Jaunumi

Šā gada martā Ministru kabinetā tika apstiprināts Finanšu sektora attīstības plāns 2021.-2023. gadam (FSAP), kura mērķis ir turpināt atbalstīt inovatīvu un pieejamu finanšu sektoru, kas sekmē un atbalsta ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību. FSAP, nosakot finanšu sektora attīstības prioritāros virzienus turpmākajiem trīs gadiem, ir apstiprināts Latvijas tautsaimniecībai izaicinājumiem bagātā brīdī.

Iepriekšējos gados būtiski uzlabota noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēma un pašlaik nepārtraukti tiek pilnveidota riskos balstīta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasību ieviešana, uzraudzība un kontrole, nepieciešamības gadījumā izdarot nepieciešamās izmaiņas arī normatīvajā regulējumā. Līdz ar to pašlaik ir labs brīdis finanšu sektora tālākās attīstības stratēģijas ieviešanai, lai nodrošinātu finansējuma pieejamību, kā arī ieguldīšanas iespējas uzņēmējiem un privātpersonām, kā arī veicinātu Latvijas tautsaimniecības un paša finanšu sektora digitālo un “zaļo” transformāciju.

Finanšu ministrija (FM) sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām ir sākusi aktīvu darbu pie FSAP iezīmētajiem konkrētajiem pasākumiem trīs prioritārajos attīstības virzienos – finansējuma pieejamība un investīciju iespējas; digitalizācija un inovatīvu pakalpojumu pieejamība; ilgtspējīgas finanses.

Lai veicinātu kreditēšanu, FSAP ietvaros regulāri tiks veikts novērtējums par uzņēmējdarbības un privātpersonu kreditēšanas kavējošiem faktoriem. FM apzina novērtējuma izstrādei nepieciešamo datu kopumu, kā arī novērtējuma sagatavošanā iesaistāmās institūcijas, asociācijas un personas.

Būtisks ir sāktais darbs pie kapitāla tirgus attīstības, lai nodrošinātu finansējuma avotu daudzveidību. Lai arī Latvijas kapitāla tirgus attīstība šobrīd nav atbilstoša ekonomikas attīstības līmenim, tam ir potenciāls kļūt par nozīmīgu tautsaimniecības finansētāju. Latvija pēc dažādiem rādītājiem atpaliek no kaimiņvalstīm, kuru biržas, neskatoties uz līdzīgo ekonomikas struktūru un izmēru, tomēr ir sasniegušas nedaudz augstāku attīstības līmeni. Svarīgi, lai kapitāla tirgus attīstības rezultātā, tas būtu pieejams ne tikai lieliem uzņēmumiem, bet arī maziem un vidējiem.

Kopā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK) un citām iesaistītajām institūcijām FM ir sākusi darbu pie 10 soļu programmas kapitāla tirgus attīstībai ieviešanas. Tās ietvaros plānota:

  • ieguldījumu aktivitātes veicināšana Latvijas kapitāla tirgū;
  • valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu plašāka ieguldīšana Latvijas kapitāla tirgū;
  • kvalitatīvas informācijas sniegšana potenciālajiem kapitāla tirgus emitentiem;
  • regulatīvā sloga audits un efektivizācija;
  • ieguldītāju interešu aizsardzības pilnveidošana;
  • labi pārvaldītu kapitāla tirgus dalībnieku identificēšana;
  • aktīvāka mazo un vidējo uzņēmumu iesaiste kapitāla tirgū;
  • aktīvāka valsts kapitālsabiedrību dalība kapitāla tirgū;
  • Latvijas sabiedrības finanšu pratības par ieguldījumiem veicināšana.

Turpinās arī darbs pie Baltijas valstu kapitāla tirgus iekļaušanu starptautiskajos finanšu indeksos. Sadarbībā ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB) un Eiropas Komisiju notiek konsultācijas ar globālajiem indeksu pakalpojumu sniedzējiem.

Norit likumprojekta “Segto obligāciju likums” un saistīto tiesību aktu izskatīšana Saeimas komisijās. Segtās obligāciju tiesiskais ietvars radīs iespējas kredītiestādēm piesaistīt ilgtermiņa finansējumu uz izdevīgiem nosacījumiem, veicinās kreditēšanas attīstību un paaugstinās kredītiestāžu konkurētspēju.

Lai veicinātu digitalizāciju un inovatīvu pakalpojumu pieejamību, ir sākts darbs pie Fintech sektora attīstības stratēģijas izstrādes, kas dos nepieciešamo ieguldījumu digitālu un inovatīvu finanšu sektora pakalpojumu attīstībai. Attīstīts finanšu inovāciju sektors sniedz augstas pievienotās vērtības pakalpojumus, nodrošina labi apmaksātas darba vietas un atbalsta kopējo ekonomisko aktivitāti. Savstarpēja sadarbība un finanšu tehnoloģijas atbalstoša ekosistēma palielina finanšu sektora aktivitāti un nodrošinās fintech sektora ilgtspējīgai izaugsmei.

Stratēģijas izstrādes plašāka apspriešana tiks uzsākta jau šā gada maijā, kad iesaistītās institūcijas un sadarbības partneri plāno pārrunāt veicamos pasākumus Fintech sektora stratēģijas izstrādei un iedzīvināšanai. Pašlaik FM sadarbībā ar FKTK un Latvijas Banku apzina stratēģijas izstrādē iesaistāmās institūcijas un asociācijas.

Finanšu sektora attīstības plāns skatāms Finanšu ministrijas mājaslapā.