Jaunumi

No 3. līdz 4. novembrim  Finanšu ministrijas pārstāvji attālināti piedalīsies Eirogrupas un neformālajā Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē.

Eirogrupas sanāksmes laikā paredzēts pārrunāt aktuālo situāciju ar COVID-19, vērtējot izaicinājumus eirozonā un globālajā ekonomikā. Tāpat plānota viedokļu apmaiņa ar Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetāro jautājumu komitejas vadītāju un stratēģiska diskusija par eiro kā digitālo valūtu. Sanāksmes dalībnieki uzklausīs ziņojumu par Banku savienības darbības aspektiem un ziņojumu par Vienotās noregulējuma padomes nesenajām aktualitātēm. Savukārt paplašinātās Eirogrupas sanāksmes laikā plānots pārrunāt diskusijas par likviditāti noregulējumā, kā arī Eirogrupas apstiprināto drošības tīklu, reaģējot uz krīzi.

Neformālās ECOFIN sanāksmes laikā pārrunās aktuālākos ekonomikas un finanšu jautājumus, īpaši pievēršot uzmanību ārkārtas situācijai un ekonomikas atveseļošanai COVID-19 dēļ. Paredzēts izskatīt secinājumus par Eiropas Komisijas rīcības plānu visaptverošai ES politikai, lai novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu. ES Padomes secinājumu projektā pausts atbalsts ciešākai ES noteikumu harmonizācijai, īpaši rosinot harmonizēt regulējumu tādās jomās kā klientu identifikācija un izpēte (tai skaitā attiecībā uz politiski nozīmīgām personām), patieso labuma guvēju noskaidrošana, ziņošanas kārtība par aizdomīgiem darījumiem, uzraudzības pasākumi un sankcijas, vienlaikus ņemot vērā, ka atsevišķu noteikumu harmonizācijai būtu nepieciešams ietekmes novērtējums.

Sanāksmes turpinājumā plānots pārrunāt aktuālos tiesību aktu priekšlikumus un informēt par esošo situāciju ar grozījumiem Padomes direktīvā par administratīvo sadarbību nodokļu jomā (DAC 7). Tāpat finanšu ministrus informēs par esošo situāciju ar rīcības plānu, lai novērstu ienākumus nenesošos kredītportfeļus. Turpinot darbu pie šī jautājuma, svarīgi ņemt vērā un mērķtiecīgi reaģēt uz COVID-19 pandēmijas radītajiem ekonomisko situāciju pasliktinošajiem faktoriem. Līdz ar to ir atbalstāma stratēģijas sagatavošana, kas vērsta uz maksātnespējas un parādu piedziņas regulējuma uzlabošanu, ienākumus nenesošo kredītportfeļu otrreizējā tirgus attīstīšanu, kā arī aktīvu pārvaldes sabiedrību darbības veicināšanu.

ECOFIN dalībnieki uzklausīs prezidentūras informāciju par Eiropas semestri 2020, kā arī tiks prezentēts Eiropas Fiskālās valdes 2020. gada ikgadējais ziņojums. Sanāksmes noslēgumā paredzēts pārrunāt Starptautiskā valūtas fonda un Pasaules Bankas notikušo sanāksmju rezultātus un aktuālo situāciju par starptautiskajām diskusijām nodokļu jomā, kā arī ES statistiku.