Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā ietvertā norma

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā noteikts, ka laikposmā no dienas, kad izsludināta ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 izplatību, līdz dienai, kurā spēku zaudē šis likums, spēkā ir šādas normas:

  • Par UIN ar saimniecisko darbību saistītiem izdevumiem uzskatāmi preču un pakalpojumu dāvinājumi ārkārtējās situācijas negatīvi ietekmētām sociālajām grupām, kā arī personām, kuru pamatdarbība ir medicīnas pakalpojumu sniegšana, izglītības nodrošināšana, labdarība, palīdzība sociāli maznodrošinātajiem, personām ar invaliditāti vai bērniem, ja vienlaikus ir izpildīti noteikti nosacījumi.
  • UIN maksātājs, kas veicis ziedojumus, lai mazinātu Covid-19 izplatības sekas atbilstoši ir tiesīgs palielināt ar UIN apliekamajā bāzē neiekļaujamo ziedojumu summu vēl par 3 procentpunktiem no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem.
  • attiecībā uz pašu kapitāla pietiekamības normu, procentu maksājumi tiek izslēgti no ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamās bāzes par 2021. un 2022. pārskata periodu.

Dāvinājumu/ziedojumu atbrīvojums no UIN šādos gadījumos:

  • publiskas personas manta, kas nodota epidemioloģiskās drošības pasākumos iesaistītajai institūcijai Covid-19 izplatības ierobežošanai un seku pārvarēšanai, saņemta bezatlīdzības lietošanā vai
  • publiskas personas kustamā manta (individuālās aizsardzības līdzekļi un dezinfekcijas līdzekļi) nodota bez atlīdzības.