Izglītības un zinātnes ministrijas darbības jomas:

 • Vispārējā izglītība
 • Profesionālā izglītība
 • Augstākā izglītība
 • Valsts valodas politikas īstenošana
 • Zinātne
 • Sports
 • Jaunatnes politikas īstenošana
 • ES fondu un citu ES politiku instrumentu un ārvalstu finansējuma projektu un pasākumu īstenošana
 • Nozaru vadība un politikas plānošana

Izglītības un zinātnes ministrijas galvenie pasākumi 2022. gadā:

 1. turpinot pilnveidotā mācību satura vispārējā izglītībā īstenošanu, sniegt atbalstu skolēnu individuālo kompetenču attīstībai, izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām, turpināt konceptuāli jauna skolotāju izglītības modeļa ieviešanu, sniegt atbalstu skolotāju digitālo kompetenču nostiprināšanai, uzsākt pāreju uz jaunu valsts pārbaudījumu sistēmu;
 2. turpinot augstākās izglītības institūciju pārvaldības modeļa pilnveidi, konsolidāciju, sekmēt ieguldītā finansējuma efektivitāti un sistēmas orientāciju uz atbilstību darba tirgus prasībām, studiju kvalitātes un augstskolu konkurētspējas celšanu, mazināt Covid-19 krīzes ietekmi uz augstāko izglītību, palielinot stipendiju apmēru un skaitu koledžas, bakalaura un maģistra līmeņa studijām un  ieviest jaunu sociālo stipendiju fondu “Studētgods” studējošiem no daudzbērnu ģimenēm;
 3. turpināt valsts pētījumu programmu un fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursu īstenošanu, īstenot deviņas valsts pētījumu programmas, nodrošināt zinātnes bāzes finansējumu, stiprināt sadarbību ar Eiropas Kodolpētījumu centru (CERN) un Eiropas Kosmosa aģentūru (EKA), turpināt Latvijas zinātnes politikas ieviešanas sistēmas institucionālo konsolidāciju, paplašināt sadarbību ar diasporas organizācijām valstīs ar lielāko diasporas zinātnieku skaitu un turpināt zinātnes stratēģiskās komunikācijas plāna ieviešanu;
 4. turpinot pedagogu darba samaksas sistēmas monitoringu, sagatavot priekšlikumus izmaiņām finansēšanas modelī;
 5. turpinot izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas vispārējā, profesionālajā un augstākajā izglītībā izstrādi un īstenošanu, izstrādāt un attīstīt izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu, tai skaitā izglītības kvalitātes monitoringa rīkus, to attīstību un aprobāciju;
 6. pārskatīt sporta nozares finansēšanas pārvaldības un administratīvās pārvaldības modeli, pilnveidot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanas kārtību un kritērijus, Latvijas Sporta muzeja pārvaldības procesa izmaiņas, kā arī ieviest centralizētu sporta nozares valsts kapitālsabiedrību (IZM pārvaldībā esošo nacionālo sporta bāzu) pārvaldības modeli;
 7. nodrošināt atbalstu sekmīgai valsts politikas maiņai pakāpeniskā pārejā uz vispārējo izglītību valsts valodā, nodrošināt metodikas resursu daudzveidību un pedagogu kompetenču pilnveidi, sniegt atbalstu latviešu valodas resursu digitalizācijai un latviešu valodas korpusa pilnveidei, veicināt reemigrāciju, nodrošināt atbalstu diasporai latviskās izglītības nodrošināšanā, kā arī sniegt atbalstu latviešu valodas apguvei ārvalstu augstskolās un veicināt diasporas izglītības un valodas pētniecību;
 8. turpināt profesionālās izglītības satura reformu un turpināt modulāro izglītības programmu ieviešanu, veicināt darba vidē balstītu mācību pieejas ieviešanu profesionālajā izglītībā, veikt pasākumus profesionālās izglītības iestāžu iesaistes pieaugušo izglītībā palielināšanai, pilnveidot likumdošanas ietvaru reformu virzībai;
 9. turpinot attīstīt jaunatnes politikas koordināciju valsts un pašvaldību mērogā un darba ar jaunatni vienmērīgu pārklājumu visā Latvijas teritorijā, atbalstīt darba ar jaunatni attīstību pašvaldībās, veicināt jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu, kā arī stiprināt jauniešu, jaunatnes organizāciju un izglītojamo pašpārvalžu kapacitāti un līdzdalības mehānismus lēmumu pieņemšanā;
 10. turpinot pilnveidot Valsts izglītības informācijas sistēmas, Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas un Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas darbību, veicināt datu apmaiņas pakalpojumu pieejamību, mazināt administratīvo slogu un pilnveidot datu uzkrāšanu, kā arī informācijas analīzes iespējas un veicināt datu atvērtību;
 11. nodrošināt visu ministrijas pārziņā esošo ES fondu 2014. – 2020. gada perioda specifisko atbalsta mērķu īstenošanu;
 12. nodrošināt Latvijas dalību ES izglītības, jaunatnes un sporta jomas programmā Erasmus+, programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” un ES zinātnes, pētniecības un inovāciju atbalsta programmā Apvārsnis2020, Atveseļošanas un noturības mehānisma pasākumi.

Izglītības un zinātnes ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Izglītības un zinātnes ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2 410,2

2 500,3

2 406,8

2 193,8

2 016,6

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā1

1 717,6

1 777

1 810,4

1 879,4

1 879,4

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

448,5

456,1

438,1

453,1

453,1

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

1 910,8

2 013,7

1 918,1

1 918,1

1 918,1

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā1

1 717,6

1 777

1 810,4

1 879,4

1 879,4

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

448,5

456,1

438,1

453,1

453,1

ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

499,4

486,6

488,7

275,7

98,5

Piezīmes.

1Pedagogu darba slodžu skaitu nosaka atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur viena slodze (attiecīgajam amatam) atbilst noteiktam stundu skaitam nedēļā un/vai gadā

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2022. līdz 2024. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2022. gadā

2023. gadā

2024. gadā

1.

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana

2 871 565

8 614 695

8 614 695

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§.  2. punkts

Nodrošināta pedagogu darba samaksa 2022. gadā un turpmāk ik gadu, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu, sākot ar 2022. gada 1. septembri, līdz 900 euro

Pedagogu zemākās darba algas likmes pieaugums (%)

8,4

8,4

8,4

01.03.00 Sociālās korekcijas izglītības iestāde

5 783

17 349

17 349

01.05.00 Dotācija privātajām mācību iestādēm

344 184

1 032 552

1 032 552

01.08.00 Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi

2 076

6 228

6 228

02.01.00 Profesionālās izglītības programmu īstenošana

1 838 260

5 514 780

5 514 780

09.10.00 Murjāņu sporta ģimnāzija

27 338

82 014

82 014

09.19.00 Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

653 924

1 961 772

1 961 772

2.

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana

20 324

20 324

20 324

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§.  2. punkts

Nodrošināts darba samaksas pieaugums ārstniecības personām 2022. gadā

Ārstu un funkcionālo speciālistu zemākās mēnešalgas pieaugums (%)

4,4

4,4

4,4

Ārstniecības un pacientu aprūpes personu zemākās mēnešalgas pieaugums (%)

4,74

4,74

4,74

01.03.00 Sociālās korekcijas izglītības iestāde

304

304

304

02.01.00 Profesionālās izglītības programmu īstenošana

15 066

15 066

15 066

09.10.00 Murjāņu sporta ģimnāzija

4 954

4 954

4 954

3.

Pirmsskolas pedagogu minimālās algas likmes palielināšana līdz 872 euro (no 2021.gada 1.septembra)

119 856

119 856

119 856

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§.  2. punkts

Nodrošināta pirmsskolas pedagogu minimālas algas likmes palielināšana, sākot ar 2021. gada 1. septembri, līdz 872 euro                                                                                              

Pirmsskolas pedagogu zemākās darba algas likmes pieaugums (%)

5

5

5

01.05.00 Dotācija privātajām mācību iestādēm

4.

BEREC darbinieku bērnu izglītības izdevumu segšana

160 000

184 000

208 000

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§.  2. punkts

Nodrošināts līdzfinansējums BEREC biroja darbinieku bērnu mācību maksas segšanai

Izglītojamie (skaits)

20

23

26

01.08.00 Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi

5.

Konceptuālā ziņojuma “Par māsas profesijas turpmāko attīstību” ieviešana

2 250 813 

2 250 813

2 250 813

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§.  2. punkts

Nodrošinātas budžeta vietas bakalaura māszinību programmā

 Budžeta vietas bakalaura māszinību programmā (skaits)

155

155

155

03.01.00 Augstskolas

6.

 

 

 

Stipendija apmērā un skaita palielināšana

1 757 419

1 757 419

1 757 419

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§.  2. punkts

Palielināts stipendiju apmērs koledžas, bakalaura un maģistra līmeņa studijām

Vienas stipendijas apmērs (euro)

140

140

140

03.01.00  Augstskolas                        

1 545 379

1 545 379

1 545 379

03.11.00  Koledžas

212 040

212 040

212 040

7.

Sociālo stipendiju nodrošināšana studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm

3 622 080

6 097 513

8 386 668

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§.  2. punkts

Nodrošinātas stipendijas studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm

Stipendiju saņēmēji (skaits)

2 262

3 810

5 241

03.06.00 Sociālo stipendiju fonds “Studētgods”

8.

Zinātnes bāzes finansējuma palielināšanai un fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai

10 600 000

10 600 000 

10 600 000

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§.  2. punkts

Nodrošināta finansējuma palielināšana fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai

Tiek īstenoti fundamentālie un lietišķie pētījumi

Fundamentālie un lietišķie pētījumi (skaits)

174

174

174

05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Nodrošināta zinātnes bāzes finansējuma palielināšana

Iegūti maģistra un doktora grādi zinātniskajos institūtos, kas saņem zinātnes bāzes finansējumu

Maģistra un doktora grāda ieguvēji zinātniskajos institūtos, kas saņem zinātnes bāzes finansējumu (skaits)

195

195

195

Pētniecībā un attīstībā (PLE)  ir iesaistīts nepieciešamais zinātnisko darbinieku skaits

Zinātniskie darbinieki (skaits)

7 000

7 000

7 000

Pētniecībā ir nodarbināti jaunie zinātnieki maģistranti, doktoranti un doktora grāda ieguvēji (PLE) (skaits)

Pētniecībā nodarbināti jaunie zinātnieki – maģistranti, doktoranti un doktora grāda ieguvēji (skaits)       

400

400

400

05.02.00 Zinātnes bāzes finansējums

7 600 000

7 600 000

7 600 000

9.

Latvijas dalības CERN asociētās dalībvalsts statusā nodrošināšana

1 609 184

1 628 184

1 468 184

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§.  2. punkts

Nodrošināta Latvijas dalība Eiropas Kodolpētījumu organizācijā (CERN) asociētās dalībvalsts statusā

Latvijas pētnieki ir iesaistījušies CERN pētniecības projektos

Latvijas pētnieki CERN (skaits)

6

8

10

Tiek īstenoti CERN industrijas un pētniecības pasūtījumi Latvijas zinātniskajām institūcijām un komersantiem

CERN industrijas un pētniecības pasūtījumi (skaits)

4

6

8

05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana

10.

Sports - valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī, investīcijas valsts nozīmes sporta būvēs

3 000 0000

2 000 000

2 000 000

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§.  2. punkts

Nodrošināta valsts funkcija sporta nozarē nemainīgajā līmenī

Atzītās sporta federācijas saņem valsts atbalstu to pārstāvēto sporta veidu un darbības jomu attīstībai

Atzīto sporta federāciju aktivitātēs iesaistītas personas (skaits)

110 000

120 000

130 000

Latvijā organizētas starptautiskās sporta sacensības (skaits)

60

70

80

09.09.00 Sporta federācijas un sporta pasākumi

409 819

409 819

409 819

Atbalstīta komandu sporta spēļu sporta federāciju dalība Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases turnīros un finālsacensībās

Finansiāli atbalstītas komandu sporta spēļu sporta federācijas (skaits)

13

13

13

09.17.00 Dotācija komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai”

239 189

239 189

239 189

Īstenotas biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” programmas

Īstenotas programmas (skaits)

5

5

5

Latvijas dalība Olimpiskajās spēlēs (skaits)

1

-

 

Ikmēneša pabalstus saņemošo LOV Pamatsastāvā un Rezerves sastāva esošie sportisti un viņu treneri (skaits)

160

160

160

Nodrošināta Latvijas Olimpiskā vienības darbība

Latvijas Olimpiskās vienības sportisti (skaits)

169

169

169

Nodrošināta nodibinājuma “Latvijas Olimpiešu sociālais fonds” darbība

Ikmēneša pabalstu par mūža ieguldījumu sportā saņemošie sporta veterāni (skaits)

173

173

173

09.21.00 Augstas klases sasniegumu sports

1 225 947

1 225 947

1 225 947

Atbalstīta pielāgotā sporta attīstība

Latvijas dalība Eiropas un pasaules čempionātos cilvēkiem ar invaliditāti (skaits)

1

1

1

Latvijas dalība Paralimpiskajās spēlēs (skaits)

-

1

-

09.25.00 Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” pielāgotā sporta

125 045

125 045

125 045

Turpinātas investīcijas valsts  pārvaldībā esošo sporta bāzu attīstībā

Ar valsts līdzfinansējumu tiek īstenoti valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projekti

Projekti, kuru īstenošanai piešķirti valsts budžeta līdzekļi (skaits)

3

-

-

 

09.04.00 Sporta būves

1 000 000

 

 

 

11.

Asistenta pakalpojuma nodrošināšanai izglītības iestādēs

912 408

1 003 053

1 141 361

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§.  2. punkts

Nodrošināt finansējumu izglītojamo skaita pieaugumam

Nodrošināts finansējums izglītojamo skaita pieaugumam (skaits)

62

92

122

12.00.00 Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanas atbalstam un pašaprūpes veikšanai

12.

Darba ar jaunatni kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas izveidei un attīstībai, tai skaitā jauniešu līdzdalības veicināšanai

754 380

754 380

754 380

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§.  2. punkts

Nodrošināta darba ar jaunatni kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas izveide un attīstība

Paaugstināta darba ar jaunatni kvalitāte pašvaldībās

Darbinieki, kuriem uzlabotas darba ar jaunatni veicēju prasmes iesaistīt un atbalstīt jauniešus ar ierobežotām iespējām (skaits)

48

48

48

Uzlabotas pašpārvalžu dalībnieku un konsultantu kompetences jauniešu līdzdalības veicināšanai

Dalībnieki, kuri mācību rezultātā uzlaboja savas kompetences (skaits)

450

450

450

Sekmēta jauniešu iesaiste un līdzdalība

Atbalstītie NVO projekti (skaits)     

25

25

25

Nodrošināta informācijas ievākšanas un apkopošanas monitoringa rīka izveide un ieviešana, lai plānotu datos un pierādījumos balstītu jaunatnes politiku Latvijā

Izstrādāts jaunatnes politikas monitoringa rīks (skaits)

1

-

-

Veikti pētījumi (skaits)

2

2

2

21.00.00 Jaunatnes politikas valsts programma

13.

Izglītības satura (eksaminācija) ieviešana un attīstība

894 586

894 586

894 586

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§.  2. punkts

Nodrošināta izglītības satura ieviešanas pārraudzība vispārējā un profesionālajā izglītībā,  t.sk. pāreja uz jaunu valsts pārbaudījumu sistēmu, digitālo risinājumu uzturēšanu un attīstību, pārvaldības procesu digitalizāciju

Izstrādāti un aprobēti obligātie valsts pārbaudes darbi pamatizglītībā

Valsts pārbaudes darbi (skaits)

6

6

6

Izstrādāti un aprobēti obligātie un izvēles valsts pārbaudes darbi vispārējā vidējā izglītībā

Valsts pārbaudes darbi (skaits)

22

22

22

Novērtēts skolēnu sniegums latviešu valodas valsts pārbaudes darbā par pamatizglītību

Skolēnu aizpildītie pārbaudes darbi (skaits)

4 000

36 000

36 000

Novērtēts skolēnu sniegums obligātajos un izvēles valsts pārbaudes darbos par vispārējo vidējo izglītību

Skolēnu aizpildītie pārbaudes darbi (skaits)

80 000

80 000

80 000

42.06.00 Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana

14.

 

 

 

Finansējums biedrībai “Draudzīgais aicinājums” pasākuma “Gada skolotājs” organizēšanai

5 000

-

-

Priekšlikums Nr. 93 2. lasījumam

Organizēts pasākums “Gada skolotājs”

Pasākumi (skaits)

1

-

-

01.08.00 Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi

15.

 

 

 

Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītības programmas īstenošanas vietas “Višķi” materiāltehniskās bāzes uzlabošanai mūsdienīgas mācību vides un kvalitatīvas profesionālās izglītības nodrošināšanai                  

88 000

-

-

Priekšlikums Nr. 94 2. lasījumam

Uzlabota Daugavpils Būvniecības tehnikuma materiāltehniskā bāze, IKT daļējas infrastruktūras izveide un mūsdienīgas mācību vides izveide Lauksaimniecības nozares un Mašīnzinību izglītības programmās izglītības programmu īstenošanas vietā “Višķi”

Iegādātas un uzstādītas tehnoloģiskās iekārtas  izglītības programmu īstenošanas vietā “Višķi” (skaits)

63

-

-

02.01.00  Profesionālās izglītības programmu īstenošana

Kopā

28 665 615

35 924 823

38 216 286

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

IZM 2022. gadam, salīdzinot ar 2021. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. izveidota apakšprogramma 03.06.00 “Sociālo stipendiju fonds “Studētgods””;
 2. izslēgta apakšprogramma 62.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)”;
 3. izslēgta apakšprogramma 63.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)”;
 4. izslēgta apakšprogramma 70.07.00 “Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana”.