Iekšlietu ministrijas darbības jomas:

 • Sabiedriskā kārtība un drošība, noziedzības novēršana un apkarošana
 • Valsts robežas drošība
 • Civilā aizsardzība, ugunsdrošība, ugunsdzēsība un glābšana
 • Pilsonība, migrācija, personu apliecinoši dokumenti un iedzīvotāju uzskaite
 • Vienotās sakaru un informācijas sistēmas nodrošināšana
 • Personāla fiziskā sagatavotība, veselības un sociālā aprūpe
 • Nodrošinājums iestāžu funkciju īstenošanā, atbalsts lietisko pierādījumu, arestētās un izņemtās mantas glabāšanā
 • Valsts drošības dienesta darbība
 • Nozaru vadība un iekšlietu politikas plānošana

Iekšlietu ministrijas galvenie pasākumi 2022. gadā:

 1. valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu un Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūves un aprīkošanas turpināšana, izveidojot un iekārtojot atbilstošu valsts robežas joslas infrastruktūru;
 2. Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu struktūras optimizēšanas turpināšana, samazinot kopējo Iekšlietu ministrijas valdījumā un nomā esošo nekustamo īpašumu skaitu, iespēju robežās visus iekšlietu sistēmas dienestus izvietojot vienuviet, veidojot administratīvos centrus. Ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošana, veicinot gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēku būvniecību;
 3. jaunu standartizēto Valsts policijas ēku projektu izstrāde. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts policijas standartizēto ēku projektu realizācijas uzsākšana;
 4. ES robežu un drošības informācijas sistēmu jaunās arhitektūras ieviešana;
 5. darbs pie “E-lietas” ieviešanas, lai radītu efektīvu izmeklēšanas elektronisko procesu un samazinātu izmeklēšanas termiņus;
 6. strukturālo reformu īstenošana un labās prakses ieviešana iekšlietu nozarē, tai skaitā EK Strukturālo reformu atbalsta programmas ietvaros izstrādāto rekomendāciju Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darba efektivitātes uzlabošanai ieviešana. Stratēģiskās plānošanas un veiktspējas uzraudzības procesu uzlabošana, centralizējot stratēģiskās plānošanas un snieguma rādītāju uzraudzības procesu, kā arī ieviešot, pierādījumos balstītu, SMART mērķu noteikšanas pieeju stratēģiskajā plānošanā un snieguma rādītāju uzraudzībā;
 7. iekšlietu resora amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm atlīdzības sistēmas pilnveidošana;
 8. iekšlietu resora informācijas aprites drošības uzlabošana, mazinot elektroniskās informācijas noplūdes riskus no iekšlietu iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras;
 9.  pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam īstenošana, lai izpildītu Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas “Moneyval” rekomendācijas;
 10.  Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu nodrošināšana ar konceptuāli jauna dizaina, kvalitatīviem un mūsdienu prasībām atbilstošiem formas tērpiem;
 11.  Latvijas Republikas valsts robežas integrētās pārvaldības plāna 2022. – 2024. gadam izstrāde un pasākumu ieviešana;
 12.  pasākumu īstenošana Ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas izveidei, uzlabojot ekspertu atzinumu sagatavošanas procesu, paaugstinot informācijas izsekojamības kvalitāti, kā arī uzlabojot lietas materiālu, rezultātu un citu dokumentu glabāšanu vienotā platformā;
 13.  vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura “112” vienotās tehnoloģiskās platformas modernizēšanas un integrēšanas e-pakalpojumu vidē pasākumu turpināšana;
 14.  Atveseļošanas un noturības mehānisma ietvaros saņemtā finansējuma apguve un paredzēto projektu īstenošana digitālās pārejas un infrastruktūras sakārtošanas jomās;
 15.  Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu plāna 2022. – 2024. gadam izstrāde.

Iekšlietu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Iekšlietu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

 Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

15 186

15 245,5

15 2781

15 268

15 253

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

43

43

43

43

43

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

84

86

43

43

43

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

15 158

15 215

15 252

15 242

15 242

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

43

43

43

43

43

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

84

86

432

43

43

ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

28

30,5

26

26

11

Piezīmes.

1 32,5 amata vietu palielinājums, salīdzinot ar 2021. gadu, tajā skaitā:

 • 43 amata vietu palielinājums sakarā ar pedagogu amata vietu uzskaites metodikas izmaiņām (pedagogu (amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm) amata vietas no pedagogu amatu vietām pārceltas uz vidējo amata vietu skaitu);
 • 4 amata vietu palielinājums Finanšu izlūkošanas dienestam saskaņā ar MK 2019. gada 17. decembra protokola Nr. 59 77.§ “Plāna projekts “Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam”” un MK 2020. gada 29. septembra protokola Nr. 56 51. § “Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam””;
 • 8 amata vietu samazinājums saistībā ar MK 2017. gada 24. novembra rīkojumā Nr.701 apstiprināto “Valsts pārvaldes reformu plāns 2020” paredzēto amata vietu samazinājumu. Lai izpildītu Valsts pārvaldes reformu plānā paredzēto, Iekšlietu ministrijā likvidētas 8 amata vietas;
 • 4,5 amata vietu samazinājums saistībā ar ERAF projekta Nr.2.2.1.1/17/I/006 „Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” īstenošanas pabeigšanu. Saskaņā ar Projekta aprakstu līdz 2021. gada 7. septembrim tika ieviestas 6 amata vietas (terminētas);
 • 2 amata vietu samazinājums Valsts policijai saskaņā ar MK 2021. gada 7. decembra protokola Nr. 79 7.§ “Informatīvais ziņojums “Par koordinējošās iestādes izveidi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, sociālekonomiskās iekļaušanas jomā””. Amata vietas (bez finansējuma) tiek pārdalītas Sabiedrības integrācijas fondam;

2 43 pedagogu amata vietu samazinājums sakarā ar pedagogu amata vietu uzskaites metodikas izmaiņām (pedagogu (amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm) amata vietas no pedagogu amatu vietām pārceltas uz vidējo amata vietu skaitu).