Jaunumi

Otrdien, 14.jūlijā, valdība apstiprināja Finanšu ministrijas (FM) sagatavotos Ministru kabineta (MK) noteikumus par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, noteikumos lielākoties saglabājot pašreizējo regulējumu.

Atbilstoši noteikumos noteiktajai kārtībai  valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas līdz 2020. gada 31. decembrim atbrīvo komersantus un citus saimnieciskās darbības veicējus, biedrības un nodibinājumus, kurus ietekmējusi saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu. Tāpat saglabāta iespēja nepiemērot kavējuma procentus un līgumsodus, ja samaksa tiek kavēta, izņemot maksu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Attiecībā pret līdzšinējo regulējumu noteikumos veiktas atsevišķas izmaiņas, piemēram, papildināts kritērijs, kādam ir papildus jāatbilst nomniekam, lai saņemtu noteikumos paredzēto atbalstu, kā arī precizēts nomas atbrīvojuma kritērijs, nomnieka iesniegumā norādāmā informācija, lēmuma par atbalsta piešķiršanu pieņemšanas termiņš, kā arī precizēti nosacījumi atbalsta pasākumam, kas tiek sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas Pagaidu regulējumu valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā. Vienlaikus paredzēts pārejas noteikums attiecībā uz iesniegumiem, kas iesniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai par periodu no 2020.gada 12.marta līdz 2020.gada 9.jūnijam.

Ņemot vērā Eiropas Komisijas 2020.gada 10.jūlija lēmumu “Reduction of the lease payment for lessees of publicly-owned property”, gadījumos, kad nomnieks nekustamo īpašumu vai kustamo mantu izmanto saimnieciskai darbībai un atbalsta pasākumu piemērošanas gadījumā atvieglojums nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, iznomātāji varēs sniegt atbalstu nomniekam saskaņā ar de minimis regulējumu  vai  atbilstoši Eiropas Komisijas Pagaidu regulējumam valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā.