Iekšlietu ministrijas darbības jomas:

 • Sabiedriskā kārtība un drošība, noziedzības novēršana un apkarošana
 • Valsts robežas drošība
 • Civilā aizsardzība, ugunsdrošība, ugunsdzēsība un glābšana
 • Pilsonība, migrācija, personu apliecinoši dokumenti un iedzīvotāju uzskaite
 • Vienotās sakaru un informācijas sistēmas nodrošināšana
 • Personāla fiziskā sagatavotība, veselības un sociālā aprūpe
 • Nodrošinājums iestāžu funkciju īstenošanā, atbalsts lietisko pierādījumu, arestētās un izņemtās mantas glabāšanā
 • Valsts drošības dienesta darbība
 • Nozaru vadība un iekšlietu politikas plānošana

Iekšlietu ministrijas galvenie pasākumi 2021.  gadā:

 1. strukturālo reformu īstenošana un labās prakses ieviešana iekšlietu nozarē, tai skaitā EK Strukturālo reformu atbalsta programmas ietvaros izstrādāto rekomendāciju Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darba efektivitātes uzlabošanai ieviešana. Stratēģiskās plānošanas un veiktspējas uzraudzības procesu uzlabošana, centralizējot stratēģiskās plānošanas un snieguma rādītāju uzraudzības procesu, kā arī ieviešot, pierādījumos balstītu, SMART mērķu noteikšanas pieeju stratēģiskajā plānošanā un snieguma rādītāju uzraudzībā;
 2. iekšlietu resora amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm atlīdzības un pēcnodarbinātības labumu sistēmas pilnveidošana;
 3. inovatīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu (runas atpazīšanas, mašīntulkošanas un virtuālā asistenta ieviešana, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas modernizācija, mašīnmācības rīka izstrāde noziedzīgu nodarījumu prognozēšanai u.c.) ieviešana iekšlietu nozarē drošai un efektīvai resursu izmantošanai;
 4. iekšlietu resora informācijas aprites drošības uzlabošana, mazinot elektroniskās informācijas noplūdes riskus no iekšlietu iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras;
 5. nozares valdījumā esošo nekustamo īpašumu struktūras optimizēšanas turpināšana, samazinot kopējo Iekšlietu ministrijas valdījumā un nomā esošo nekustamo īpašumu skaitu, iespēju robežās visus iekšlietu sistēmas dienestus izvietojot vienuviet, veidojot administratīvos centrus. Ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošana, veicinot gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēku būvniecību;
 6. atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma piesaistes iespēju meklēšana, lai nodrošinātu mērķtiecīgu, uz ilgtermiņa attīstību vērstu un normatīvajā regulējumā paredzētajiem principiem atbilstošu investīciju veikšanu nozares infrastruktūrā;
 7. pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam īstenošana, lai izpildītu Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas “Moneyval” rekomendācijas;
 8. valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu un Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūves un aprīkošanas turpināšana, izveidojot un iekārtojot atbilstošu valsts robežas joslas infrastruktūru;
 9. Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu nodrošināšanas uzsākšana ar konceptuāli jauna dizaina, kvalitatīviem un mūsdienu prasībām atbilstošiem formas tērpiem, nodrošinot to funkcionālu sasaisti ar konkrētu amata pienākumu izpildi;
 10. ES robežu un drošības informācijas sistēmu jaunās arhitektūras ieviešana;
 11. Valsts policijas attīstības koncepcijā ietverto pasākumu īstenošanas turpināšana;
 12. pasākumu īstenošana “E-lietas” ieviešanai, lai radītu efektīvu izmeklēšanas elektronisko procesu un samazinātu izmeklēšanas termiņus;
 13. pasākumu īstenošana Ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas izveidei, uzlabojot ekspertu atzinumu sagatavošanas procesu, paaugstinot informācijas izsekojamības kvalitāti, kā arī uzlabojot lietas materiālu, rezultātu un citu dokumentu glabāšanu vienotā platformā;
 14. vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura “112” vienotās tehnoloģiskās platformas modernizēšanas un integrēšanas e-pakalpojumu vidē pasākumu turpināšana;
 15. pasākumu veikšana Fizisko personu reģistra izveidei un ieviešanai, nodrošinot vienotu fizisko personu, tai skaitā – ārvalstnieku, reģistrāciju un uzskaiti Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” ietvaros;
 16. pasākumu īstenošana Civilās aizsardzības operacionālās vadības centra izveidei;
 17. attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādāšana:  
 • Rīcības plāns cilvēku tirdzniecības novēršanai 2021.‑2023. gadam;
 • Latvijas Republikas valsts robežas integrētās pārvaldības plāns 2021.‑2023. gadam;
 • Ceļu satiksmes drošības plāns 2021.‑2025. gadam;
 • Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu plāns 2022.‑2024. gadam.

Iekšlietu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam (eiro)

Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

15 294,5

15 304

15 245,5

15 244

15 234

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

44

43

43

43

43

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

85,5

86

86

86

86

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

15 266,5

15 273

15 215

15 218

15 208

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

44

43

43

43

43

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

85,5

86

86

86

86

ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

28

31

30,5

26

26

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2021. līdz 2023.  gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2021. gadā

2022. gadā

2023. gadā

1.

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana

304 761

304 761

304 761

MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 3.punkts

Pasākuma ietvaros tiks nodrošināts darba samaksas pieaugums ārstniecības personām

304 761

304 761

304 761

Darba samaksas pieaugums ārstniecības personām

Ārstniecības personu darba samaksas pieaugums (%)

25,4

25,4

25,4

Nodrošināts ārstniecības personu darba samaksas pieaugums 2020.gada līmenī (%)

100,0

100,0

100,0

06.01.00 Valsts policija

36 413

36 413

36 413

10.00.00 Valsts robežsardzes darbība

20 424

20 424

20 424

38.05.00 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība

247 924

247 924

247 924

2.

Akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmju paaugstināšana

78 797

78 797

78 797

MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 3.punkts

Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta zemākā mēneša darba algas likme akadēmiskajam personālam

66 611

66 611

66 611

Nodrošināta zemākā mēneša darba algas likme Valsts policijas koledžas pedagogiem

Zemākā darba algas likme docentam, ne mazāka kā (euro)

1 124

1 124

1 124

Zemākā darba algas likme lektoram, ne mazāka kā (euro)

900

900

900

Zemākā darba algas likme asistentam, ne mazāka kā (euro)

717

717

717

06.01.00 Valsts policija

Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta zemākā mēneša darba algas likme akadēmiskajam personālam

12 186

12 186

12 186

Nodrošināta zemākā mēneša darba algas likme Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas pedagogiem

 Zemākā darba algas likme docentam, ne mazāka kā (euro)

1 124

1 124

1 124

Zemākā darba algas likme lektoram, ne mazāka kā (euro)

900

900

900

07.00.00 Ugunsdrošība glābšana un civilā aizsardzība

3.

Valsts drošības dienesta darbības prioritāro jomu stiprināšana (informācija klasificēta)

277 887

247 636

247 636

MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 3.punkts

09.00.00 Valsts drošības dienesta darbība

4.

Tiesiskā regulējuma īstenošana (informācija klasificēta)

26 157

26 157

26 157

MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 3.punkts

09.00.00 Valsts drošības dienesta darbība

Kopā

687 602

657 351

657 351

-