Izglītības un zinātnes ministrijas darbības jomas:

 • Vispārējā izglītība
 • Profesionālā izglītība
 • Augstākā izglītība
 • Valsts valodas politikas īstenošana
 • Zinātne
 • Sports
 • Jaunatnes politikas īstenošana
 • ES fondu un citu ES politiku instrumentu un ārvalstu finansējuma projektu un pasākumu īstenošana
 • Nozaru vadība un politikas plānošana

Izglītības un zinātnes ministrijas galvenie pasākumi 2021. gadā:

 1. turpinot pilnveidotā mācību satura vispārējā izglītībā īstenošanu, sniegt atbalstu skolēnu individuālo kompetenču attīstībai, izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām, turpināt konceptuāli jauna skolotāju izglītības modeļa ieviešanu, sniegt atbalstu skolotāju digitālo kompetenču nostiprināšanai;
 2. ieviest Latvijas profesoru individuālos pētniecības projektus – tenūras grantus, kuri tiks īstenoti konkursa kārtībā, fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu ietvaros, stiprinot Latvijas profesoru zinātnisko kvalifikāciju, ieviešot garantētās nodarbinātības jeb tenūras sistēmu, kas sekmīgi darbojas daudzās citās Eiropas valstīs;
 3. turpinot augstākās izglītības institūciju pārvaldības modeļa pilnveidi, sekmēt ieguldītā finansējuma efektivitāti un sistēmas orientāciju uz atbilstību darba tirgus prasībām, studiju kvalitātes un augstskolu konkurētspējas celšanu, mazināt Covid - 19 krīzes ietekmi uz augstāko izglītību, palielinot stipendiju apmēru un skaitu koledžas, bakalaura un maģistra līmeņa studijām;
 4. turpinot valsts pētījumu programmu un fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursu īstenošanu, īstenot deviņas valsts pētījumu programmas, stiprināt sadarbību ar Eiropas Kodolpētījumu centru (CERN) un Eiropas Kosmosa aģentūru (EKA), turpināt Latvijas zinātnes politikas ieviešanas sistēmas institucionālo konsolidāciju, paplašināt sadarbību ar diasporas organizācijām valstīs ar lielāko diasporas zinātnieku skaitu un turpināt zinātnes stratēģiskās komunikācijas plāna ieviešanu, īstenot integrētās komunikācijas kampaņas, izmantojot zinātnes pozicionējuma vēstījumus un «Zinātnes komunikācijas mērķa grupas» pētījuma priekšlikumus;
 5. turpinot pedagogu darba samaksas sistēmas monitoringu, sagatavot priekšlikumus izmaiņām finansēšanas modelī;
 6. turpinot izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas vispārējā, profesionālajā un augstākajā izglītībā izstrādi un īstenošanu, izstrādāt kvalitātes monitoringa sistēmas, monitoringa rīku un izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas procesu aprakstus,  kā arī uzsākt aprobāciju;
 7. pārskatīt sporta nozares finansēšanas un pārvaldības modeli, kā arī pilnveidot sporta nozares normatīvo regulējumu;
 8. nodrošināt atbalstu sekmīgai valsts politikas maiņai pakāpeniskai pārejai uz vispārējo izglītību valsts valodā, īpaši attiecībā uz metodisko līdzekļu un pedagogu kompetenču pilnveidi, kā arī turpināt ārzemēs dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo latviskās izglītības modeļa ieviešanu, sniegt atbalstu diasporai latviskās izglītības nodrošināšanā, veikt diasporas latviskās izglītības pētniecību, sniegt atbalstu latviešu valodas korpusa pilnveidei, veicināt reemigrāciju, kā arī latviešu valodas apguvi ārvalstu augstskolās;
 9. turpinot profesionālās izglītības satura reformu, uzsākt modulāro izglītības programmu ieviešanu, veicināt darba vidē balstītu mācību pieejas ieviešanu profesionālajā izglītībā, veikt pasākumus profesionālās izglītības iestāžu iesaistes pieaugušo izglītībā palielināšanai;
 10. turpinot attīstīt jaunatnes politikas koordināciju valsts un pašvaldību mērogā un darba ar jaunatni vienmērīgu pārklājumu visā Latvijas teritorijā, atbalstīt mobilā un digitālā darba ar jaunatni attīstību pašvaldībās un stiprināt jauniešu un jaunatnes organizāciju kapacitāti un līdzdalības mehānismus lēmumu pieņemšanā;
 11. turpinot pilnveidot Valsts izglītības informācijas sistēmas, Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas un Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas darbību, veicināt datu apmaiņas pakalpojumu pieejamību, mazināt administratīvo slogu un pilnveidot datu uzkrāšanu;
 12. nodrošināt visu ministrijas pārziņā esošo ES fondu 2014.-2020. gada perioda specifisko atbalsta mērķu īstenošanu;
 13. nodrošināt Latvijas dalību ES izglītības, jaunatnes un sporta jomas programmā Erasmus+, programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” un ES zinātnes, pētniecības un inovāciju atbalsta programmā Apvārsnis2020.

Izglītības un zinātnes ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam (eiro)

Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2 458,7

2 459,5

2 500,3

2 023,7

2 020,2

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā1

1 754,1

1 753,6

1 777

1 777

1 777

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

454,1

450,5

456,1

456,1

456,1

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas2

1 967,2

2 024,4

2 013,7

2 013,7

2 013,7

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā1

1 754,1

1 753,6

1 777

1 777

1 777

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

454,1

450,5

456,1

456,1

456,1

ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

491,5

435,1

486,6

10,0

6,5

Piezīmes.
1 Pedagogu darba slodžu skaitu nosaka atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur viena slodze (attiecīgajam amatam) atbilst noteiktam stundu skaitam nedēļā un/vai gadā.
2 Amata vietu skaits valsts pamatfunkciju īstenošanai 2021. gadā ir samazināts, tai skaitā ņemot vērā MK 2020. gada 3. marta  sēdes protokola Nr. 9 35.§. “Informatīvais ziņojums “Par cilvēkresursu nodrošināšanu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanai” 3.5. punktā noteikto.

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2021. līdz 2023. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2021. gadā

2022. gadā

2023. gadā

1.

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku nodrošināšana

4 080 816

-

-

MK 22.09.2019. sēdes prot. Nr. 55 38.§.  3. punkts

Nodrošināt Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību, saglabājot nemateriālo kultūras mantojumu, un veicināt skolēnu līdzdalība Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā, pastiprinot kultūras labvēlīgo ietekmi uz bērnu un jauniešu vērtību sistēmas veidošanos un radošo spēju attīstīšanu          

Nodrošināta Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norise

Bērni un jaunieši, kuri piedalās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mākslinieciskā programmas sagatavošanā un norisē (atlases skates un konkursi, koncerti, izstādes, radošās darbnīcas, gājiens u.c.) (skaits)

100 000

-

-

42.03.00 Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

2.

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā

4 858 960

7 188 293

7 188 293

MK 22.09.2019. sēdes prot. Nr. 55 38.§.  3. punkts

Nodrošināta pedagogu darba samaksa 2021. gadā un turpmāk ik gadu, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 790 EUR no 2020. gada 1. septembra un līdz 830 EUR no 2021. gada 1. septembra

01.03.00 Sociālās korekcijas izglītības iestāde

13 272

19 908

19 908

01.05.00 Dotācija privātajām mācību iestādēm

702 048

1 053 168

1 053 168

01.08.00 Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi

4 169

6 551

6 551

02.01.00 Profesionālās izglītības programmu īstenošana

2 685 319

3 927 438

3 927 438

09.10.00 Murjāņu sporta ģimnāzija

74 856

112 284

112 284

09.19.00 Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

1 379 296

2 068 944

2 068 944

3.

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana

122 473

122 473

122 473

MK 22.09.2019. sēdes prot. Nr. 55 38.§.  3. punkts

Nodrošināts darba samaksas pieaugums ārstniecības personām 2021. gadā

01.03.00 Sociālās korekcijas izglītības iestāde

3 451

3 451

3 451

02.01.00 Profesionālās izglītības programmu īstenošana

88 730

88 730

88 730

09.10.00 Murjāņu sporta ģimnāzija

30 292

30 292

30 292

4.

Akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmju paaugstināšana saskaņā ar pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku

4 292 578 

4 292 578

4 292 578

MK 22.09.2019. sēdes prot. Nr. 55 38.§.  3. punkts

Nodrošināts finansējums akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmju paaugstināšanai ar 2021. gada 1. janvāri, lektoram nosakot minimālo likmi 900 euro un paaugstinot likmi citiem amatiem saskaņā ar grafiku

03.01.00 Augstskolas

3 441 048

3 441 048

3 441 048

03.11.00 Koledžas

851 530

851 530

851 530

5.

 

 

 

Jauna, droša energoekonomiska apkures katla uzstādīšana izglītības programmu īstenošanas vietā Dagdā, kā arī ēku remontdarbu īstenošana izglītības programmu īstenošanas vietā Višķi

250 000

 

 

Priekšlikums Nr. 55 2. lasījumam

Nodrošināts papildu finansējums Daugavpils Būvniecības tehnikumam, lai 2021.gadā nodrošinātu jaunu, drošu un energoekonomisku apkures katlu iegādi izglītības programmu īstenošanas vietā Dagdā,  kā arī ēku remontdarbiem izglītības programmu īstenošanas vietā Višķi

Iegādāti un uzstādīti  jauni, droši un energoekonomiski apkures katli izglītības programmu īstenošanas vietā Dagdā (skaits)

4

-

-

02.01.00 Profesionālās izglītības programmu īstenošana

6.

Olimpiskā centra "Rēzekne" būvniecības pabeigšana

956 058

-

-

Priekšlikums Nr. 67 2. lasījumam

Ar valsts līdzfinansējumu tiek īstenoti valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projekti

Projekti, kuru īstenošanai piešķirti valsts budžeta līdzekļi (skaits)

1

-

-

09.04.00 Sporta būves

7.

1991.gada barikāžu trīsdesmitgades atzīmēšana

4 000

-

-

Priekšlikums Nr. 78 2. lasījumam

Nodrošināta pasākumu "Izglītības iestāžu un pedagogu labās prakses piemēri barikāžu notikumu izzināšanā un atceres norišu organizēšanā"  un "Skolēnu pētniecisko un radošo darbu konkurss "Garaspēka barikādes", darbu lasījumi un prezentācijas” īstenošana  

Izglītības iestāžu un pedagogu labās prakses piemēru popularizēšana

Tiešsasites pasākums - labās prakses prezentācijas (skaits)

1

-

-

Skolēnu pētnieciskā darbība Barikāžu atceres notikumu izpētei

Konkursa noslēguma pasākums ar skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumiem (skaits)

1

-

-

 

42.06.00 Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana

Kopā

14 564 885

11 603 344

11 603 344