Rakstveidā iesniegumus un sūdzības var iesniegt:

 • sūtot pa pastu - uz adresi Rīga, Smilšu ielā 1, Rīgā LV-1919;
 • sūtot elektroniski - uz e-pastu pasts@fm.gov.lv


Finanšu ministrija pieņem ar drošu elektronisku parakstu noformētus dokumentus, kuriem izmantoti Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumos Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šim iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām" 10. punktā minētie datņu formāti, kā arī Finanšu ministrija pieņem šādus datņu formātus:

 • noformētam tekstam - DOC un DOCX;
 • elektroniskajām tabulām - XLS un XLSX
 • portatīvā dokumenta formātu PDF MSOffice 2003 vai vecāka versija.

Lietišķās sarakstes dokumentus, kas noformēti ar drošu elektronisku parakstu, sūtīt uz e-pasta adresi: pasts@fm.gov.lv.

 • nogādājot personīgi - Finanšu ministrijā, Rīgā, Smilšu ielā 1, pasta kastītē pie apsardzes posteņa vai iepriekš piezvanot Finanšu ministrijas Dokumentu pārvaldības departamentam pa tāIruni +371 67095689 vai +371 67095578 darba laikā.

Mutvārdu iesniegumi un sūdzības

Mutvārdu iesniegumus un sūdzības pieņem un rakstveidā noformē Finanšu ministrijas Dokumentu pārvaldības departamenta darbinieki. Pirms mutvārdu iesnieguma iesniegšanas lūgums sazināties ar Finanšu ministrijas Dokumentu pārvaldības departamentu iepriekš piezvanot pa tālruni +371 67095689 vai +371 67095578 darba laikā.

Iestādes sagatavota atbilde uz privātpersonas iesniegumu tiek nosūtīta uz norādīto adresi, Iesniegumu likumā noteiktajā termiņā (ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi).

Finanšu ministrija iesniegumus, kas nosūtīti uz ministrijas oficiālo e-pasta adresi pasts@fm.gov.lv, neizskata:

 • ja iesniegumam nav norādīts iesnieguma iesniedzējs (fiziskai personai - vārds, uzvārds; juridiskai personai - nosaukums, juridiskā adrese);
 • iesnieguma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
 • iesnieguma teksts nav objektīvi saprotams;
 • iesnieguma saturs ir komercpiedāvājums, pārdošanas reklāma (izņemot publiskā iepirkuma ietvaros saņemts piedāvājums).

Apmeklētāju pieņemšanas kārtība

Saskaņā ar Iesniegumu likuma 8. panta otro daļu iestādes amatpersona, ja privātpersona ir iepriekš pieteikusies un norādījusi risināmo jautājumu, šo privātpersonu pieņem atbilstoši iestādes un savai kompetencei. Iestāde nodrošina, ka apmekIētāji šādā kārtībā tiek pieņemti periodiski, taču ne retāk kā reizi mēnesī. 

Tādējādi, ja privātpersona vēlas pieteikties uz pieņemšanu, viņai vispirms Finanšu ministrijā jāiesniedz iesniegums (rakstveidā vai mutvārdos), kurā jānorāda vēlēšanās tikt pieņemtai un jautājums, par kuru persona vēlas runāt. Apspriežamajam jautājumam jābūt noformulētam tik skaidri, lai būtu iespējams konstatēt, ka tā risināšana iekļaujas Finanšu ministrijas kompetencē.

Finanšu ministrija pēc attiecīgā iesnieguma izvērtēšanas divu nedēļu laikā rakstveidā informē personu par pieņemšanas iespējām un laiku

 • Finanšu ministrs Jānis Reirs apmeklētājus pieņem pēc apmeklētāja rakstiska iesnieguma iesniegšanas, norādot apmeklējuma mērķi;
 • Valsts sekretāre Baiba Bāne, valsts sekretāres vietnieki, kā arī Revīzijas iestādes vadītāja un Vadošās iestādes vadītājs apmeklētājus pieņem katra mēneša pirmajā otrdienā no plkst. 08:30 līdz 09:30 pēc apmeklētāja rakstiska iesnieguma iesniegšanas;
 • Citi ministrijas darbinieki apmeklētājus pieņem katra mēneša pirmajā otrdienā no plkst. 08:30 līdz 09:30 pēc apmeklētāja rakstiska iesnieguma iesniegšanas pie  departamentu vadītājiem, norādot apmeklējuma mērķi.