Iekšlietu ministrijas darbības jomas:

 • Sabiedriskā kārtība un drošība, noziedzības novēršana un apkarošana
 • Valsts robežas drošība
 • Civilā aizsardzība, ugunsdrošība, ugunsdzēsība un glābšana
 • Pilsonība, migrācija, personu apliecinoši dokumenti un iedzīvotāju uzskaite
 • Vienotās sakaru un informācijas sistēmas nodrošināšana
 • Personāla fiziskā sagatavotība, veselības un sociālā aprūpe
 • Nodrošinājums iestāžu funkciju īstenošanā, atbalsts lietisko pierādījumu, arestētās un izņemtās mantas glabāšanā
 • Valsts drošības dienesta darbība
 • Nozaru vadība un iekšlietu politikas plānošana

Iekšlietu ministrijas galvenie pasākumi 2022. gadā:

 1. valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu un Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūves un aprīkošanas turpināšana, izveidojot un iekārtojot atbilstošu valsts robežas joslas infrastruktūru;
 2. Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu struktūras optimizēšanas turpināšana, samazinot kopējo Iekšlietu ministrijas valdījumā un nomā esošo nekustamo īpašumu skaitu, iespēju robežās visus iekšlietu sistēmas dienestus izvietojot vienuviet, veidojot administratīvos centrus. Ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošana, veicinot gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēku būvniecību;
 3. jaunu standartizēto Valsts policijas ēku projektu izstrāde. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts policijas standartizēto ēku projektu realizācijas uzsākšana;
 4. ES robežu un drošības informācijas sistēmu jaunās arhitektūras ieviešana;
 5. darbs pie “E-lietas” ieviešanas, lai radītu efektīvu izmeklēšanas elektronisko procesu un samazinātu izmeklēšanas termiņus;
 6. strukturālo reformu īstenošana un labās prakses ieviešana iekšlietu nozarē, tai skaitā EK Strukturālo reformu atbalsta programmas ietvaros izstrādāto rekomendāciju Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darba efektivitātes uzlabošanai ieviešana. Stratēģiskās plānošanas un veiktspējas uzraudzības procesu uzlabošana, centralizējot stratēģiskās plānošanas un snieguma rādītāju uzraudzības procesu, kā arī ieviešot, pierādījumos balstītu, SMART mērķu noteikšanas pieeju stratēģiskajā plānošanā un snieguma rādītāju uzraudzībā;
 7. iekšlietu resora amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm atlīdzības sistēmas pilnveidošana;
 8. iekšlietu resora informācijas aprites drošības uzlabošana, mazinot elektroniskās informācijas noplūdes riskus no iekšlietu iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras;
 9.  pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam īstenošana, lai izpildītu Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas “Moneyval” rekomendācijas;
 10.  Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu nodrošināšana ar konceptuāli jauna dizaina, kvalitatīviem un mūsdienu prasībām atbilstošiem formas tērpiem;
 11.  Latvijas Republikas valsts robežas integrētās pārvaldības plāna 2022. – 2024. gadam izstrāde un pasākumu ieviešana;
 12.  pasākumu īstenošana Ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas izveidei, uzlabojot ekspertu atzinumu sagatavošanas procesu, paaugstinot informācijas izsekojamības kvalitāti, kā arī uzlabojot lietas materiālu, rezultātu un citu dokumentu glabāšanu vienotā platformā;
 13.  vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura “112” vienotās tehnoloģiskās platformas modernizēšanas un integrēšanas e-pakalpojumu vidē pasākumu turpināšana;
 14.  Atveseļošanas un noturības mehānisma ietvaros saņemtā finansējuma apguve un paredzēto projektu īstenošana digitālās pārejas un infrastruktūras sakārtošanas jomās;
 15.  Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu plāna 2022. – 2024. gadam izstrāde.

Iekšlietu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Iekšlietu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

 Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

15 186

15 245,5

15 2781

15 268

15 253

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

43

43

43

43

43

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

84

86

43

43

43

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

15 158

15 215

15 252

15 242

15 242

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

43

43

43

43

43

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

84

86

432

43

43

ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

28

30,5

26

26

11

Piezīmes.

1 32,5 amata vietu palielinājums, salīdzinot ar 2021. gadu, tajā skaitā:

 • 43 amata vietu palielinājums sakarā ar pedagogu amata vietu uzskaites metodikas izmaiņām (pedagogu (amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm) amata vietas no pedagogu amatu vietām pārceltas uz vidējo amata vietu skaitu);
 • 4 amata vietu palielinājums Finanšu izlūkošanas dienestam saskaņā ar MK 2019. gada 17. decembra protokola Nr. 59 77.§ “Plāna projekts “Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam”” un MK 2020. gada 29. septembra protokola Nr. 56 51. § “Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam””;
 • 8 amata vietu samazinājums saistībā ar MK 2017. gada 24. novembra rīkojumā Nr.701 apstiprināto “Valsts pārvaldes reformu plāns 2020” paredzēto amata vietu samazinājumu. Lai izpildītu Valsts pārvaldes reformu plānā paredzēto, Iekšlietu ministrijā likvidētas 8 amata vietas;
 • 4,5 amata vietu samazinājums saistībā ar ERAF projekta Nr.2.2.1.1/17/I/006 „Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” īstenošanas pabeigšanu. Saskaņā ar Projekta aprakstu līdz 2021. gada 7. septembrim tika ieviestas 6 amata vietas (terminētas);
 • 2 amata vietu samazinājums Valsts policijai saskaņā ar MK 2021. gada 7. decembra protokola Nr. 79 7.§ “Informatīvais ziņojums “Par koordinējošās iestādes izveidi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, sociālekonomiskās iekļaušanas jomā””. Amata vietas (bez finansējuma) tiek pārdalītas Sabiedrības integrācijas fondam;

2 43 pedagogu amata vietu samazinājums sakarā ar pedagogu amata vietu uzskaites metodikas izmaiņām (pedagogu (amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm) amata vietas no pedagogu amatu vietām pārceltas uz vidējo amata vietu skaitu).

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2022. līdz 2024.  gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2022. gadā

2023. gadā

2024. gadā

1.

Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm kapacitātes stiprināšana (robežpiemaksa, izmeklētāju atlīdzība, mēnešalgu izlīdzināšana)

20 735 004

20 735 004

20 735 004

MK 2021. gada 24. septembra

sēdes protokola Nr.63 1.§ 1.punkts

Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta izmeklētāju mēnešalgas atbilstība rajona prokuroru mēnešalgai

6 918 562

6 918 562

6 918 562

Vakanto amata vietu skaita samazinājums

Vakanto amata vietu skaita samazinājums procentos pret 2020. gada rādītājiem (%)

5,0

7,0

10,0

Atklāti smagi un sevišķi smagi noziegumi

Atklāto smago un sevišķi smago noziegumu skaita palielinājums procentos pret 2020. gada rādītājiem (%)

2,0

5,0

9,0

06.01.00 Valsts policija

6 408 479

6 408 479

6 408 479

10.00.00 Valsts robežsardzes darbība

480 147

480 147

480 147

42.00.00  Iekšējās drošības biroja darbība

29 936

29 936

29 936

Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta mēnešalgu izlīdzināšana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

8 077 006

8 077 006

8 077 006

06.01.00 Valsts policija

196 487

196 487

196 487

Pilnveidota darba samaksas sistēma Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

Palielināts atlīdzības apmērs (euro vidēji mēnesī)

137

137

137

07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība

4 599 224

4 599 224

4 599 224

Pilnveidota darba samaksas sistēma Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

Palielināts atlīdzības apmērs (euro vidēji mēnesī)

145

145

145

10.00.00 Valsts robežsardzes darbība

3 281 295

3 281 295

3 281 295

Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta speciālā piemaksa par robežkontroles mobilitāti un stiprināšanu

5 739 436

5 739 436

5 739 436

Izmaksāta speciālā piemaksa

Piemaksas izmaksas gadījumu (skaits)

16 776

16 776

16 776

Palielināts nokomplektēto amata vietu īpatsvars amatpersonām                 

Nokomplektējums amatpersonu amata vietām (%)               

90,5

91,3

92,0

10.00.00 Valsts robežsardzes darbība

2.

Valsts policijas amatpersonu  izglītības sistēmas pilnveide (tai skaitā izmeklētāju apmācību centra izveide)

2 990 682

1 762 922

1 921 233

MK 2021. gada 24. septembra

sēdes protokola Nr.63 1.§ 1.punkts

2.1.

Pasākuma ietvaros  nodrošināta datortehnikas iegāde un programmatūras uzturēšana                                 

20 000

10 000

2 000

Nodrošināts kvalitatīvs apmācības process

Apmācību centra nodrošinājums ar datortehniku (%)

100,0

100,0

100,0

02.03.00 Vienotās sakaru un Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība

2.2.

Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta izmeklētāju apmācības centra izveide Valsts policijas koledžā

909 756

801 256

766 256

Pirmstiesas izmeklēšanas kvalitātes celšana

Izglītojamie (skaits)

 1 500

 1 500

1 500

06.01.00 Valsts policija

2.3.

Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta augstākās izglītības programmu apguves nodrošināšana amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm Rīgas Stradiņa universitātē

760 926

951 666

1 152 977

Īstenota II līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Policijas darbs”. Sagatavots augsti profesionāls, atbildīgs un kompetents personāls

Vidēji studiju vietas gadā (skaits)

173,3

200,0

238,3

Īstenota profesionālās maģistrantūras programma “Tiesību zinātne”. Sagatavots augsti profesionāls, atbildīgs un kompetents personāls

Vidēji studiju vietas gadā (skaits)

18,3

38,3

40,0

 

06.01.00 Valsts policija

 

2.4.

Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta  kriminālistikas un operatīvās darbības poligona, krimināltiesību poligona būvdarbi

1 300 000

-

-

 

Labiekārtotas un pielāgotas mācību telpas

 

Kriminālistikas un operatīvās darbības poligons (skaits)

1

-

-

 

Krimināltiesību poligons (skaits)

1

-

-

 

40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums

 

3.

Valsts policijas nodrošinājums ar funkciju izpildei nepieciešamajiem transportlīdzekļiem

1 149 767

2 779 240

2 779 240

MK 2021. gada 24. septembra

sēdes protokola Nr.63 1.§ 1.punkts

Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta Valsts policija ar funkciju izpildei nepieciešamajiem transportlīdzekļiem

1 149 767

2 779 240

2 779 240

Valsts policijai noteikto uzdevumu un funkciju kvalitatīva izpilde un operatīva reaģētspēja

Valsts policijas autoparka atjaunošana un transportlīdzekļu redzamības un atpazīstamības uzlabošana (%)

25,0

25,0

25,0

06.01.00 Valsts policija

4.

Valsts drošības dienesta darbības prioritāro jomu stiprināšana (informācija klasificēta)

2 631 650

3 071 871

3 039 810

MK 2021. gada 24. septembra

sēdes protokola Nr.63 1.§ 1.punkts

09.00.00 Valsts drošības dienests 

5.

Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde

11 998 002

-

-

MK 2021. gada 24. septembra

sēdes protokola Nr.63 1.§ 1.punkts

Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta autotransporta bāzes uzturēšana un atjaunošana

11 998 002

-

-

Iegādāto ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu skaits

Iegādāti ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļi (skaits)

38

-

-

07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība

 

6.

Vēlētāju reģistra attīstības un atbalsta pasākumi

568 787

-

-

MK 2021. gada 24. septembra

sēdes protokola Nr.63 1.§ 1.punkts

Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta Vēlētāju reģistra izmantošanas ieviešana Saeimas vēlēšanās

50 215

-

-

Veikta programmnodrošinājuma iegāde

Jauns elektroniskais risinājums (skaits)

1

-

-

02.03.00 Vienotās sakaru un Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība

Pasākuma ietvaros tiks ieviesta Vēlētāju reģistra izmantošana Saeimas vēlēšanās, nodrošinot vēlētājam tiesības piedalīties 2022.gada Saeimas vēlēšanās, ja tā rīcībā vienīgais personu apliecinošais dokuments ir personas apliecība (turpmāk – eID karte)

518 572

-

-

Vēlētāju reģistra funkcionalitātes uzlabojumi, radot iespēju piedalīties vēlēšanās ar eID karti

Vēlēšanu komisijām elektroniskajā tiešsaistes vēlētāju reģistrā pieejami Saeimas vēlētāju dati un ir iespēja veikt atzīmi par vēlētāja nobalsošanu (balsstiesīgie iedzīvotāji, kuriem ir tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās) (skaits)

1 500 000

-

-

Izstrādāti jauni vai pilnveidoti tehniskie risinājumi iedzīvotāju uzskaites jomā

Jauni vai pilnveidoti elektroniskie risinājumi (skaits)

1

-

-

11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

 

7.

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana

44 393

44 393

44 393

MK 2021. gada 24. septembra

sēdes protokola Nr.63 1.§ 1.punkts

Pasākuma ietvaros tiks nodrošināts darba samaksas pieaugums ārstniecības personām

44 393

44 393

44 393

Darba samaksas pieaugums ārstniecības personām

Ārstu un funkcionālo speciālistu darba samaksas pieaugums (%)

4,4

4,4

4,4

Ārstniecības un pacientu aprūpes personu darba samaksas pieaugums (%)

4,7

4,7

4,7

06.01.00 Valsts policija

5 965

5 965

5 965

10.00.00 Valsts robežsardzes darbība

3 636

3 636

3 636

38.05.00 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība

34 792

34 792

34 792

8.

Sociālo stipendiju nodrošināšana studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm

35 235

-

-

MK 2021. gada 24. septembra

sēdes protokola Nr.63 1.§ 1.punkts

Pasākuma ietvaros tiks izstrādāta jauna tīmekļa pakalpe (serviss) datu par daudzbērnu ģimenēm atlasei un nodošanai tiešsaistes režīmā no Fizisko personu reģistra uz Valsts izglītības informācijas sistēmu

35 235

-

-

Datu apmaiņas risinājumu izstrāde un ieviešana

Izstrādāts Fizisko personu reģistra serviss (asinhrons, masveida datu pieprasīšanai) (skaits)

1

-

-

11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

 

9.

Valsts drošības dienesta kapacitātes stiprināšana (informācija klasificēta)

1 320 000

1 320 000

1 320 000

Priekšlikums Nr.77 2.lasījumam Saeimā 2021.gada 23. novembrī

09.00.00 Valsts drošības dienests 

Kopā

41 473 520

29 713 430

29 839 680

-

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Iekšlietu ministrija 2022. gadam, salīdzinot ar 2021. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. izveidota apakšprogramma 67.13.00 “Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā projektu un pasākumu īstenošana”;
 2. izslēgta apakšprogramma 70.17.00 “Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana”;
 3. izslēgta apakšprogramma 73.06.00 “Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā”;
 4. izslēgta apakšprogramma 73.08.00 “Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošana”.