Jaunumi

Ceturtdien, 9.aprīlī, valdība ārkārtas sēdē atbalstīja Finanšu ministrijas (FM) priekšlikumu noteikt institūcijām, tai skaitā kapitālsabiedrībām, pienākumu nodrošināt atklātības principa ievērošanu arī par tiem noslēgtajiem līgumiem, kas ir saistīti ar COVID-19 izraisītās ārkārtējās situācijas novēršanu. Esošie krīzes apstākļi neatceļ valsts pārvaldes pienākumu nodrošināt maksimālu atklātību par veiktajiem iepirkumiem un publiskā finansējuma izlietojumu.

Attiecīgi Ministru kabineta rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu papildus noteikts, ka institūcijām, tai skaitā kapitālsabiedrībām, kas ir veikušas iepirkumus saskaņā ar šā rīkojuma 4.14. vai 4.14.1 apakšpunktu, savā mājaslapā internetā, bet, ja tādas nav, – attiecīgās ministrijas vai pašvaldības mājaslapā internetā, ir jāievieto informācija par noslēgtajiem līgumiem. Vienlaikus jānorāda vismaz piegādātāja nosaukums un reģistrācijas numurs, iepirkuma priekšmets un īsa informācija par to, tai skaitā apjoms un līgumcena.

Pēc būtības identisks pienākums rīkojumā ir noteikts attiecībā uz gadījumiem, kad publiskas personas manta bez atlīdzības tiek nodota lietošanā vai īpašumā citai personai, proti, šādā gadījumā ir jāpublicē vismaz nodotās mantas apraksts, apjoms, saņēmējs un bilances vērtība.

Abos minētajos gadījumos informācija par kārtējo nedēļu ir publicējama ne vēlāk kā līdz nākamās nedēļas trešdienai, bet par laika periodu no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim – ne vēlāk kā līdz 2020. gada 24. aprīlim.

Finanšu ministrija vērš uzmanību, ka, lai arī rīkojums dod iespēju noteiktiem subjektiem operatīvi iepirkt nepieciešamos risinājumus un preces, tomēr, ievērojot arī Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto, katrs iepirkuma veicējs (institūcijas, tai skaitā. kapitālsabiedrības, vadītājs) joprojām atbild par likumīgu un lietderīgu rīcību ar finanšu līdzekļiem (tostarp par to, lai iepirktie risinājumi un preces atbilstu noteiktiem kvalitātes kritērijiem un būtu tehniski atbilstošas).

Rīkojumā noteiktie izņēmumi attiecināmi uz līgumiem, kas tieši saistīti ar COVID-19 krīzes novēršanu un pasākumiem tās laikā, tādēļ Finanšu ministrija īpaši rūpīgi aicina vērtēt tādus pasākumus, kur līgumi saskaņā ar izņēmumu tiks noslēgti tagad, bet līgumu izpilde plānota vai notiks pēc vairākiem mēnešiem, kad ārkārtējā situācija būs beigusies. Attiecīgi visos gadījumos, kad gan termiņu, gan citu nosacījumu dēļ ir iespējams ievērot publisko iepirkumu regulējumu, jo sevišķi investīciju projektu kontekstā, ir piemērojams Publisko iepirkumu likums un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums.

Papildus FM atgādina, ka joprojām institūciju, tai skaitā kapitālsabiedrību, rīcības atbilstība normatīvajam regulējumam, kā arī labas pārvaldības principiem var tikt vērtēta no Valsts kontroles, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Iepirkumu uzraudzības biroja puses. FM aicina vienlaikus rūpīgi sekot līdzi arī šo institūciju sniegtajiem skaidrojumiem un norādījumiem.