Jaunumi

Valdība 14.aprīļa sēdē apstiprināja Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par Eiropas Komisijas (EK) priekšlikumu grozīt Eiropas Savienības (ES) fondu regulējumu, lai mazinātu COVID-19 radītās sekas. 

2020. gada 1. aprīlī spēkā stājās EK Investīciju iniciatīva reaģēšanai uz COVID-19, ar ko veikti grozījumi virknē ES fondu regulējošu dokumentu. Šie grozījumi neparedz papildu ES finansējuma piešķiršanu dalībvalstīm, bet esošo ES fondu piešķīruma resursu pārdali, sniedzot dalībvalstīm iespējas novirzīt finanšu līdzekļus no ES fondu kopējā apjoma. Tāpat grozījumi paredz veikt pārdales viena fonda ietvaros starp tādām prioritātēm kā veselības aprūpe, tai skaitā medicīnas darbinieku aizsardzībai nepieciešamā aprīkojuma nodrošināšana, atbalsts mazajiem un vidējiem komersantiem, jaunu finanšu instrumentu izveide, kā arī nodarbinātības veicināšanai. Tomēr vienlaikus sākotnējie grozījumi neļauj veikt ES fondu pārdali pietiekami efektīvi, jo EK bija noteikusi vairākus ierobežojumus.

Ņemot to vērā, ES dalībvalstis, t.sk. Latvija, aicināja EK veikt papildus grozījumus ES fondu regulējumā, lai ES fondu finansējumu varētu sekmīgi novirzīt COVID-19 negatīvo sociālekonomisko seku mazināšanai - pirmkārt, grozīt noteikumus par ES fondu tematisko koncentrāciju, kas citādi  ierobežotu pārdalāmo līdzekļu apmēru, ko var novirzīt COVID-19 krīzes seku mazināšanai. Otrkārt, paredzēt iespēju pārvirzīt līdzekļus fondu starpā, jo Latvijai lielākā daļa brīvo līdzekļu ir Kohēzijas fondā (apmēram 400 miljoni EUR), ko būtu iespējams novirzīt uz ERAF, lai tos varētu izmantot COVID-19 radītās krīzes seku risināšanai. Treškārt, jāparedz iespēju atbalstīt grūtībās nonākušus uzņēmumus, lai no ERAF varētu palīdzēt tiem uzņēmumiem, kas ir nonākuši grūtībās COVID-19 krīzes dēļ, piemēram, finansējot valsts atbalsta shēmas, kas ieviestas saskaņā ar EK pagaidu ietvaru.

Pieņemtā nacionālā pozīcija attiecībā uz regulējuma grozījumiem paredz atbalstīt papildus grozījumus, kas nozīmē elastīgākas iespējas rīkoties ar ES fondu līdzekļiem, Latvijai pieejamos brīvos līdzekļus apmēram 615 miljonu eiro apmērā novirzot COVID-19 negatīvo sociālekonomisko seku mazināšanai. 

FM sadarbībā ar citām iestādēm, partneriem un ES institūcijām, turpina aktīvi strādāt, lai sagatavotu un sniegtu nepieciešamos skaidrojumus par ES fondu izdevumu attiecināmību, nosacījumiem, kā arī par COVID-19 krīzes seku ātrākas pārvarēšanas iespējām ar ES fondu atbalstu. Nolemts, ka COVID-19 tiešie krīzes pārvarēšanas pasākumi pamatā tiks finansēti no valsts budžeta. Savukārt ES fondu finansējums tiks mobilizēts ekonomikas atlabšanas posmam pēc ārkārtas situācijas.