Jaunumi VSAOI

Piektdien, 8. oktobrī, notika trešā darba grupas sēde par priekšlikumiem minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) regulējuma pilnveidošanai. Sēdē tika uzklausīts Labklājības ministrijas redzējums par valsts sociālo apdrošināšanu, darba tirgus situāciju un aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem, kā arī izskatīts priekšlikums izplatīt anketu par iesaistīto personu viedokli saistībā ar nepilnu slodzi un minimālajām VSAOI.

Labklājības ministrija sanāksmē informēja par aktuālo situāciju saistībā ar ilgstošiem bezdarbniekiem, bezdarbnieku statusu, pabalstu un pienākumiem, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvajiem pasākumiem, partnerībām un piedāvātajām mācībām. Tāpat tika iezīmētas arī citas atbalsta iespējas, ko piedāvā Valsts izglītības attīstības aģentūra un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra.

Lai darba grupas ietvaros identificētu problēmsituācijas un konstatētu iespējamos padziļināta darba virzienus, ir sagatavota aptaujas anketa. To darba grupas dalībnieki aicināti izplatīt saviem biedriem, iesaistītajām organizācijām un uzņēmumiem, lai, apkopojot rezultātus, varētu sagatavot kopīgus secinājumus par regulējuma pilnveidošanu.

VSAOI ir valsts noteikts un regulēts veids, kā nodrošināt sevi ar ienākumiem gan ilgtermiņā, gan neparedzētos gadījumos. Persona, par kuru ir veiktas obligātās sociālās iemaksas, ir finansiāli pasargāta, - nodrošināta ar ienākumiem situācijās, kad nepieciešama palīdzība, piemēram, kad nav iespējas strādāt nelaimes gadījuma vai invaliditātes dēļ, esam zaudējuši apgādnieku vai arī jaunā māmiņa vai tētis dodas bērna kopšanas atvaļinājumā.

Katram Latvijas iedzīvotājam pienākošais pabalstu, atlīdzību vai pensijas apmērs ir atkarīgs no viņa veiktajām sociālajām iemaksām, – jo lielāki bijuši ienākumi, no kuriem veiktas iemaksas, jo attiecīgi lielāks arī pabalsta, pensijas vai atlīdzības apmērs. Šo informāciju iespējams noskaidrot arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras e-pakalpojumos.

Obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas ir ar likumu noteikts obligāts maksājums speciālā budžeta kontā, kas dod tiesības sociāli apdrošinātai personai saņemt likumā noteiktos sociālās apdrošināšanas pakalpojumus. Iemaksu apmērs ir atkarīgs arī no sociāli apdrošinātās personas statusa, jo dažādas personu grupas ir pakļautas dažādiem obligātās sociālās apdrošināšanas veidiem – pašnodarbinātajiem, arī mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, samaksāto nodokļu apmērs nav tāds pats kā, piemēram, cilvēkam, kurš ir darba ņēmējs SIA.