2014.-2020.gada plānošanas periodā Finanšu ministrijas kā Revīzijas iestādes funkcijas ir veikt Iekšējās drošības fonda un Patvēruma migrācijas un integrācijas fonda pārvaldības un kontroles sistēmas auditus un finanšu revīzijas, lai sniegtu atzinumu Eiropas Komisijai par fondu ietvaros izveidotās pārvaldības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti un izdevumu likumību.

Revīzijas stratēģija ir dokuments, kuru Revīzijas iestāde izstrādā, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas Regulas (ES) Nr.1042/2014 14.pantā (ar Regulas Nr.2018/1291 grozījumiem) noteikto revīziju izpildi un Revīzijas iestādes atzinuma un Gada kontroles ziņojuma sagatavošanu. Pamatojoties uz revīzijas stratēģiju, tiek izstrādāts pārvaldības un kontroles sistēmas auditu, izdevumu revīziju un finanšu pārskatu revīziju plāns.

Vairāk informācijaspar iekšējās drošības fondu šeit
Vairāk informācijas par Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu šeit