Fiziskas personas – rezidenta Latvijā un ārvalstīs gūtie ienākumi (likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8.pants), tajā skaitā:

 1. ienākumi, kas gūti uz darba attiecību pamata;
 2. ienākumi no individuālā darba, uzņēmuma līguma, komercaģenta un māklera darbības;
 3. ienākumi no individuālā uzņēmuma, arī no zemnieku vai zvejnieku saimniecības, ja tie nav uzņēmumu ienākuma nodokļa objekts, un ienākumi no individuālā komersanta darbības;
 4. ienākumi no personālsabiedrības;
 5. ienākumi, ko komercsabiedrības, kooperatīvās sabiedrības, organizācijas, biedrības un nodibinājuma dalībnieki (biedri) saņem komercsabiedrības, kooperatīvās sabiedrības, organizācijas, biedrības un nodibinājuma likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā;
 6. ienākumi no nekustamā īpašuma (ēku, ēku daļu, dzīvokļu, zemes) iznomāšanas vai izīrēšanas;
 7. ienākumi no lietas (zemes, telpas) nodošanas tālāk apakšnomniekam vai apakšīrniekam;
 8. ienākumi no kustamās mantas iznomāšanas;
 9. ienākumi no intelektuālā īpašuma un tiesībām uz to, kā arī no tiesībām izmantot tiesības uz intelektuālo īpašumu;
 10. no fiziskajām personām, uzņēmējsabiedrībām, uzņēmumiem (iestādēm, organizācijām) saņemtie dāvinājumi;
 11. pensijas neatkarīgi no to izmaksas avota, kā arī pensijām pielīdzināms ienākums;
 12. valsts fondētās pensijas kapitāls, kuru valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka nāves gadījumā manto;
 13. ienākumi no fiziskās personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, kā arī atbalsta summas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem meža īpašniekiem, kuriem meža apsaimniekošana nav saimnieciskās darbības veids;
 14. ienākums no kapitāla (dividendes, procentu ienākumi un tiem pielīdzināmie ienākumi, arī ar procentu ienākumu saistītie ienākumi, nekustamā īpašuma atsavināšanas, virtuālās valūtas atsavināšanas un citu kapitāla aktīvu atsavināšanas ienākums u.c.);
 15. ienākumi no būtiskas līdzdalības ārvalstu sabiedrībā;
 16. ienākums no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas;
 17. ienākums no noslēgtajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu;
 18. nekustamā īpašuma vērtības pieaugums vai tā daļa, kura iegūta, beidzoties nomas līgumam, un kuru nodrošināja iznomātajā īpašumā nomnieka veiktie rekonstrukcijas, restaurācijas, renovācijas, uzlabošanas vai citi kapitālie ieguldījumi, ja minēto pieaugumu vai tā daļu maksātājs nav kompensējis nomniekam;
 19. iznomāta personāla ienākums vai tam pielīdzināts ienākums neatkarīgi no tā, kas fiziskās personas labā saņem šo ienākumu;
 20. ienākumi no metāllūžņu pārdošanas;
 21. ienākums no līdzdalības zemu nodokļu un beznodokļu valstu vai teritoriju sabiedrībās, trastos vai citos juridiskos veidojumos. Ar nodokli ir aplikts uz maksātāju attiecināmais ārvalstu sabiedrības ienākums, ja maksātāja līdzdalība ārvalstu sabiedrībā ir būtiska - 25% un vairāk,- neatkarīgi no tā, ka šis ienākums nav ticis sadalīts dividendēs (ja aplikto ienākumu sadalīs dividendēs, nodoklis dividendēm otrreiz netiek uzlikts);
 22. uzņēmumu izsniegtie skaidrās vai bezskaidrās naudas avansi ir pielīdzināmi algota darba ienākumam, ja par tiem nav veikti norēķini 90 dienu laikā pēc komandējuma vai darba brauciena beigām, bet pārējos gadījumos – 90 dienu laikā no skaidrās vai bezskaidrās naudas avansa izsniegšanas brīža;
 23. ienākums, kas veidojams no mūža pensijas apdrošināšanas līgumiem (ar uzkrāto fondētās pensijas kapitālu atbilstoši fondēto pensiju likumam), kas veidojas no apdrošinātāja piešķirtajām gratifikācijām;
 24. ienākumam pielīdzināmi aizdevumi;
 25. samazinātu aizdevumu procentu maksājumu radītais ienākums;
 26. izložu un azartspēļu laimesti;
 27. citi ienākumi, kas nav norādīti kā ar nodokli neapliekami.

 

Fiziskas personas – nerezidenta šādi Latvijā gūtie ienākumi (likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 3.pants):

 1. ienākums no algota darba;
 2. ienākums no profesionālās darbības;
 3. ienākums no mākslinieku, sportistu vai treneru profesionālās darbības Latvijas Republikā;
 4. ienākums no pienākumu pildīšanas Latvijas Republikā reģistrētas uzņēmējsabiedrības padomē vai valdē;
 5. ienākums no alternatīvo ieguldījumu fonda, kas Latvijas Republikā ir nodibināts kā komandītsabiedrība;
 6. personiskās palīgsaimniecības, piemājas saimniecības, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecības ienākums no lauksaimnieciskās ražošanas;
 7. ienākums no fiziskās personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, kā arī atbalsta summas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem meža īpašniekiem, kuriem meža apsaimniekošana nav saimnieciskās darbības veids;
 8. pensijas, kas izmaksātas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī pensijām pielīdzināms ienākums;
 9. ienākums no Latvijas Republikā esoša nekustamā īpašuma izmantošanas;
 10. ienākums no Latvijas Republikā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanas un citu kapitāla aktīvu atsavināšanas ienākums, izņemot ienākumu no finanšu instrumentu atsavināšanas, kuru apgrozību regulē Finanšu instrumentu tirgus likums;
 11. ienākums no kustamā īpašuma izmantošanas Latvijas Republikā;
 12. dividendes, kā arī dividendēm pielīdzināms ienākums un nosacītās dividendes;
 13. procentu ienākums un tam pielīdzināms ienākums, arī ar procentu ienākumu saistīts ienākums, izņemot:
  1. procentu ienākumu no Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts un pašvaldību vērtspapīriem;
  2. procentu ienākumu, procentiem pielīdzināmo ienākumu, arī ar procentu ienākumu saistīto ienākumu no publiskā apgrozībā esošiem finanšu instrumentiem;
 14. samaksa par intelektuālo īpašumu:
  1. autoratlīdzība (autortiesību un blakustiesību atlīdzība) par literatūras, zinātnes vai mākslas darbu radīšanu un atlīdzība par atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu radīšanu, ņemot vērā nosacīto izdevumu normu saskaņā ar šā likuma 10. panta pirmās daļas 4. punktu,
  2. maksājumi par pārējiem intelektuālā īpašuma veidiem;
 15. apdrošināšanas atlīdzība, kas saskaņā ar dzīvības, veselības un negadījuma apdrošināšanas līgumu izmaksāta, pienākot apdrošināšanas līgumā paredzētajam līguma beigu termiņam vai laužot līgumu pirms termiņa;
 16. ienākums no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas;
 17. ienākums no noslēgtajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu;
 18. valsts fondētās pensijas kapitāls, kuru valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka nāves gadījumā manto un kurš tiek aprēķināts mantiniekam pirms mantinieka saistību dzēšanas pret sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu un valsts pamatbudžetu, ja mantinieks izvēlējies to saņemt ar pārskaitījumu uz maksājumu kontu kredītiestādē;
 19. papildpensijas kapitāls, kas veidojies no darba devēja veiktajām iemaksām privātajos pensiju fondos atbilstoši licencētiem pensiju plāniem un izmaksāts pensiju plānu dalībniekiem;
 20. ienākums no metāllūžņu pārdošanas;
 21. nekustamā īpašuma vērtības pieaugums vai tā daļa, kura iegūta, beidzoties nomas līgumam, un kuru nodrošināja iznomātajā īpašumā nomnieka veiktie rekonstrukcijas, restaurācijas, renovācijas, uzlabošanas vai citi kapitālie ieguldījumi, ja minēto pieaugumu vai tā daļu maksātājs nav kompensējis nomniekam;
 22. iznomāta personāla ienākums vai tam pielīdzināts ienākums neatkarīgi no tā, kas fiziskās personas labā saņem šo ienākumu;
 23. uzņēmumu izsniegtie skaidrās vai bezskaidrās naudas avansi ir pielīdzināmi algota darba ienākumam, ja par tiem nav veikti norēķini 90 dienu laikā pēc komandējuma vai darba brauciena beigām, bet pārējos gadījumos – 90 dienu laikā no skaidrās vai bezskaidrās naudas avansa izsniegšanas brīža;
 24. ienākums no mūža pensijas apdrošināšanas līgumiem (ar uzkrāto fondētās pensijas kapitālu atbilstoši fondēto pensiju likumam), kas veidojas no apdrošinātāja piešķirtajām gratifikācijām;
 25. ienākumam pielīdzināmi aizdevumi;
 26. samazinātu aizdevumu procentu maksājumu radītais ienākums;
 27. izložu un azartspēļu laimesti.