Jaunumi

Otrdien, 6. martā, Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināts likumprojekta par vidēja termiņa budžeta ietvara 2019., 2020. un 2021. gadam, kā arī valsts budžeta likumprojekta 2019. gadam sagatavošanas grafiks. Tāpat apstiprināts izdevumu pārskata tvērums 2018. gadam, kas paredz turpināt pārskatīt no valsts budžeta finansētās funkcijas, lai mazinātu administratīvo slogu un īstenotu tās ekonomiskāk un racionālāk. Vienlaikus plānots sniegt izvērtējumu un priekšlikumus valsts budžeta iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas optimizācijai atbilstoši MK atbalstītajam darbības plānam.

Saistībā ar Valsts pārvaldes reformu plānā noteiktajiem virzieniem ir plānots sākt ministriju, to padotībā esošo valsts budžeta iestāžu un citu centrālo valsts iestāžu vajadzībām izmantotā  nekustamā īpašuma (administratīvo ēku) un tā apsaimniekošanas izdevumu izvērtējumu. 2018. gadā ir paredzēts izvērtēt nekustamos īpašumus Rīgas teritorijā un sagatavot priekšlikumus turpmākajai rīcībai.

Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktais atļauj Saeimas vēlēšanu gadā gadskārtējo valsts budžeta likuma projektu iesniegt Saeimā ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc tam, kad jaunievēlētā Saeima izteikusi MK savu uzticību. Finanšu ministrija uzsver, ka ir nepieciešams darbu pie budžeta likumprojektu sagatavošanas sākt savlaicīgi, lai jaunievēlētajai Saeimai un MK nodrošinātu nepieciešamo informāciju galīgo lēmumu pieņemšanai un likumprojektus būtu iespējams pieņemt vēl šogad, lai tie stātos spēkā jau 2019. gada 1. janvārī.

Likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021. gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2019. gadam” sagatavošanas grafiks:

Nr.
p. k.

Pasākums

Izpildītāji

Termiņš

 

Informatīvā ziņojuma “Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2019., 2020. un 2021. gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu” izskatīšana Ministru kabinetā

Finanšu ministrija

2018. gada 20. marts

 

 

Latvijas Stabilitātes programmas 2019.–2021. gadam apstiprināšana Ministru kabinetā (makroekonomisko rādītāju prognozes 2019., 2020. un 2021. gadam, vidēja termiņa vispārējās valdības budžeta mērķi un fiskālās politikas prioritātes)

Finanšu ministrija

2018. gada

10. aprīlis

 

 

Latvijas Stabilitātes programmas 2019.–2021. gadam iesniegšana Eiropas Komisijai

Finanšu ministrija

2018. gada 13. aprīlis

 

Fiskālo risku vadības ziņojuma iesniegšana Finanšu ministrijā

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes (turpmāk – ministrijas)

2018. gada 27. aprīlis

 

Priekšlikumu par prioritārajiem pasākumiem un to īstenošanai nepieciešamo finansējumu iesniegšana Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā

Ministrijas

2018. gada 1. augusts

 

Vispārējās valdības budžeta plāna apstiprināšana Ministru kabinetā

Finanšu ministrija

2018. gada 15. oktobris (ārkārtas sēde)

 

Vispārējās valdības budžeta plāna iesniegšana Eiropas Komisijai un Eirogrupai

Finanšu ministrija

2018. gada 15. oktobris

 

Informatīvā ziņojuma “Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2019., 2020. un 2021. gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021. gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2019. gadam” izstrādes procesā” izskatīšana Ministru kabinetā

Finanšu ministrija

2018. gada 16.oktobris

Budžeta sagatavošanas grafiks

 

MK rīkojuma projekts un tā pielikums ar grafiku pieejams MK mājaslapā.