Jaunumi

Ceturtdien, 5. novembrī, Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināts Finanšu sektora attīstības plāns 2021.-2023. gadam. Plāns ir izstrādāts, lai noteiktu finanšu sektora politikas vidēja termiņa attīstības virzienus, sniedzot finanšu sektora darbības izvērtējumu un nosakot sasniedzamās prioritātes un rezultātus.

“Pastāvot ļoti augstai nenoteiktībai par COVID-19 ierobežošanai nepieciešamo laiku, gan pasaules, gan Latvijas ekonomiskās attīstības prognozes ir tikušas visai strauji koriģētas un ar šādām korekcijām jārēķinās arī turpmāk. Ekonomikas atveseļošanās notiek nevienmērīgi gan valstu, gan nozaru griezumā, un tā lielā mērā būs atkarīga tieši no vīrusa turpmākās izplatības. Vīrusa ierobežošana un finansējuma pieejamība uzņēmējiem un iedzīvotājiem šodien un nākotnē ir  svarīgākie faktori turpmākai ekonomikas attīstībai,” uzsver finanšu ministrs Jānis Reirs.  

Valdība ir vienojusies īstenot tādu finanšu tirgus politiku, kas veicina finanšu sektora konkurētspēju un digitālu attīstību, atbalstot tautsaimniecības izaugsmi. Līdz ar to plānā ietverto pasākumu mērķis ir turpināt atbalstīt inovatīvu un pieejamu finanšu sektoru, kas sekmē un atbalsta ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību, kā prioritāros nosakot trīs attīstības virzienus: finansējuma pieejamība un investīciju iespējas, digitalizācija un inovatīvu pakalpojumu pieejamība un ilgtspējīgas finanses.

Plāns paredz finanšu tirgus politikas mērķus un pasākumus finanšu sektora attīstībai vidējā termiņā, vienlaikus norādot par pasākumu izpildi atbildīgās institūcijas, uzdevumu izpildes termiņus, sasniedzamos rezultātus un plāna izpildes uzraudzības kārtību.

Ilgtermiņā svarīga būs politikas normalizācija un patstāvīgi funkcionējoša ekonomika, un līdz ar to arī finanšu sektora spēja efektīvi nodrošināt finansējuma pieejamību, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, ko pandēmija skārusi vissmagāk. Ekonomikas atveseļošanā un tālākā attīstībā kritiski svarīga būs digitālā pāreja, lai nodrošinātu tehnoloģisko neatkarību, konkurētspēju, zaļo pāreju, darba vietu veidošanu un iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanu. Arvien lielāks uzsvars nepieciešams arī uz ilgtspējīgas finansēšanas jautājumiem, kas integrē vides, sociālos un pārvaldības kritērijus uzņēmējdarbībā vai investīciju lēmumos, lai klienti un sabiedrība ilgtermiņā iegūtu, nodrošinot ilgtspējīgu attīstību.

Finanšu sektora attīstības plāns skatāms Finanšu ministrijas mājaslapā. Plānu vēl skatīs valdība.

Finanšu sektora attīstības plāns 2021-2023