Speciālais iedzīvotāju ienākuma nodokļa režīms jūrniekiem

Speciālais algas nodokļa objekts jūrniekiem ir ienākumu daļa, ko saņem jūrnieks, kurš nodarbināts uz starptautiskajos pārvadājumos izmantojama kuģa, šādā apmērā:

 1. virsniekam – 2,5 mēnešu minimālo darba algu apmērā (2022.gadā – 1250 euro);
 2. pārējam personālam – 1,5 mēnešu minimālo darba algu apmērā (2022.gadā 750 euro).

2022.gadā minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros ir 500 euro.

Nodokli ietur un iemaksā budžetā darba devējs – Latvijas sabiedrība, kas nodarbina fizisko personu un izmaksā atlīdzību.

Jūrnieka speciālajai algas nodokļa bāzei tiek piemērota nodokļa progresīvā likme likumā noteiktajā kārtībā.

 

Samazinātās patentmaksas režīms

Samazinātā patentmaksa ir 17 euro gadā vai 9 euro pusgadā.

Samazināto patentmaksu var izvēlēties maksāt pensijas vecuma iedzīvotāji, kā arī personas, kurām piešķirta 1. vai 2.grupas invaliditāte.

Samazināto patentmaksu ir tiesības maksāt, ja:

 • fiziskai personai ir piešķirta vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) un ir tiesības piemērot pensionāra neapliekamo minimumu vai maksātājs ir atzīts par personu ar 1. vai 2. grupas invaliditāti;
 • saimnieciskās darbības ieņēmumi iepriekšējā gadā nepārsniedz 3000 euro;
 • nav algas nodokļa maksātājs;
 • savā saimnieciskajā darbībā nenodarbina citas personas.

Maksāt samazināto patentmaksu var izvēlēties, ja atbilstoši paša maksātāja prognozei taksācijas gada saimnieciskās darbības ieņēmumi (pārrēķinot uz pilnu taksācijas gadu) nepārsniegs 3000 euro.

Fiziskā persona var izvēlēties maksāt samazināto patentmaksu, ja viņš darbojas kādā no šādām saimnieciskās darbības jomām:

 • ādas un tekstilizstrādājumu amatniecība;
 • apģērbu un apavu izgatavošana un labošana, pulksteņu un slēdzeņu labošana, kā arī citi sadzīves pakalpojumi;
 • amatniecības izstrādājumu izgatavošana;
 • floristika;
 • privātie mājsaimniecības pakalpojumi;
 • mājas aprūpes pakalpojumi.

Samazināto patentmaksu maksā par sešiem kalendāra mēnešiem vai vienu kalendāra gadu.

Samazinātās patentmaksas maksātāju reģistrē VID.

Fiziskā persona reģistrācijas iesniegumu samazinātās patentmaksas piemērošanai iesniedz VID  un veic samazinātās patentmaksas maksājumu vienotajā nodokļu kontā ne vēlāk kā septiņas darbdienas pirms konkrētā perioda, kad paredzēts piemērot samazināto patentmaksu.

 

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis

Lauksaimnieki, kuri laikā no 1.aprīļa līdz 30.novembrim nodarbina laukstrādniekus sezonas rakstura darbos, no šo darbinieku algām var maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli 15% apmērā, bet ne mazāk kā 0,70 euro katrā nodarbināšanas dienā.

Lauksaimniecības sezonas darbi ir: sezonas darbi augļkoku, ogulāju un dārzeņu sējā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā, kā arī akmeņu lasīšana sējumu, stādījumu un zālāju platībās. Traktortehnikas vadīšana nav uzskatāma par lauksaimniecības sezonas darbu.

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli var piemērot, ja taksācijas gada periodā no 1.aprīļa līdz 30.novembrim:

 1. sezonas laukstrādnieks tiek nodarbināts lauksaimniecības sezonas darbos ne vairāk kā 90 kalendāra dienas pie viena vai vairākiem sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājiem kopā
 2. sezonas laukstrādnieka ienākums, kas gūts pie viena vai vairākiem sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājiem kopā, nepārsniedz 3000 euro
 3. sezonas laukstrādniekam četru mēnešu periodā pirms lauksaimniecības sezonas darbu uzsākšanas sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātāja labā nav ar šo pašu ienākumu izmaksātāju pastāvējušas darba tiesiskās attiecības vai nav bijis noslēgts uzņēmuma līgums.

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli aprēķina, ietur un iemaksā vienotajā nodokļu kontā sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs līdz tā mēneša 23. datumam, kas seko mēnesim, kurā sezonas laukstrādnieks ir bijis nodarbināts.

 

 Īpašuma iznomāšana, nereģistrējot saimniecisko darbību

Ja, gūstot ienākumu no nekustamā īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas, nerodas saimnieciskās darbības izdevumi vai tie ir nebūtiski, fiziskajai personai ir tiesības nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam, par to informējot VID piecu darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, pievienojot īres vai nomas līguma kopiju.

Gūtajam ienākumam no īpašuma piemēro 10% nodokļa likmi.

Gūtos ieņēmumus atļauts samazināt par samaksāto nekustamā īpašuma nodokli, ja izīrē/iznomā nekustamu īpašumu. Citu izdevumu atskaitīšana nav atļauta.

Ienākumam no šīs saimnieciskās darbības nav tiesību piemērot gada neapliekamo minimumu, nodokļa atvieglojumus un attaisnotos izdevumus.

Nodokli no nereģistrētas saimnieciskās darbības:

 • ienākuma izmaksas vietā ietur ienākuma izmaksātājs (juridiska persona vai fiziska persona – saimnieciskās darbības veicējs) un iemaksā to vienotajā nodokļu kontā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23.datumam,
 • aprēķina un maksā pati fiziskā persona rezumējošā kārtībā iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.