Jaunumi

Lai ierobežotu COVID-19 izplatību un nekavējoties piedāvātu uzņēmējiem un darba ņēmējiem risinājumus, tūliņ pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas tika izveidota vadības grupa uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam. Nākamajā nedēļā darbs grupā tiks atsākts, lai nepieciešamības gadījumā operatīvi lemtu par jauniem atbalsta pasākumiem uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam.

“Valdības mērķis ir ilgtermiņā veidot Latviju par valsti ar ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, stiprināt tās konkurētspēju un rūpēties par Latvijas iedzīvotāju labklājību un drošību kā ikdienā, tā krīzes situācijās. Valsts budžeta līdzekļi, kas tiek novirzīti nozarēm, kā arī atbalsts, kas papildus sniegts COVID-19 krīzes laikā ir saskaņā ar valsts ilgtermiņa mērķiem un balstīts uz stingru fiskālo disciplīnu, ņemot vērā esošo situāciju un nosacījumus. Valdība strādā, lai īstenotu pasākumus tālākai vīrusa izplatības mazināšanai, kā arī sniegtu nepieciešamo atbalstu, lai ekonomiskais šoks būtu pēc iespējas mazāks un ilglaicīgi neietekmētu iedzīvotājus, un ekonomiku kopumā,” uzsver finanšu ministrs Jānis Reirs.

Valsts kases kontos pieejamie resursi paredzēti kopējai finansēšanas nepieciešamības segšanai – valsts budžeta deficīta finansēšanai un valsts aizdevumu nodrošināšanai, tai skaitā COVID-19 uzliesmojuma ietekmes mazināšanas pasākumu finansēšanai un ekonomikas atbalstam, kā arī valsts parāda saistību izpildei.

Kopumā COVID-19 izplatības seku novēršanai un krīzes pārvarēšanai līdz šim ir nodrošināts valsts atbalsts virs 3 miljardiem eiro. Šis finansējums mūsu tautsaimniecības atbalstam ir pieejams šogad un gandrīz puse no tā arī turpmākajos gados.

Atbalsts ir ne tikai līdzekļu piešķiršanā, bet arī nodokļu nomaksas atlikšanā un dažādu garantiju sniegšanā uzņēmējiem. Līdz oktobra beigām pieņemti lēmumi par nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu kopumā aptuveni 275 miljonu eiro apmērā, tai skaitā vairāk nekā 140 miljoni eiro saskaņā ar “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu”.

Būtisks atbalsts sniegts dažādām nozarēm – medicīnai, transporta, izglītības un kultūras nozarei (piemaksām mediķiem, medicīnas aprīkojuma iegādei, individuālo aizsarglīdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādei un transportēšanai, eksportējošiem nodokļu maksātājiem un atbalstam tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicējiem, attālināta mācību procesa nodrošināšanai, kultūras piedāvājuma sabiedrībai attīstīšanai un jaunu Latvijas filmu ražošanai, projektu īstenošanai autoceļu jomā u.c. pasākumiem), kā arī pabalstiem mūsu iedzīvotājiem gandrīz 1 miljarda eiro apmērā (dīkstāves pabalsti, dīkstāves palīdzības pabalsti, pagarināts vecāku pabalstu saņemšanas termiņš, slimības pabalstu apmaksa no otrās slimības dienas, subsidētās darba vietas, pabalsts jaunajiem speciālistiem u.c.).

Virs 1 miljarda eiro ir piešķirts atbalsts garantiju, aizdevumu vai apgrozāmo līdzekļu veidā uzņēmējiem, ko nodrošina finanšu institūcija ALTUM. ALTUM turpina sniegt atbalstu uzņēmējiem. Savukārt par 150 miljoniem eiro tika palielināts pašvaldību aizņēmumu limits 2020. gadam tautsaimniecībai nozīmīgu augstas gatavības investīciju projektu īstenošanai, kā arī pārskatīti Eiropas Savienības fondu ieguldījumi un ap 760 miljoniem eiro novirzīti prioritārajām nozarēm.

Pieejamais finansējums nodrošināts, operatīvi aizņemoties resursus iekšējā un starptautiskajos finanšu tirgos (emitējot parāda vērtspapīrus 2020. gadā kopā līdz šim 2,3 miljardu eiro apmērā) un piesaistot aizdevumu no Ziemeļu Investīciju bankas 250 miljonu eiro apmērā.

“Arī turpmāk jārīkojas tā, lai maksimāli izvairītos no papildus deficīta un parāda palielināšanas. Svarīgi, lai valsts parāda līmenis nepārsniegtu 50% no IKP. Īstermiņā tas var sniegt nepieciešamo atbalstu krīzes risināšanai, bet jāatceras, ka ilgtermiņā tas būs slogs, kas jāatdod nākamajām paaudzēm. Tomēr, ja pandēmijas ietekme uz ekonomiku ir tāda, ka papildu pasākumi ekonomikas atbalstam ilgtermiņā ir obligāti nepieciešami, tad šādus ieguldījumus var veikt,” norāda finanšu ministrs.

Resursi papildu pasākumiem COVID-19 seku mazināšanai un ekonomikas atbalstam tiks nodrošināti nepieciešamajā apjomā, veicot aizņemšanos finanšu tirgos, kuros šobrīd ir iespējams veikt gan īstermiņa, gan ilgtermiņa resursu piesaisti ar ļoti izdevīgiem nosacījumiem, kā arī izmantojot finansiāli izdevīgas aizņemšanās iespējas no starptautiskajām finanšu institūcijām – Ziemeļu Investīciju bankas, Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Komisijas SURE instrumenta, kas sniedz atbalstu bezdarba risku mazināšanai.