Likme

Nodokļa bāze

Progresīvās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes:

 • gada ienākumam līdz 20 004 euro – 20%;
 • gada ienākumam no 20 004 euro līdz 78 100 euro – 23%;
 • gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 78 100 euro – 31%.
 • Visi gada apliekamie ienākumi (tajā skaitā algota darba ienākumi, pensijas, ienākumi no saimnieciskās darbības, autoratlīdzības u.c.), ja vien tiem likumā nav noteikta cita likme.

Atsevišķiem ienākumu veidiem, kuriem piemēro progresīvās ienākuma nodokļa likmes rezumējošā kārtībā, taksācijas gada laikā piemēro šādas nodokļa likmes:

Algas nodokļa likme:

20% – mēneša ienākumam līdz 1667 euro;

23% – mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 euro.

 • Algota darba mēneša ienākumi, ja ienākuma izmaksātājam ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa,
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātajam pārejošas darba nespējas pabalstam;
 • Piešķirtā pensija.

23%

 • Ja ienākuma izmaksas vietā nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa.

20%

 • Samaksa par intelektuālo īpašumu

Vienotās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes

20%

 • Ienākumi no kapitāla, tai skaitā no kapitāla pieauguma,
 • Profesionālā sportista gada kopējais algotā darba ienākums no profesionālā sporta

23%

 

 

 

5%

Nerezidenta ienākums no mākslinieku, sportistu, trenera profesionālās darbības, samaksa par intelektuālo īpašumu – autoratlīdzības par literatūras, zinātnes vai mākslas darbu radīšanu un atlīdzība par atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu radīšanu.

Nerezidenta ienākumi - samaksa par pārējiem intelektuālā īpašuma veidiem.

15%, bet ne mazāka kā 0,70 euro katrā nodarbinātības dienā

Sezonas laukstrādnieku ienākums

10%

 

 • Ienākums no kokmateriālu un augoša meža atsavināšanas;
 • Ienākums no metāllūžņu atsavināšanas;
 • saimnieciskās darbības ienākums, ja tiek izmantotas  tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību VID.

3%

Nerezidenta ieņēmumi no kapitāla, tai skaitā no kapitāla pieauguma, ja tos izmaksā juridiska persona vai fiziska persona – saimnieciskās darbības veicējs.

Speciālā likme

Papildlikme 22%, kuru piemēro papildus progresīvajām iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmēm

Ienākumam pielīdzināmi aizdevumi, ja maksātājs aizdevuma izsniegšanas dienā ir aizdevēja darbinieks, valdes vai padomes loceklis

Pārejas perioda likmes

20% (taksācijas gada laikā, progresīvās ienākuma nodokļa likmes piemēro rezumējošā kārtībā)

 • Samaksa par intelektuālo īpašumu (autoratlīdzības, kuras tiek izmaksātas līdz 2021.gada 30.jūnijam; autoratlīdzības, kuras izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācijas; autoratlīdzības, kuras izmaksā 2021.gadā atbilstoši autoratlīdzības līgumiem, kas noslēgts līdz 2020.gada 31.decembrim).

25% - Autoratlīdzības ieņēmumiem līdz 25 000 euro

40% - Autoratlīdzības ieņēmumiem, kas pārsniedz 25 000 euro

Autoratlīdzības, kuras no 2021.gada 1.jūlija līdz 2023.gada 31.decembrim izmaksā autoratlīdzības izmaksātājs (kurš nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija), ja autors nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs