Jaunumi

No 30. novembra līdz 1. decembrim Finanšu ministrijas pārstāvji attālināti piedalīsies Eirogrupas un neformālajā Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē.

Eirogrupas sanāksmes laikā paredzēts pārrunāt Starptautiskā valūtas fonda (SVF) ikgadējo eirozonas IV panta konsultāciju ziņojumu un uzklausīt Eiropas Komisijas viedokļus par dalībvalstu Budžeta plāna projektiem, kā arī diskutēt par citiem aktuāliem jautājumiem. Savukārt paplašinātās Eirogrupas sanāksmes laikā plānots pārrunāt tālākas Banku savienības stiprināšanas jautājumus, Eiropas Stabilitātes mehānisma līgumu un atbalsta mehānismu Vienotajam noregulējuma fondam, kā arī gatavoties decembra Eirosamitam.

Neformālās ECOFIN sanāksmes laikā pārrunās aktuālākos ekonomikas un finanšu jautājumus, īpaši pievēršot uzmanību ārkārtas situācijai un ekonomikas atveseļošanai COVID-19 dēļ. Paredzēts izskatīt grozījumus Padomes direktīvā par administratīvo sadarbību nodokļu jomā (DAC7). DAC7 galvenais mērķis ir ieviest automātisku informācijas apmaiņu par pakalpojumu sniedzēju gūtajiem ienākumiem, kuri gūti, izmantojot digitālās platformas komercdarbībai. Šī informācija palīdzēs nodokļu administrācijām pārbaudīt, vai personas, kas gūst ienākumus digitālajās platformās, veic nodokļu nomaksu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Sanāksmes turpinājumā plānots uzklausīt progresa ziņojumu par Banku savienības stiprināšanu, kā arī pārrunāt aktuālos tiesību aktu priekšlikumus. ECOFIN dalībnieki uzklausīs prezidentūras informāciju par Eiropas Komisijas rīcības plānu par Kapitāla tirgu savienību. Jaunais rīcības plāns paredz sekmēt Eiropas ekonomikas atgūšanos no COVID-19 izraisītās ekonomiskās krīzes, attīstot ES kapitāla tirgu un nodrošinot uzņēmumu piekļuvi tirgus finansējumam. Tāpat paredzēta arī  Eiropas Komisijas prezentācija par ekonomisko situāciju un Eiropas semestri 2021.

Sanāksmes dalībnieki pārrunās dažādus starptautiskus jautājumus, piemēram, G20 vienošanos par vienotu pieeju ārējā parāda restrukturizēšanā, starptautisko nodokļu jautājumus, kā arī Eiropas Revīzijas palātas ikgadējo ziņojumu par ES budžeta ieviešanu 2019. gadam. Sanāksmes noslēgumā paredzēts uzklausīt prezentāciju par Itālijas G20 prezidentūras prioritātēm.