Jaunumi

Otrdien, 2. maijā, Ministru kabinets (MK) izskatīja informatīvo ziņojumu par turpmākajiem rīcības virzieniem ilgtspējīgu finanšu jomā. Ziņojumā norādīts, ka ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai jānodrošina stabils un ilgtspējīgs kapitāls un finansējums. Lai to panāktu, nepieciešams jau šodienas lēmumus balstīt praksē, kas nodrošinātu pāreju uz ilgtspējīgiem ieguldījumiem, lai sasniegtu ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi.

Ilgtspējīgam finansējumam ir būtiska nozīme, īstenojot izvirzītos politikas mērķus gan atbilstoši  Eiropas zaļajam kursam, gan starptautiskajām saistībām attiecībā uz klimata un ilgtspējības mērķiem. Tāpat ilgtspējīgs finansējums ietver pārredzamību attiecībā uz riskiem, kas saistīti ar vides, sociālajiem un pārvaldības faktoriem, kas var ietekmēt finanšu sistēmu.

“Finanšu tirgus dalībniekiem un privātajam kapitālam ir būtiska loma, lai panāktu un stiprinātu ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, nodrošinātu finanšu sistēmas stabilitāti un veicinātu lielāku pārredzamību un ilgtermiņa skatījumu ekonomikā. Ilgtspējīgu finanšu produktu un pakalpojumu pieejamība veicinātu ieguldītāju uzticēšanos un izpratni par ilgtspējīgas darbības kritērijiem. Savukārt investoriem un uzņēmumiem tas palīdzētu plānot pāreju uz ilgtspējīgām darbībām un sniegtu pienesumu Latvijas virzībai uz zaļo kursu,” norāda finanšu ministrs Arvils Ašeradens.

Ziņojumā definēti vairāki priekšlikumi rīcībai, lai turpinātu nodrošināt un stiprinātu Latvijas finanšu sistēmas ilgtspēju, kā arī sasniegtu ilgtspējīgu finanšu virsmērķi – ar finanšu sektora starpniecību veicināt investīciju plūsmu uzņēmumiem, kas iesaistīti ilgtspējīgākās darbībās vai pāriet uz tām.

Priekšlikumi paredz atbildīgajām ministrijām veikt izvērtējumu par savā kompetencē esošo normatīvo aktu atbilstību un plānotajiem pilnveidojumiem ilgtspējīgu finanšu jomā. Savukārt Finanšu ministrijai līdz šā gada beigām paredzēts izvērtēt nozaru ministriju iesniegto informāciju un ietvert priekšlikumus Finanšu sektora attīstības plāna 2024. – 2026. gadam.

Informatīvais ziņojums skatāms Tiesību aktu projektu portālā: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/978ced43-bf4e-4560-82ac-7576e7e7e3b0