ES fondi Jaunumi

Trešdien, 2. novembrī, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti precizējumi Eiropas Savienības (ES) kohēzijas politikas programmā 2021.–2027. gadam, lai to tālāk iesniegtu Eiropas Komisijā (EK) un vēl šī gada izskaņā no EK sagaidītu pozitīvu lēmumu par programmas* apstiprināšanu. Attiecīgi Finanšu ministrija (FM) mudina potenciālos projektu īstenotājus ar nākamā gada sākumu būt gataviem izmantot jaunā 2021.-2027. gada perioda ES finansējuma sniegtās priekšrocības.

Šobrīd svarīgākais ir pēc iespējas ātrāk sagaidīt pozitīvu lēmumu no Eiropas Komisijas par ES fondu programmas 2021.–2027. gadam apstiprināšanu un uzsākt tās ieviešanu, lai veiksmīgi pārietu no viena ES fondu perioda uz nākamo. Attiecīgi visām iesaistītajām pusēm – gan atbildīgajām nozaru ministrijām, gan potenciālajiem projektu īstenotājiem – jau nākamā gada sākumā būtu jābūt gataviem jaunām projektu atlasēm,” uzsver finanšu ministrs J. Reirs.

Vienlaikus ministrs norāda, ka jau līdz šim noticis aktīvs sagatavošanās darbs nacionālā līmenī ar mērķi maksimāli mazināt investīciju pārrāvumu starp periodiem. Attiecīgi daļa atbildīgo nozaru ministriju sadarbībā ar FM jau savlaicīgi sagatavojušas ātrāk uzsākamo investīciju ieviešanas nosacījumus 2021.-2027. gada periodam.

Programmā veikti precizējumi atbilstoši visiem pēdējiem saņemtajiem EK komentāriem, lai tā atbilstu EK noteiktajām prasībām attiecībā uz programmas saturu un tvērumu. Būtiskākās izmaiņas paredz Programmā ietvert Taisnīgas pārkārtošanās fonda investīcijas, kuru ietvaros paredzēti pasākumi kūdras nozares pārkārtošanai un sociālekonomisko seku mazināšanai reģionos pārejā uz klimatneitrālu ekonomiku.

J.Reirs arī pauž: “Latvijai 2021.-2027. gada periodā būs pieejamas apjomīgas Kohēzijas politikas ES fondu investīcijas aptuveni piecu miljardu eiro apmērā, no kurām vairāk nekā 4,7 miljardi eiro ir ES fondu finansējums, bet 0,3 miljardi eiro – nacionālais līdzfinansējums, ļaujot Latvijas iedzīvotāju dzīves līmeni būtiski tuvināt ES vidējam līmenim.”

ES investīcijas tiks novirzītas sešiem galvenajiem mērķiem, kas izvirzīti Eiropas līmenī – “Viedāka Eiropa”, “Zaļāka Eiropa”, “Ciešāk savienota Eiropa”, “Sociāla un iekļaujoša Eiropa”, “Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa”, kā arī “Pāreja uz klimatneitralitāti”.

Tādējādi ar ES investīcijām tiks celts Latvijas ekonomikas ražīgumu un uzņēmumu konkurētspēja, tiks turpināta Latvijas ekonomikas pārveide uz zināšanās balstītu ekonomiku. Uzsvars uz zaļo un digitālo ekonomiku ļaus Latvijas uzņēmējiem veidot jaunus produktus un pakalpojumus. Būtisks ES investīciju apjoms tiks novirzīts enerģētikai un energoefektivitātes paaugstināšanai, gaisa piesārņojuma mazināšanai un klimata pārmaiņu pielāgošanās aktivitātēm. Nozīmīgu ES investīciju daļu paredzēts novirzīt arī iedzīvotāju labklājības celšanai, nodrošinot Latvijas iedzīvotājiem vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai, veselības aprūpei un darba tirgum. Tāpat arī ES fondu investīcijas palīdzēs uzlabot reģionos dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Lai vērstu sabiedrības uzmanību uz drīzu jaunā ES fondu 2021.-2027. gada perioda uzsākšanu, FM kā ES fondu vadošā iestāde visu novembri organizēs tematiskās nedēļas. Piecas nedēļas pēc kārtas priekšplānā tiks izcelts kāds no lielajiem ES investīciju mērķiem, un gan FM sociālajos tīklos, gan ES fondu mājaslapā publicēta informācija par mērķa ietvaros plānoto finansējumu, galvenajām atbalsta jomām, nozīmīgākajiem sasniedzamajiem rādītājiem un tuvākajām plānotajām atlasēm.

Kā informatīvā pasākuma radošā sastāvdaļa tiek plānota sienu apgleznošana Rīgā un vēl četrās reģionu pilsētās (Valmierā, Daugavpilī, Jelgavā un Liepājā), tādejādi demonstrējot visas Latvijas iesaisti ES fondu investīciju veiksmīgā ieguldīšanā. Katrā no pieciem sienu gleznojumiem piesaistītie Latvijas grafiti mākslinieki vizuāli attēlos kādu ES fondu investīciju lielo mērķi, tā atgādinot, ka ikviens no mums ar savu projektu var sniegt artavu viedākas, zaļākas, iekļaujošas, ciešāk savienotas un iedzīvotājiem tuvākas Latvijas un līdz ar to arī Eiropas veidošanā.

Tuvākās projektu atlases plānotas 2023. gada sākumā. Lai saņemtu ES fondu atbalstu, FM aicina sekot līdzi aktualitātēm FM un ES fondu mājaslapā www.esfondi.lv, kā arī sociālajos medijos.

* Galvenais ES fondu investīciju ietvardokuments

ES fondu investīcijas 2021.-2027. gada periodā