Jaunumi ES fondi

Otrdien, 14. jūnijā, Ministru kabineta (MK) sēdē tika izskatīts MK noteikumu projekts par Eiropas Savienības (ES) kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam tehniskās palīdzības īstenošanu jeb ES fondu tehnisko palīdzību.

Noteikumi nosaka tehniskās palīdzības īstenošanas kārtību un maksimāli pieejamā finansējuma sadalījumu ES fondu administrēšanā iesaistītajām institūcijām. Laika posmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2028. gada 31. decembrim kopējais pieejamais tehniskās palīdzības finansējums ir 174,3 miljoni eiro.

Ar tehniskās palīdzības atbalstu tiek nodrošināta gan atbilstoša ES fondu vadības un kontroles sistēmas izveide, gan IT sistēmas izveide un uzturēšana. gan ES fondu administrēšanā iesaistīto institūciju kapacitātes celšana, īstenojot fondu plānošanu, finansējuma ieguldīšanu, uzraudzību, izvērtēšanu un revīziju. Ar tehniskās palīdzības finansējumu tiek nodrošināts, ka ES fondu līdzekļi tiek ieguldīti tā, lai tie mērķtiecīgi un efektīvi sasniegtu jomas un projektus, kuriem finansējums ir nepieciešams, un sniegtu gaidītos rezultātus sociālekonomiskās attīstības veicināšanā. Tāpat tehniskā palīdzība nodrošina ES fondu publicitāti, ļaujot pēc iespējas plašākai sabiedrībai uzzināt par ES fondu piedāvātajām iespējām.

Ņemot vērā Latvijai 2021.-2027. gada periodā pieejamās ES fondu investīcijas 4,9 miljardu eiro apmērā, tehniskās palīdzības MK noteikumu izstrāde pozitīvi ietekmēs visas tautsaimniecības jomas, jo īpaši pētniecības, enerģētikas, informācijas komunikāciju tehnoloģiju, uzņēmējdarbības, vides, transporta, nodarbinātības, sociālās iekļaušanas un izglītības jomas, kurās plānotas vislielākās investīcijas.

Tā kā tehniskā palīdzība ir finanšu piešķīrums ar noteiktu mērķi dalībvalstij no Eiropas Komisijas, tad darbinieku, kuri strādā ar ES fondiem, funkcijas tiek finansētas no ES līdzekļiem, atslogojot valsts budžetu. TP finansējums ir izlietojams tikai ar ES fondu ieviešanu saistīto funkciju finansēšanai un nav izmantojams citu funkciju vai projektu finansēšanai. 

Jānorāda, ka Finanšu ministrija tehniskās palīdzības ieviešanas modeli jaunajam plānošanas periodam izstrādājusi, lai ievērojami samazinātu administratīvo slogu katram finansējuma saņēmējam un ietaupītu gan finanšu, gan cilvēkresursus tehniskās palīdzības administrēšanai, tajā pat laikā paredzot uzraudzības un kontroles mehānismus, lai nodrošinātu pieejamo līdzekļu iespējami efektīvu izlietošanu.

Noteikumu projektu skatīt MK mājaslapā.