saistībām pieejamību kredītriska vērtēšanai;
 24. veicināt starptautisko finanšu institūciju investīcijas un tehnisko atbalstu jomās, kurās pastāv ierobežota finansējuma pieejamība;
 25. veicināt juridisko personu aizņēmuma, parāda atgūšanu ārpus prasības tiesvedības kārtības vai rakstveida procesā, veicinot bezstrīdus risinājumu izmantošanu, pārskatot ierobežojošos noteikumus (esošie limiti, termiņi, paziņošanas kārtība), kā arī izvērtējot komercķīlu izlietošanas efektivitāti;
 26. turpināt uzsākto atbalsta programmu uzņēmumu ieiešanai kapitāla tirgū;
 27. izvērtēt administratīvo un regulatīvo slogu emitentiem, pārskatot Finanšu instrumentu tirgus likuma un citu emitentiem saistošo normatīvo aktu prasības;
 28. veikt regulāru novērtējumu par paveikto kapitāla tirgus attīstības un investīciju kultūras veicināšanā un to kavējošajiem faktoriem;
 29. pilnveidot vērtspapīrošanas regulējumu;
 30.  tirgus nepilnību risināšanai pielāgot finanšu instrumentus, nodrošināt atbilstošu finanšu instrumentu valsts atbalsta programmu portfeli, sekmēt kapitāla piesaisti uzņēmumiem, tai skaitā piesaistot privātos līdzekļus, ERAF, Atjaunošanas un noturības mehānisma un starptautisko finanšu institūciju līdzekļus, kā arī sekmēt AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” programmu nepieciešamā apjoma palielināšanu valsts atbalsta programmām;
 31. izstrādāt Nacionālo fintech stratēģiju;
 32. izstrādāt sabiedriskā labuma organizāciju darbību regulējošos tiesību aktus, pamatojoties uz informatīvajā ziņojumā “Par sabiedriskā labuma sistēmas pilnveidošanu un attīstību” identificētajiem nepieciešamajiem pasākumiem;
 33. turpināt uzsākto procesu attiecībā uz vienkāršotā (automatizētā) nodokļu nomaksas risinājuma ieviešanu;
 34. pārskatīt nodokļu administrēšanas procesu, pilnveidojot nodokļu nomaksas kontroles regulējumu un precizējot nodokļu parādu un pārmaksāto nodokļu summu dzēšanas procesu nodokļu maksātāja – fiziskās personas nāves gadījumā;
 35. īstenot Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna 2021. – 2022. gadam pasākumus atbilstoši noteiktajiem rīcības virzieniem un sadarbībā ar nozaru ministrijām veikt plānā iekļauto ēnu ekonomiku mazinošu pasākumu ieviešanu un uzraudzību. 

Finanšu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Finanšu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

4 997

5 097

4 626

4 624

4 623

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

4 522

4 615

4 615

4 615

4 615

ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

475

482

111

91

81

Piezīmes.

1Nav iekļautas ES struktūrfondu un KF tehniskās palīdzības projektos plānotās amata vietas, jo 2022. – 2027. gada plānošanas perioda tehniskās palīdzības projekti vēl nav apstiprināti.

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2022. līdz 2024. gadam

Nr.
p.k.

Pasākuma nosaukums
Darbības apraksts
ar norādi uz līdzekļu izlietojumu
     Darbības rezultāts
             Rezultatīvais rādītājs
Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro/
rādītāji, vērtība

Pamatojums

2022. gadā

2023. gadā

2024. gadā

1.

 Fiskālās disciplīnas padomes kapacitātes stiprināšana

39 241

39 241

39 241

 

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Stiprināt Fiskālās disciplīnas padomes kapacitāti, lai tā atbilstu ES valstu praksei, nodrošinot  lielāku Fiskālās disciplīnas padomes locekļu iesaisti fiskālās politikas novērtējumā, stiprinot sekretariāta kapacitāti, it sevišķi tās analītiskajā darbā

39 241

39 241

39 241

Fiskālās disciplīnas uzraudzība

Pētījumi/ziņojumi par ilgtermiņa fiskālās ilgtspējas tēmu (skaits)

2

2

2

29.00.00 Fiskālās disciplīnas padomes darbības nodrošināšana

 

2.

 

FM resora spēju stiprināšana, tajā skaitā IUB, VK un VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kapacitātes stiprināšana un muitas infrastruktūras pilnveidošana

4 500 000

4 500 000

4 500 000

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Realizēt plānotās izmaiņas digitālajā vidē (t.i., izplānotu un veiktu izmaiņas risinājumos), kā arī pielāgot budžeta kontroles procesus un risinājumus atbilstoši izmaiņām plānošanas procesos, kā arī, ņemot vērā arvien straujāk mainīgās tehnoloģiskās vides prasības (t.sk. EK iniciatīvas saistībā ar mākslīgā intelekta regulējumu, IKT drošības risku pārvaldības komplicētību, datu un biznesa inteliģences attīstību, prasību pieaugumu uz IT risinājumu administrēšanas kvalitātes līmeni un drošību) stiprināt  ieviešanas un uzturēšanas kapacitāti Valsts kasē

403 404

403 404

403 404

Modernizēta Valsts kases elektronisko pakalpojumu – eKase, ePlāni, ePārskati, eTāmes – lietojamība un pieejamība

Apmierinātība ar saņemto elektronisko pakalpojumu kvalitāti no aptaujāto klientu skaita (%)

85

85

85

Efektivizēta Valsts kases darbība

Pārskatīti un optimizēti Valsts kases procesi, pielietojot efektivizācijas metodes (skaits)

5

5

5

31.01.00 Budžeta izpilde

Pilnveidot Iepirkumu uzraudzības biroja personāla atlīdzības sistēmu  spēkā esošo normatīvo aktu ietvaros, izmantojot tajos paredzētos motivēšanas pasākumus un  piešķirot darbiniekiem piemaksas, pabalstus, naudas balvas, kā arī attiecīgi sedzot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, lai nodrošinātu kā kompetences centra publisko iepirkumu jomā attīstību, investējot Iepirkumu uzraudzības biroja personālā

214 705

214 705

214 705

E-veidlapu izstrāde un ieviešana

Projekta vadība e-veidlapu sistēmas izstrādei un ieviešanai (skaits)

1

-

-

Vienota apmācību programma iepirkumu veicēju kompetences paaugstināšanai

Izstrādāta un ieviesta mācību programma (skaits)

-

1

-

ANM iepirkumu pirmspārbaužu sistēmas izveide

Nodrošināts pirmspārbaužu pakalpojums (skaits)

1

1

1

32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs

Sasniegt augstus darba rezultātus noziedzīgu nodarījumu efektīvā atklāšanā un izmeklēšanā, tuvinot VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes (NMPP) amatpersonu mēnešalgas citu tiesībsargājošo iestāžu darbinieku mēnešalgām, pielāgot NMPP darba vidi darbam ar E-lietu (t.sk. Kriminālprocesa informācijas sistēmu (KRASS) un veikt videonovērošanas sistēmas paplašināšanu muitas kontroles punktos)

2 358 900

2 358 900

2 358 900

Attīstīta videonovērošanas sistēma

Uzstādītas videonovērošanas kameras (skaits)

8

8

8

Noziedzīgu nodarījumu atklāšana

Atklāti noziedzīgie nodarījumi (skaits)

280

280

280

Izmeklēšanas procesa digitalizācija

Uzsākto un kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīto kriminālprocesu īpatsvars, kuru pirmstiesas izmeklēšana notiks e-vidē (%)

60

80

90

33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana

Stiprināt Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administratīvo kapacitāti, lai mazinātu atšķirības Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un ministriju atalgojumā salīdzināmu pienākumu veicēju pozīcijā, kas rada resursu piesaistes būtiskas problēmas un nemotivējošu atalgojumu

76 008

76 008

76 008

Darbinieku iesaistīšanās indekss

Darbinieku apmierinātības līmenis (%)

70

70

70

38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija

Ieviest Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā ilgtermiņā konkurētspējīgu, motivējošu un uz rezultātu orientētu atlīdzības politiku

90 694

90 694

90 694

Inovāciju un automatizētu risinājumu ieviešana azartspēļu un izložu nozares kontroles uzraudzībā, mazinot administratīvo slogu un veicinot darba efektivitāti

Izveidota automatizēta interaktīvo azartspēļu ieņēmumu kontroles un uzskaites sistēma (skaits)

-

1

-

Pilnveidota Vienotā azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēma (skaits)

-

1

-

Identificēti riskantie azartspēļu un interaktīvo izložu spēlētāji, kuriem vēl nav diagnosticēta atkarība

Ieviests automātiskais uzvedības monitoringa analītiskais rīks (skaits)

-

-

1

39.02.00 Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība

Ieviest FM ilgtermiņā konkurētspējīgu, motivējošu un uz rezultātu orientētu atlīdzības politiku

1 356 289

1 356 289

1 356 289

Profesionālu darbinieku noturības nodrošināšana

Darbinieku mainības rādītājs (%)

10

10

10

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

3.

Investīcijas IT sistēmu pielāgošanai saistībā ar likumdošanas izmaiņām (VID, VSAA)

250 000

-

-

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Veikt izmaiņas VID informācijas sistēmās, lai nodrošinātu iedzīvotāju ienākuma nodokļa diferencētā neapliekamā minimuma izmaiņas 2022. gadā

250 000

-

-

Ieviestas izmaiņas VID informācijas sistēmās, lai nodrošinātu iedzīvotāju ienākuma nodokļa diferencētā neapliekamā minimuma izmaiņas 2022. gadā, saistībā ar izmaiņām normatīvajos aktos

Ieviestas izmaiņas Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmā (%)

100

-

-

Ieviestas izmaiņas Nodokļu informācijas sistēmā  (%)

100

-

-

Ieviestas izmaiņas Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (%)

100

-

-

33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana

4.

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes grāmatvedības pakalpojuma nodrošināšana Valsts kasē

22 274

22 274

22 274

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Nodrošināt grāmatvedības pakalpojumu Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei

22 274

22 274

22 274

Sniegts grāmatvedības uzskaites pakalpojums valsts budžeta iestādei

Valsts budžeta iestādes, kurām Valsts kase sniedz grāmatvedības uzskaites pakalpojumu (skaits)

1

1

1

31.01.00 Budžeta izpilde

5.

Latvijas iesaistes sekmēšana ES ārējās darbības instrumentu finansētos projektos

176 288

116 288

71 288

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Nodrošināt CFLA funkcijas, kas saistītas ar Latvijas iesaistes sekmēšanu ES ārējās darbības instrumentu finansētos projektos

176 288

116 288

71 288

Valsts pārvaldes iestāžu ekspertīzes jomu un speciālistu datu bāzes izveide

Izveidota datu bāze (skaits)

-

1

-

38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija

6.

Ēku Kalpaka bulvārī 6, Rīgā un Cēsu ielā 28, Limbažos  pārbūves, telpu pielāgošanas un citu saistīto izdevumu segšanai Prokuratūras un Tieslietu ministrijas (Valsts probācijas dienesta)  vajadzībām

-

1 637 490

6 420 035

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts

Nodrošināt Latvijas Republikas Prokuratūru ar atbilstošām, mūsdienīgām, drošām un ilgtspējīgām telpām publiskās funkcijas nodrošināšanai

-

1 637 490

6 420 035

Veikta nekustamā īpašuma pārbūve

Objekti (skaits)

-

1

1

41.13.00 Finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem

Kopā

4 987 803

 6 315 293

11 052 838

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

FM 2022. gadam, salīdzinot ar 2021. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. izslēgta apakšprogramma “61.20.00 Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)”;
 2. izslēgta apakšprogramma “62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)”;
 3. izslēgta apakšprogramma “63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)”;
 4. izslēgta apakšprogramma 73.07.00 “Eiropas Kopienas finansētie projekti iekšējā tirgus uzlabošanai nodokļu un muitas sistēmā”.